2016-2017 ուստարի

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Դ.Վարուժանի անվան 16 հիմնական դպրոց»ՊՈԱԿի գործունեության 2016-2017 ուստարվա

Ներքին գնահատում

Մաս 1. Ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին

Հաստատության անվանումը, համարը՝

«Վանաձորի Դանիել Վարուժանի անվան №16 հիմնական դպրոց»  ՊՈԱԿ

Հաստատության հասցեն՝ Տարոն-4, Զեյթունի 5

Հաստատության հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն՝ (0322) 6-19-81, vanadzor16@schools.am

Հաստատության ինտերնետային կայքի հասցեն`vanadzor16.schoolsite.am

Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը` ընթացիկ և նախորդ երկու ուստարիների համար

Դասարանների թիվը 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1-ին դասարան 2 2 2
2-րդ դասարան 2 2 2
3-րդ  դասարան 2 2 2
4-րդ  դասարան 2 2 2
5-րդ  դասարան 2 2 2
6-րդ  դասարան 2 2 2
7-րդ  դասարան 1 2 2 աճ
8-րդ  դասարան 2 1 2 աճ
9-րդ  դասարան 1 2 1 նվազում
Ընդամենը 16 17 17 աճ

Աղյուսակ 2. Ըստ դասարանների՝ սովորողների թիվը ընթացիկ և նախորդ երկու ուստարիների համար

Սովորողների

թիվը

2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1-ին դասարան 59 57 59
2-րդ դասարան 42 51 59 աճ
3-րդ  դասարան 39 42 52 աճ
4-րդ  դասարան 49 38 42
5-րդ  դասարան 42 47 39 նվազում
6-րդ  դասարան 50 39 44
7-րդ  դասարան 31 45 39
8-րդ  դասարան 44 29 45 աճ
9-րդ  դասարան 19 41 29
Ընդամենը 375 389 408 աճ

Դպրոցի պայմանների (ջեռուցման համակարգ, դասասենյակների և միջանցքների վերանորոգում) և ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների բարելավման հետևանքով համայնքում նկատվում է դպրոցի հեղինակության բարձրացում, որը հանգում է աշակերտների թվաքանակի աճի:

Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ` ընթացիկ և նախորդ երկու ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա սկզբին` տվյալ ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ 375 389 408 աճ
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա վերջին` տվյալ ուստարվա մայիսի 25-ի դրությամբ 370 398 407 աճ
Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված սովորողների թիվը 68 69 75 աճ
Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած սովորողների թիվը 45 28 17 նվազում

Աշակերտների թվաքանակի աճը պայմանավորված է նրանով, որ առաջին դասարան ընդունված աշակերտների թվաքանակը գերազանցում է դպրոցն ավարտած իններորդ դասարանցիների թվաքանակին: Տվյալ ուստարում հեռացած աշակերտների թիվը նվազել է նախորդ տարվա համեմատ:

Աղյուսակ 4. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ երկու ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017 ուստարի Փոփոխություն ների դինամիկան
Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 28 29 32 աճ
Ուսուցիչների միջին շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը կամ դրույքաչափը 16.3 17.1 15.5 նվազում

Ուսուցիչների միջին շաբաթական ծանրաբեռնվածության նվազումը պայմանավորված է թափուր հաստիքների համալրումով /կերպարվեստ, դասվար/:

Աղյուսակ 5. Տվյալներ ուսուցիչների տարիքային բաշխվածության վերաբերյալ՝ընթացիկ և նախորդ երկու ուստարիների համար

Ուսուցիչների թիվը 2014-2015 ուստարի 2015-2016

ուստարի

2016-2017 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Մինչև 30 տարեկան 2 5 10 աճ
31-ից 40 տարեկան 7 4 9 աճ
41-ից 50 տարեկան 10 8 8
51-ից 55 տարեկան 3 5 8 աճ
56 տարեկան և ավելի 6 7 8 աճ

 

Աղյուսակ 6. Տվյալներ ուսումնական_հաստատության ղեկավար և վարչական կազմի վերաբերյալ

Պաշտոնը Անունը, ազգանունը, հայրանունը Տվյալ պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածը Տվյալ հաստատությունում աշխատելու ժամանակահատվածը Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Տնօրեն Նաիրա Գառնիկի Հարությունյան 2013-2017թթ 2013-2017թթ 2006 -2011 առարկայից ճանաչվել է «Տարվա լավագույն ուսուցիչ»2013թ-ին շնորհվել է ուսուցչի որակավորման 1-ին տարակարգ, քիմիական գիտ. թեկնածու

 

Տնօրենի տեղակալ ուսումնական աշխատանքների գծով Ալինա Էմինի Մարտիրոսյան 2011-2017թթ 1996-2017թթ 2010թ-ին «Հայոց լեզու և գրականություն» առարկայից ճանաչվել է «Տարվա լավագույն ուսուցիչ »

2015թ-ին շնորհվել է ուսուցչի որակավորման 1-ին տարակարգ

Տնօրենի տեղակալ կրթական մասնագիտական աջակցություններիգծով Համլետ Լյովայի Առաքելյան 2002-2017թթ 2002-2017թթ
Հաշվապահ Սուսաննա Յուրիի Հայրապետյան 2013-2017թթ 2013-2017թթ

 

Աղյուսակ 7.Տվյալներ ուսումնական հաստատության կառավարման խորհրդի կազմի վերաբերյալ

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Աշխատանքի վայրը, զբաղեցրած պաշտոնը Կրթությունը Հաստատության

խորհրդի կազմում ընդգրկված լինելու ժամանակահատվածը

Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Աշոտ Ամուրիկի Պապանյան ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության առաջատար մասնագետ բարձրագույն 2010
Կարեն Վալդեմարի Պառավյան Վանաձոր քաղաքի ավագանի բարձրագույն 2010
Արարատ Ռազմիկի Պապյան «Տարոն» մարզահամալիրի տնօրեն բարձրագույն 2016
Լուսինե Պետրոսի Ղարաքեշիշյան Լոռու մարզպետարանի առաջատար մասնագետ բարձրագույն 2016
Անահիտ Անուշավանի Հակոբյան Վանաձորի №16 հիմնական դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցչուհի բարձրագույն 2016
Անուշ Քյարամի Ղարագյոզյան Վանաձորի №16 հիմնական դպրոցի ՀԵՊ-ի ուսուցչուհի բարձրագույն 2016
Մարինե Վազգենի Մատինյան Չի աշխատում միջին. մասնագ. 2015
Սոնա Սպարտակի Մանուկյան Չի աշխատում բարձրագույն 2016

 

Խորհրդի նիստերը գումարվում են ըստ պահանջվող կարգի: Խորհրդի անդամները բարեխղճորեն են կատարում իրենց պարտականությունները: Խորհրդի գործունեությունը բաց է, կայացված որոշումները կրում են կոլեգիալ բնույթ: Խորհրդի օրինակելի կանոնադրությամբ իրենց վերապահված պարտականությունները և լիազարությունները կատարում են պատշաճ:

Մաս 2. Ուսումնական հաստատության սովորողների և աշխատակազմի անվտանգ կենսագործունեությունը և առողջության պահպանումը

2.1. Ուսումնական հաստատությունը պահպանում է շենքի և տարածքի անվտանգ շահագործումը

 1. Ուսումնական հաստատության տարածքը մասամբ է ցանկապատված և անվտանգ է սովորողների ազատ տեղաշարժման համար: Գլխավոր մասնաշենքի բակը սալիկապատ է: Կա դպրոցի մուտքերի, բակի տեսահսկման համակարգ: Դպրոցի մուտքը պահպանվում է հատուկ պահպանության ծառայությամբ: Առանց դասղեկի և տնօրենի թույլտվության, ծնողի գիտության աշակերտը բոլոր դասերի ավարտից առաջ դպրոցից դուրս գալ չի կարող: Դասերի ընթացքում հերթապահություն է սահմանված միջանցքներում, բակում: Դասերի ավարտից հետո սովորողները դպրոցից դուրս են գալիս դասղեկի ուղեկցությամբ:
 2. Ուսումնական հաստատությունն ունի տարածք`մեկուսացված ու հեռացված ավտոճանապարհային գոտուց, աղմուկի, օդի աղտոտման աղբյուրներ հանդիսացող արդյունաբերական կամ այլ օբյեկտներից, Դպրոցի մոտակայքում չկան աղմուկի, օդի աղտոտման աղբյուրներ հանդիսացող արդյունաբերական կամ այլ օբյեկտներ: Գլխավոր մասնաշենքը քաղաքի բանուկ պողոտայում է գտնվում, ավտոճանապարհային գոտուց հեռացված չէ, սակայն կից կա ստորգետնյա անցում: Առավոտյան՝ ժամը 8.15-8.45, դպրոցի աշխատակիցները /ավտոճանապարհային ոստիկանությունը/ երկու մասնաշենքերի մոտ էլ վերահսկում են աշակերտների մուտքը դպրոց:
 3. Արտակարգ իրավիճակներում հատուկ ծառայությունների մեքենաները կարող են անարգել մոտենալ հաստատության շենքին:
 4. Ուսումնականհաստատության տարածքը մաքուր է, իսկ լաբորատորիաներում օգտագործվող այրվող և այլ վտանգավոր նյութերի թափոնները, աղբը կանոնավոր հավաքվումեն հատուկ աղբարկղներում և դուրս են բերվում հաստատության տարածքից:Ուսումնական հաստատության ամբողջ տարածքում պարբերաբար իրականացվում են միջոցառումներ` կրծողների և վտանգավոր միջատների, թափառող շների, կատուների և այլ կենդանիների դեմ:
 5. Դպրոցի աշակերտների անվտանգությունը կատարյալ լինելու համար մասնաշենքերում, բակում, մարզահրապարակում և ետնաբակում տեղադրված են տեսախցիկներ:

2.2. Ուսումնական  հաստատությունում պահպանված են սովորողների և աշխատակազմի համար ուսումնական գործընթացի և աշխատանքի կազմակերպման համար անհրաժեշտ անվտանգության և սանիտարահիգիենիկ նորմերը, կազմակերպված են առողջության պահպանման համապատասխան ծառայություններ

 1. Ուսումնականհաստատության շենքում կատարվել են ներքին հարդարման աշխատանքներ, սակայն շենքը ունի կապիտալ վերանորոգման կարիք:
 2. Ուսումնական հաստատության շենքի շահագործումը համապատասխանում է շահագործման անվտանգության նորմատիվներին:
 3. Ուսումնական հաստատության շենքում առկա են դեպի դուրս բացվող պահուստային ելքեր:
 4. Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է կապի միջոցով, սակայնչունի արտակարգ իրավիճակների ազդարարման համակարգ:
 5. Ուսումնական հաստատության շենքը հարմարեցված է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք (այսուհետ` ԿԱՊԿ) ունեցող սովորողների ուսուցումն ապահովող պայմաններին, ունի անվտանգ տեղաշարժ ապահովող պայմաններ (թեքահարթակ):
 6. Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է սարքին վիճակում գտնվող հակահրդեհային, անվտանգության լրակազմով, տանիքը մասնակի պատված է հրակայուն նյութերով:
 7. Ուսումնական հաստատությունում ոչ կառուցվածքային վտանգներ չկան:
 8. Դասասենյակներում և աշխատատեղերում համակարգչային սարքավորումները ամուր տեղադրված են և ամրացված աշխատատեղերին: Դրանց շահագործման համար նշանակված են պատասխանատուներ:
 9. Ուսումնական հաստատությունումանիվներով տեղաշարժվող ծանր իրեր չկան:
 10. Ուսումնական հաստատության կահույքի բաց դարակներից հեռացված են ծաղկամանները, նկարները, դեկորատիվ իրերը:
 11. Ուսումնական հաստատության միջանցքների հատակները սայթաքուն չենև ծածկված չեն ուղեգորգերով:
 12. Ուսումնական հաստատության ստորին հարկերի պատուհաններըչունեն շարժական մետաղյա վանդակաճաղեր:
 13. Ոսումնականհաստատության կահույքը համապատասխանում է անվտանգ կենսագործունեության պահանջներին, ամուր և բարվոք վիճակում է:: Կահույքի վիճակը մշտապես վերահսկվում է պատասխանատու անձանց կողմից, թերություններն անհապաղ վերացվում են:
 14. Ուսումնականհաստատությունում մշակված և առկա է սովորողների ու անձնակազմի տարհանման պլան, հաշվի են առնված հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքները: անց են կացվում գործնոկոն և տեսական ուսումնական պարապմունքներ։
 15. Ուսումնականհաստատության նախասրահում, բոլոր հարկերում և դասասենյակներումփակցված են տարհանման պլան-սխեմաները` համապատասխան գունային ցուցասլաքներով:
 16. Ուսումնական հաստատության տարհանման ուղիները ազատ են ավելորդ իրերից և արգելափակված չեն ծանր իրերով: Տարհանման ուսումնական վարժանքներին խոչընդոտ չեն հանդիսանում։

2.3. Ուսումնական հաստատության նախագծային հզորությունը նկարագրող ցուցանիշներ և չափանիշներ

Հաստատությունը պահպանում է իր նախագծային հզորությունը:

 1. Ուսումնական հաստատությունում սովորողների թիվը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած տարածքների հաշվարկման նվազագույն նորմատիվներին և հաստատության լիցենզիայով սահմանված սահմանային տեղերին:
 2. Ուսումնական հաստատության դասասենյակներում նստարանների թիվը և դրանց միջև հեռավորությունը համապատասխանում են առողջապահության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած նորմերին:
 3. Ուսումնական հաստատության սովորողները «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի ուսումնական դասընթացները անցկացնում են մարզադահլիճում, իսկ տարվա տաք եղանակներին՝ դպրոցամերձ մարզահրապարակում:

Աղյուսակ 8. Տվյալներ դասասենյակներում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ 20.05.2017թ.

Հ/հ Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ)

 

Սեղան-նստարանների դասավորվածության ձևը (շարքերով, շրջանաձև, T-աձև,

П-աձև, խառը)

Սեղան-նստարանների թիվը Սեղան-նստարանների շարքերի և միմյանց միջև հեռավորու թյունները
1. 12 57.10 շարքերով 10/20
2. 13 57.90 շարքերով 14/28
3. 21 57.60 շարքերով 15/30
4. 22 57.60 շարքերով 15/30
5. 32 59.80 շարքերով 10/20
6. 33 58.98 շարքերով 15/30
7. 34 58.10 շարքերով 16/32
8. 44 58.10 շարքերով 15/30
9. 45 75.50 շարքերով 12/24
10. 46 58.00 շարքերով 15/30
11. 49 38.60 շարքերով 12/23
12. 50 58.40 շարքերով 12/22
13. 52 75.50 շարքերով 9/18
14. 53 38.60 շարքերով 10/20
15. 57 78.00 շարքերով 10/20
16. 64 38.60 շարքերով 12/24
17. 65 75.50 շարքերով 13/26
18. 68 78.00 շարքերով 10/20

Երբեմն ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու, դասապրոցեսի նկատմամբ հետաքրքրասիրություն առաջացնելու և ինտերակտիվ մեթոդներ կիրառելու նպատակով սեղան-նստարանների շարքերով դասավորությունը փոխվում է (П-աձև, խառը, շրջանաձև): 

Աղյուսակ  9. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ 20.05.2017թ.

Հ/հ Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ) Մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը(քմ) Նորմերից պակաս կամ ավել մակերեսը

(քմ)

1. 12(4Ա) 57.10 2,9 0,9 (ավել)
2. 13(1Բ) 57.90 2
3. 21(2Բ) 57.60 2
4. 22(2Ա) 57.60 2
5. 32(3Բ) 38.60 2
6. 33(1Ա) 59.80 2,1 0,1 (ավել)
7. 34(3Ա) 58.98 1,8 0,2 (պակաս)
8. 44(9) 58.10 2,1 0,1(ավել)
9. 45(4Բ) 58.10 2,4 0,4 (ավել)
10. 46(ՆԶՊ) 75.50 2,8 0,8 (ավել)
11. 49( 8Ա) 75.50 3,2 1,2 (ավել)
12. 50 (7Ա) 58.00 2,8 0,8 (ավել)
13. 52(7Բ) 38.60 2,1 0,1 (ավել)
14. 53(6Բ) 58.40 3 1 (ավել)
15. 57(5Ա) 57.10 3 1 (ավել)
16. 64(8Բ) 75.50 3,1 1,1(ավել)
17. 65(6Ա) 75.00 3 1 (ավել)
18. 68(5Բ) 78.00 4,1 2,1 (ավել)

Սովարողների  անվտանգ կենսագործունեությունը ապահովելու, արտակարգ և վտանգավոր իրավիճակներում ազատ տեղաշարժվելու նպատակով մեկ սովորողին հատկացվում է 2մ2մակերես (տես աղյուսակ 9):

2.4. Ուսումնական հաստատության անձնակազմի և սովորողների անվտանգ կենսագործունեությունը նկարագրող չափանիշներ

Աղյուսակ 10. Տվյալներ արտակարգ իրավիճակներում հաստատության անձնակազմի և սովորողների տեղեկացված լինելու մասին:

Դիտարկման ամսաթիվ  23.05.2017թ.

N Չափանիշը Կատարել նշում համապատասխան փաստաթղթի և գույքի առկայության մասին: Արձանագրել իրավիճակը:
1. Ուսումնական հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին: Ուսումնական հաստատության քաղպաշտպանության պլան (2.05.12թ.), տարհանման ցուցանակներ:

Քաղաքացիական հակագազեր, սանիտարական պատգարակ և պայուսակներ:

Արտակարգ իրավիճակներում գույքը բավարարում է անձնակազմին, չի բավականացնում հակագազերի քանակը

2. Ուսումնական հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների (էլեկտրական վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և այլն) տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին: Տեղեկացված են դպրոցի մասնաշենքերի միջանցքներում տեղադրված կրակմարիչների և դրանց օգտագործման ձևերի, առաջին հարկում տեղադրված հրշեջ վահանակի, էլեկտրական վահանակների ընդհանուր անջատիչների տեղակայման և հոսանքազրկման կանոնների մասին:
3. Ուսումնական հաստատությունում իրականացվում են տեղական վտանգների գնահատման, աղետների պատրաստվածության վերաբերյալ տարաբնույթ միջոցառումներ: Իրականցվում են ամենամյա ուսումնական վարժանքներ սովորողների և աշխատողների կողմից աղետներին դիմագրավելու նպատակով:
4. Ուսումնական հաստատությունում առկա է աղետների պատրաստվածության, քաղաքացիական պաշտպանության պլան և ուսումնական տարվա ընթացքում գործարկվում է պլանը, իրականացվում են վարժանքներ, վարվում է գրանցամատյան: Գործում է 2.05.2012թ. հաստատված դպրոցի քաղպաշտպանության պլանը, որի գործարկման

արդյունքում իրականացվում են վարժանքներ, վարվում է գրանցամատյան:

5. Ուսումնական հաստատությունը ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով: Դասասենյակները ապահովված են  լոկալ ջեռուցման անվատանգ համակարգով:
6. Ուսումնական հաստատության բոլոր դասասենյակներում առկա են ջեռուցումն ապահովող մարտկոցներ, ջեռուցման ամիսներին ջեռուցվող դասասենյակներում ջերմաստիճանը համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ նորմերին: Ուսումնական հաստատության բոլոր դասասենյակներում տեղադրված են ջեռուցումն ապահովող մարտկոցներով, որոնք ապահովում են համապատասխան ջերմաստիճան և համապատասխանում են սանիտարահիգիենիկ նորմերին::
7. Ուսումնական հաստատության միջանցքները ջեռուցվում են, միջանցքներում ջերմաստիճանը համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ նորմերին: Միջանցքներում տեղադրված չեն ջեռուցումն ապահովող սարքավորումներ:
8. Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է շուրջօրյա հոսող խմելու ջրով: Շուրջօրյա հոսող խմելու ջուրը համապատասխանում է  սանիտարահիգիենիկ նորմերին և պայմաններին:
9. Ուսումնական հաստատության բոլոր հարկերում առկա են առանձնացված, սանհանգույցներ տղաների և աղջիկների համար: Ուսումնական հաստատության բոլոր հարկերում առկա են առանձնացված սանհանգույցներ տղաների և աղջիկների համար: Հարկերում տեղակայված սանհանգույցները համապատասխանում են  սանիտարահիգիենիկ նորմերին և պայմաններին, սակայն ունեն վերանորոգման կարիք:
10. Ուսումնական հաստատության բոլոր սանհանգույցներն ապահովված են շուրջօրյա հոսող ջրով և հիգիենայի պարագաներով (օճառ, թուղթ և այլն) Բոլոր սանհանգույցներն ապահովված են շուրջօրյա հոսող ջրով և հիգիենայի պարագաներով (օճառ, թուղթ և այլն):
11. Ուսումնական հաստատությունում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար կա հարմարեցված սանհանգույց, որի մոտ առկա է հաշմանդամության տարբերանշան: Ուսումնական հաստատությունում  հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար չկա հարմարեցված սանհանգույց:
12. Ուսումնական հաստատությունում  առկա է սննդի կետ, որը համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ պայմաններին: Ուսումնական հաստատության սննդի կետը  համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ պայմաններին:
13. Ուսումնական հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ: Ուսումնական հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ:
14. Ուսումնական հաստատությունում առկա է բուժկետ և կարող է տրամադրվել առաջին բուժօգնություն: Ուսումնական հաստատությունում առկա է բուժկետ և կարող է տրամադրել առաջին բուժօգնություն:

Ուսումնական հաստատության անձնակազմը և սովորողները  տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին: Դպրոցում իրականացվում են աղետներին դիմակայելու վարժանքներ և միջոցառումներ: Սովորողները անհրաժեշտության դեպքում օգտվում են բուժկետից: Սննդի կետը, բուժկետը և սանհանգույցները համապատասխանում են սանիտարահիգիենիկ նորմերին:

Աղյուսակ 11. Տվյալներ տեղական վտանգների գնահատման և աղետներին պատրաստվածության ու հակազդման մեխանիզմների ուղղությամբ հաստատությունում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված ուսումնական նյութերը և պարագաները Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
23.05.13թ. 1-9-րդ «Ահաբեկչության դեմ պայքարի կրթադաստիարակչական աշխատանքները» 75
1.02.13թ. 1-9-րդ «Երկրաշարժի ժամանակ վարքականոնները» 370
3.02.14թ. 1-9-րդ «Տարհանում երկարաշարժի ժամանակ» 320
4.02.15թ. 1-9-րդ «Օդային տագնապ» 420
1.02.16թ 1-9-րդ «Վարքականոնները բնական աղետների ժամանակ» 420
1.03.17թ 4-9-րդ «ԿԱՊԿՈՒ երեխաների վարքականոնները «Օդային տագնապ» ազդանշանի դեպքում» 275

Անցկացված միջոցառումները կազմակերպվեցին բարձր մակարդակով: Մասնակիցներն իրազեկվեցին վտանգների և աղետների հակազդման մեխանիզմներին:

Աղյուսակ 12. Տվյալներ ուսումնական հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանից բխող սովորողների և աշխատակազմի հետ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումների և վարժանքների վերաբերյալ

Ամսա

թիվը

Դասարանը Միջոցառման/վարժանքի անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը

 

Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
1.02.13թ. 1-9-րդ «Երկրաշարժի ժամանակ գործելու վարքականոնները»

Պայմանական երկրաշարժի դեպքում երեխաների տարհանում դեպի դպրոցամերձ անվտանգ տարածք, տուժածներին առաջին բուժօգնության ցուցաբերում: Օգտագործվել են պատգարակ, սանիտարական պայուսակներ:

370 մարդ
3.02.14թ. 1-9-րդ «Տարհանում երկրաշարժի ժամանակ»

Երկրաշարժի դեպքում երեխաների և աշխատակիցների տարհանում դեպի անվտանգ տարածք, տուժածներին առաջին բուժօգնության կազմակերպում, առաջացած պայմանական հրդեհի մարում: Օգտագործվել են կրակմարիչներ, սանիտարական պատգարակ և պայուսակներ:

320 մարդ
4.02.15թ. 1-9-րդ «Օդային տագնապ»

Հակառակորդի օդային հարձակման ժամանակ երեխաների և աշխատակիցների պատսպարում: Օգտագործվել են սանիտարական պատգարակ, պայուսակներ, կրակմարիչներ:

420 մարդ
1.02.16թ. 1-9-րդ «Վարքականոնները բնական աղետների ժամանակ», դպրոցի երեխաների և անձնակազմի գործողությունների կանոնակարգում, տարհանում, առաջին օգնության ցուցաբերում: Պատգարակ, հակագազեր, վիրակապական նյութեր: 420 մարդ
1.03.17թ. 4-9-րդ «ԿԱՊԿՈՒ երեխաների վարքականոնները «Օդային տագնապ» ազդանշանի դեպքում» 275 մարդ

Անցկացված միջոցառումները նպաստեցին սովորողների անվտանգ կենսագործունեության և առողջ ապրելակերպի կարողությունների ու հմտությունների ձևավորմանը, իսկ դպրոցի անձնակազմի համար՝  անվտանգության վարքականոնների ղեկավարման փորձի ձեռքբերմանը:

Աղյուսակ13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

Դիտարկման ամսաթիվ  01.11.2016թ.

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով
Այո  
Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը) Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին Ջեռուցման ժամերը

 

Դասասենյակ N12 Լոկալ (բնական գազ) 18-200C 800-1500
Դասասենյակ N13 Լոկալ (բնական գազ) 18-200C 800-1500
Դասասենյակ N21 Լոկալ (բնական գազ) 18-200C 800-1500
Դասասենյակ N22 Լոկալ (բնական գազ) 18-200C 800-1500
Դասասենյակ N32 Լոկալ (բնական գազ) 18-200C 800-1500
Դասասենյակ N33 Լոկալ (բնական գազ) 18-200C 800-1500
Դասասենյակ N34 Լոկալ (բնական գազ) 18-200C 800-1500
Դասասենյակ N44 Լոկալ (բնական գազ) 18-200C 800-1500
Դասասենյակ N45 Լոկալ (բնական գազ) 18-200C 800-1500
Դասասենյակ N49 Լոկալ (բնական գազ) 18-200C 800-1500
Դասասենյակ N50 Լոկալ (բնական գազ) 18-200C 800-1500
Դասասենյակ N52 Լոկալ (բնական գազ) 18-200C 800-1500
Դասասենյակ N57 Լոկալ (բնական գազ) 18-200C 800-1500
Դասասենյակ N64 Լոկալ (բնական գազ) 18-200C 800-1500
Դասասենյակ N65 Լոկալ (բնական գազ) 18-200C 800-1500
Դասասենյակ N68 Լոկալ (բնական գազ) 18-200C 800-1500
Տնօրենի աշխատասենյակ Լոկալ (բնական գազ) 18-200C 800-1500
Բուժկետ Էլեկտրական սալօջախ 18-200C 800-1500
Ուսուցչանոց Լոկալ (բնական գազ) 18-200C 800-1500

Ջերմային ռեժիմը դպրոցում բարելավվել է, դպրոցն անցել է լոկալ ջեռուցման համակարգի, սակայն անհրաժեշտ են ջեռուցել նաև միջանցքները, սպորտդահլիճները և հանդիսությունների դահլիճը:

Աղյուսակ 14. Տվյալներ ուսումնական հաստատության ջրամատակարարման, սանհանգույցների (կոյուղացման) առկայության և դրանց վիճակի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ 22.08.2017թ.

Հաստատության ջրամատակարարումը
Ապահովված է շուրջօրյա հոսող խմելու ջրով

 

Ապահովված է հոսող խմելու ջրով, բայց ոչ շուրջօրյա Ապահովված չէ հոսող խմելու ջրով
այո
Հաստատության սանհանգույցները և դրանց վիճակը
Շենքի հարկը

 

Սանհանգույցների թիվը Աղջիկների սանհանգույցի առկայու

թյունը

Տղաների սանհանգույցի առկայու

թյունը

Հիգիենայի պարագաների առկայությունը Հարմարեց վածությունը հաշմանդամմություն ունեցող անձանց կարիքներին Վերանո րոգված են, թե ոչ
1-ին հարկ 8 Այո

 

Այո

 

Այո

 

Այո Մասամբ
2-րդ հարկ 8 Այո

 

Այո

 

Այո

 

Ոչ Մասամբ

Սանհանգույցների մի մասը կարիք ունեն վերանորոգման:

Աղյուսակ 15. Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում սննդի կետի առկայության և սննդի կազմակերպման վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ 22.08.2017թ.

Ուսումնական հաստատությունում առկա է սննդի կետ, թե ոչ
Այո  
Ուսումնական հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ, թե ոչ

 

Այո
Նկարագրել սննդի կետի սանիտարական վիճակը` ըստ հակահամաճարակային ծառայության
Սննդի կետի տեսակը Միաժա մանակ սնվելու հնարավորություն ունեցող անձնաց թիվը և տարածքը (քմ) Սառը և տաք հոսող ջրի առկայությունը

 

Լվացարանի և հիգիենայի պարագաների առկայությունը Տաք սննդի հնարավորությունը

 

Վերանո րոգված է, թե ոչ

 

Ճաշարան 130/253.5 Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Դպրոցում առկա սննդի կետը գրեթե ապահովված է անհրաժեշտ պայմաններով, սակայն կարիք ունի մասնակի վերանորոգման և նոր գույքի (ճաշարանի սեղան-աթոռներ), մշտական հոսող տաք ջրի:

Աղյուսակ 16. Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում բուժկետի առկայության և բուժսպասարկման վիճակի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ 21.08.2017թ.

Ուսումնական հաստատությունում առկա է բուժկետ
Այո
Ուսումնական հաստատությունն ունի բուժաշխատող և կարող է տրամադրել առաջին բուժօգնություն
Այո
Բուժկետի գտնվելու հարկը և տարածքը (քմ) Բուժաշխատողներ թիվը և նրանց պաշտոն

ները

Բուժկետում առկա գույքը Բուժկետը վերանո րոգված է, թե ոչ Սանիտարական վիճակը Առաջին բուժօգնության միջոցների և դեղերի առկայությունը
Առաջին հարկ, 27.4 1 (բուժքույր) Պահարան, թախտ, 2 սեղան, փափուկ և չոր աթոռներ Ոչ Լավ Առկա են

2.5. Սոցիալական առողջության չափանիշներ

Ուսումնական հաստատությունն իրականացնում է սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր, սոցիալական առողջությանը միտված ուսումնադաստիարակչական ծրագրեր և միջոցառումներ:

 1. Ուսումնական հաստատությունում իրականացվում են ծրագրեր`ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքերը կանխարգելելու համար:
 2. Ուսումնական հաստատությունում իրականացվում են մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերի կանխման կամ դրանց բացահայտման աշխատանքներ:
 3. Ուսումնական հաստատությունում գործում են թրաֆիքինգի, սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքերի բացահայտման, դրանց մասին զեկուցման, դրանց կանխարգելման և հանրային քննարկման մեխանիզմներ:
 4. Ուսումնական հասատությունն իրականացնում է երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ընտանիքում ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման, ինչպես նաև բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխայի զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկման միջոցառումներ:
 5. Ուսումնական հաստատությունում կազմակերպվում են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման միջոցառումներ` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիների և կանխարգելման մասին գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով:
 6. Ուսումնական հաստատությունը ստեղծում է ուսումնամեթոդական նյութեր և կազմակերպում է միջոցառումներ` ուղղված բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեմ:
 7. Պարբերաբար կազմակերպվում են հանդիպումներ Հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր առաջնորդների հետ:
 8. Աշակերտների ֆիզիկական առողջության պահպանման նպատակով կազմակերպվում են սպորտլանդիաներ:

Աղյուսակ 17. Տվյալներ ուսումնական հաստատության սովորողների ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ

Հաստատությունում գրանցված ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքերը տվյալ ուստարում
Դեպքը Ամսաթիվը Դասարանը, սովորողը(ները) Ձեռնարկված միջոցառումը
Դեպքեր չեն գրանցվել
Ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործումը կանխարգելելու ուղղությամբ իրականացված ուսումնական ծրագրերը և միջոցառումները
Ծրագիրը կամ միջոցառումը Ամսաթիվը Դասարանը
1.       «Առողջ ապրելակերպ» թեմաներով բուկլետների բաժանում 2016թ. 8-9-րդ
2.       Վերապատրաստման դասընթացներ ԱՊԵԿ ՀԿ-ի կողմից: Թեման՝ «ՄԻԱՎ և ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում և անվտանգ վարքագծի ձևավորում» 2016թ. փետրվար 9-րդ
3. «Խտրականություն», «Հանդուրժողականություն», «Ինչու չօգտագործել թմրամիջոց», «Վատ սովորություններ», «Թմրամոլությունը և վարակները», «Թմրամիջոց», «Ապրումակցում», «Թմրամոլություն և վարակներ» թեմաներով զրույցներ, զեկուցումներ 2016թ.

2017թ.

8-9-րդ
4.       Զրույցներ և զեկուցումներ հետևյալ թեմայով՝          «Թմրամոլությունը և նրա հետևանքները» 2016թ.

2017թ.

8-9-րդ
5.       Սեմինար՝ «Ծխելը և նրավնասակար ազդեցությունը, ՄԻԱՎ, ՁԻԱՀ- ի տարածման առանձնահատկությունները» թեմաներով 2016թ. դեկտեմբեր 8-9-րդ
6.       Ծխախոտի իրացման, սպառման և օգտագործման սահմանափակումների մասին օրենքի իրազեկում: 2017թ. ապրիլ 8-րդ

 

8-9-րդ

Հաստատությունում գրանցված մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերը, դրանց բացահայտմանն ու կանխարգելմանն ուղղված քայլերը:
Դեպքը Ամսաթիվը Դասարանը Բացահայտմանն ու կանխմանն ուղղված քայլերը
Դեպքեր չեն գրանցվել
Հաստատությունում սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքերի բացահայտման, դրանց մասին զեկուցման, դրանց կանխարգելման և հանրային քննարկման մեխանիզմները
Դեպքը Ամսաթիվ Դասարանը, սովորողը(ները) Բացահայտման, քննարկման մեխանիզմը, ձեռնարկված քայլերը և կանխարգելման ուղիները
Դեպքեր չեն գրանցվել
Ուսումնական հասատության կողմից երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ընտանիքում ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման, ինչպես նաև բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխային զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկմանն ուղղված միջոցառումներ և մեխանիզմներ:
Միջոցառում Ամսաթիվ Մասնակիցները, դրանց թիվը Առաջադրված մեխանիզմ
1.       Բուկլետների բաժանում 28.11-06.12.2016թ  8-րդ դաս. 40 աշ., 9-րդ դաս. 25 աշ. Ուսուցիչներին, ծնողներին և աշակերտներին բուկլետներ են բաժանվել:
2.       Ծանոթացել են ՀՀ Քրեական Օրենսգրքի՝ թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի օգտագործման, ապօրինի շրջանառության, իրացման, հափշտակման, շորթման, ապօրինի փաստաթղթերի գործածման վերաբերյալ կետերին: 2016-2017 ուստարի

մայիս

8-9-րդ դաս. 67 աշակերտ Զեկուցում,զրույց
3.       Զրույց-քննարկում ծնողների հետ՝ «Երեխայի իրավունքները» թեմայով  ապրիլ 2017 ծնողներ 150 զրույց, քննարկում, հարցում, սլայդների ցուցադրում
4.       Ծնողական ժողովների անցկացում՝ «Ծնողների հարաբերությունը երեխաների հետ», «Դեռահասը և շրջապատը» թեմաներով տարվա ընթացքում ծնողներ 346 զրույց, քննարկում, հարցում
Հաստատությունում կազմակերպված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիների և կանխարգելման մասին սովորողների գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը(ները) Մասնակիցների թիվը
1.ՄԻԱՎ, ՁԻԱՀ-ի համաշխարհային օրվան նվիրված սեմինար 01.12.2016 8-9-րդ 65
2.Զեկուցում՝ «ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում», «Անվտանգ վարքագծի ձևավորում» (օգտագործված գրականություն՝ Մ.Գրիգորյան) 01.12.2016 8-9-րդ 65
3.ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիները, ազդեցությունը օրգանիզմիվրա: Ինչպիսի՞ընթացք ունի ՄԻԱՎ վարակը: 01.12.2016 8-9-րդ 65
4.Բուկլետներ են բաժանվել ուսուցիչների, աշակերտների և ծնողների շրջանում: 28.11-06.12.2016թ. 150
5.       Քննարկում ԱԽ նիստին, դասղեկի ժամերին՝«ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը և մարդու իրավունքները», թեմայով դեկտեմբեր 6-9-րդ դասարաններ 25
6.       Ֆիլմի դիտում՝ «ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ» /էլեկտրոնային սկավառակի միջոցով/ դեկտեմբեր 8-9-րդ դասարաններ 65
7.       Պատի թերթի լույս ընծայում և ռադիոհաղորդման պատրաստում՝ նվիրված ՁԻԱՀ-ի միջազգային օրվան 01.12.2016թ. 408
Ուսումնական հաստատության ստեղծած ուսումնամեթոդական նյութերը և կազմակերպած միջոցառումները` ուղղված բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեմ
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը(ները) Մասնակիցների թիվը
1.       Սեմինարներ, զրույցներ:

Օգտագործվել են «Երեխաների պաշտպանությունը բռնությունից» ուղղորդման ընթացակարգերը:

12.12-23.12.2016 7-9-րդ 120
2.       Դասղեկական ժամերին անց են կացվել զրույցներ «Թրաֆիքինգը և նրա հետևանքները» թեմաներով: 2016թ. 7-9-րդ դաս. 120
3.       Հանդիպումներ հոգևորականի հետ, զրույցներ՝ ուղղված բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեմ: 2016թ. 6-7-րդ դաս. 80
2017թ. 8-9-րդ դաս. 65
4.       Հավաքագրվել են նյութեր տեղեկատվական կայքերից, միջանցքներում փակցվել են պաստառներ: 2016թ.
5.       Բաժանվել են բուկլետներ, գործնական խորհուրդներ, գրքույկներ ծնողների համար (Ն.Ասատրյան), ձեռնարկներ ուսուցիչներին (Ս.Պետրոսյան) դեկտեմբեր 2016 7-9-րդ դասարաններ 100
6.       Կինոդիտում`«Մանկական թրաֆիքինգ» թեմայով
7.       Զրույց-քննարկում հոգեբանի հետ՝ «Պատիժ և բռնություն» թեմայով ապրիլ 2017 դպրոցի ծնողխորհուրդ 38
8.       Ֆիլմի դիտում և քննարկում «Համբերություն և հանդուրժողականություն» թեմայով նոյեմբեր 2016 7-9-րդ դասարաններ 105
9.       Բռնության դեպքերի բացահայտման, ընտանիքի սոցիալական կարգավիճակի հստակեցման նպատակով անց է կացվել հարցում սեպտեմբեր 4-9-րդ դասարան 238
10. Սլայդների ցուցադրում 12.12-23.12.2016 7-9-րդ դաս. 180
11.Առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ դասընթաց  8-9-րդ դասարաններում՝ «Թմրամոլությունը չարիք է», «Դժվար տարիք», «Պայքար ծխելու դեմ», «Սպորտն առողջության գրավականն է» փետրվար-

մարտ

8-9-րդ  դասարաններ 140
6.       Ֆիլմի դիտում ՝ «Թմրանյութերի ներարկային օգտագործողներ», «Սոցիալական հոլովակներ. թմրամոլություն», «Թմրամիջոցների ներգործությունը օրգանիզմի վրա» մարտ 2017 7-8-րդ դասարաններ 110
7.       Պատի թերթերի լույս ընծայում՝  «Թմրանյութերի վնասակար ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա», «Կյանքն առանց թմրանյութերի», «Ո՛չ թմրամոլությանը, կողմ ենք առողջ ապրելակերպին», «Թմրամիջոցները թունավորում են օրգանիզմը» թեմաներով դեկտեմբեր 8-9-րդ  դասարաններ 140
8.       Քննարկում – բանավեճ` «Թմրամոլությունը չարիք է հասարակության համար» թեմայով Փետրվար

2017

8-9-րդ  դասարաններ 140
9.       Զրույց-զեկուցումներ դասղեկի ժամերին՝ «Ինչպես հաղթահարել վնասակար սովորությունները», «Թմրամոլության հոգեբանական և սոցիալական դրդապատճառները», «Պայքար թմրամոլության դեմ», թեմաներով տարվա ընթացքում

2016-2017

5-9-րդ դասարաններ 240
2016 թ. 8-9-րդ դաս.

 

140

 

10.    Հանդիպումներ հոգևորականի հետ,  զրույցներ՝ ուղղված բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեմ: 2016թ. 6-7-րդ դաս. 80
11.    Սլայդների ցուցադրում 2017թ. 7-9-րդ դաս. 105
Ուսումնական հաստատությունում սովորողների ֆիզիկական, հոգեկան առողջությանն ուղղված միջոցառումները նպաստել են աշակերտների,  ծնողների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը:

Կատարված բոլոր աշխատանքները նպաստել են աշակերտներին ալկոհոլի, ծխախոտի,  թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործումից զերծ պահելու:

Հաստատությունում գրանցված մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքեր չեն գրանցվել:

 

Հաստատությունում սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքեր չեն գրանցվել:

Կազմակերպված բոլոր միջոցառումները նպաստել են սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների արդյունավետությանը: Նպատակը՝ նրանց հնարավորինս զերծ պահել վնասակար սովորույթներից, բռնություններից և ճնշումներից:

Մաս 3. Ուսումնական հաստատության գործունեության արդյունավետություն

Աղյուսակ 18. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ տվյալ ուսումնական տարում

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Հիմնական առարկաներից տարեկան գնահատականների միջինը 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ պետական ավարտական քննությունների միավորների միջինը
4-րդ

դաս.

9-րդ

դաս.

4-րդ

դաս.

9-րդ

դաս.

4-րդ

դաս.

9-րդ

դաս.

Հայոց լեզու 44 29 7 5 7 10
Գրականություն 29 5 9
Մաթեմատիկա 44 29 7 5 7 10
Օտար լեզու 29 5 10
Հայոց պատմություն 29 5 10
Բնագիտություն 29 5 10
Ընդամենը 44 29 7 5 7 10

Աղյուսակ 19. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ նախորդ ուստարում

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Հիմնական առարկաներիցտարեկան գնահատականների միջինը 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ դասարանում պետական ավարտական քննությունների միավորների միջինը
4-րդ դաս. 9-րդ

դաս.

4-րդ

դաս.

9-րդ

դաս.

4-րդ

դաս.

9-րդ

դաս.

Հայոց լեզու 37 35 7 6 7 11
Մաթեմատիկա 37 35 6 5 7 11
Ռուսաց լեզու 35 6 11
Անգլերեն 35 6 11
Հայոց պատմություն 35 6 11
Բնագիտություն 35 6 11
Ընդամենը 37 35 7 6 7 11

Աղյուսակ 20. Տվյալներ 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ դասարանի պետական ավարտական քննությունների արդյունքների փոփոխության դինամիկայի վերաբերյալ

Քննական առարկաներ Քննությունների միջին միավորների փոփոխությունը նախորդ ուսումնական տարվա նկատմամբ՝ըստ կրթական աստիճանների
Քննությունների միջին միավորների աճի տոկոսը Քննությունների միջին միավորների նվազման տոկոսը
4-րդ դաս. 9-րդ դաս. 4-րդ դաս. 9-րդ դաս.
Հայոց լեզու 0 0 0 9
Մաթեմատիկա 0 0 0 9
Օտար լեզու 0 9
Հայոց պատմություն 0 9
Բնագիտություն 0 9
Ընդամենը 0 0 0 9

2016-2017 ուստարում 4-րդ դասարանի աշակերտների՝ պետական ավարտական (փոխադրական) քննությունների արդյունքները նույնն են նախորդ տարվա համեմատ, իսկ 9-րդ դասարանի աշակերտների ցուցաբերած արդյունքները ցածր են. նկատելի է փոքրինչ նվազում:

Աղյուսակ 21. Տվյալներ սովորողների առաջադիմության վերաբերյալ տվյալ և նախորդ 2 ուստարիների համար՝ ըստ կրթական աստիճանների

Ցուցանիշ 2014-2015 ուսատրի 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի
1-ից

4-րդ. դաս.

5-ից

9-րդ.

դաս.

 

1-ից

4-րդ. դաս.

5-ից

9-րդ.

դաս.

 

1-ից

4-րդ. դաս.

5-ից

9-րդ.

դաս.

 

Գերազանց առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների 28% 6% 33% 0,75% 33% 10.8%
Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը`ըստ կրթական աստիճանների 44% 75% 36% 74% 36% 70%
Ավարտման գործակից՝ըստ կրթական աստիճանների 97% 90% 97% 90% 100% 92%
Երկտարեցիների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների 2% 1% 0% 1% 0% 1.5%
Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողներից նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների թիվը և տոկոսը ____ 72% ____ 53%

 

_____ 30℅
Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողների թիվը և տոկոսը, որոնք ուսումը շարունակում են ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում ____ 22% ____ 20% ______ 60℅
Սովորողների բացակայությունների թիվը ժամերով՝ ըստ կրթական աստիճանների 6981 10394 4632 9918 5241 13599
Ուսումնական տարվա ընթացքում տվյալ հաստատությունից այլ հաստատություն տեղափոխված սովորողների թիվը և տոկոսը ըստ կրթական աստիճանների 3.2% 5% 4.2% 3% 6℅ 5℅
-ՀՀ այլ հաստատություններ տեղափոխվածների թիվը 1.6% 2.6% 3.2% 1.8% 4℅ 5℅
-այլ երկրների ուսումնական հաստատությունների տեղափոխվածների թիվը 1.6% 2.2% 1% 0.75% 0.5℅ 1℅
Ուսումնական տարվա ընթացքում ուսումն ընդհատած (անավարտ թողած) սովորողների ընդհանուր թիվը ըստ կրթական աստիճանների, այդ թվում 1% 1% 0 0.5% 0% 0%
-ընտանիքի սոցիալական վիճակի պատճառով 1% 1% 0.5%

2016-2017 ուստարում արձանագրվել է գերազանց առաջադիմությամբ սովորողների թվի աճ, իսկ տարրական դասարաններում՝ ցածր առաջադիմությամբ սովորողների թվի նվազում: Նկատելի է նաև ՆՄՈՒՀ և ՄՄՈՒՀ հաճախող 9-րդ դասարանի աշակերտների թվի աճ նախորդ տարվա համեմատ: Սովորողների բացակայությունների թիվը աճել է, քանի որ 3 աշակերտ ընդհանրապես չեն հաճախել դպրոց և գտնվում են արտերկրում:

Աղյուսակ 22. Տվյալներ մարզային, հանրապետական, միջազգային առարկայական օլիմպիադաներում ու մարզական,  մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական և կատարողական  մրցույթներին սովորողների մասնակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017 ուստարի
Մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ 8% 3% 3%
Մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը 0 0 0
Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ 0 0 0
Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը 0 0 0
Միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ 0 0 0
Միջազգային օլիմպիադաներում մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը 0 0 0
Մարզային և հանրապետական մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ 21% 4.5%
Միջազգային մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթներին մրցանակներ ստացած սովորղների թիվը և տոկոսը 0 3.5%

Վերջին 3 տարիների ընթացքում ակտիվություն և դրական փոփոխություն է նկատվում տարածքային և մարզային առարկայական օլիմպիադաներում աշակերտների մասնակցության և ցուցաբերած արդյունքների առումով, իսկ մարզական, մշակութային, ստեղծագործական ոլորտներում գրանցվել են լուրջ հաջողություններ ու նվաճումներ:

 • Հաստատության ուսուցիչներին և նրանց գործունեությանը վերաբերող ցուցանիշներ

Աղյուսակ 23.Տվյալներ ուսուցչական անձնակազմի և նրանց գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015

ուստարի

(%-ով)

2015-2016

ուստարի

(%-ով)

2016-2017 ուստարի

(%-ով)

Բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 100 100 100
Ըստ մասնագիտության դասավանդող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 88 97 97
Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 13 13 14
Գիտական կոչում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 3 3 3
Նախարարության կողմից երաշխավորված կամ այլ կազմակերպություններում վերջին 3 տարում վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 34 41.4 100
Որպես ուսուցիչ վերապատրաստող (դասախոս) վերապատրաստված և վերապատրաստման դասընթացներ վարող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 3 6.9 7
Ուսուցիչների միջին տարիքը 37 37 37
Միջազգային ու հանրապետական պարբերականներում (ամսագրերում)հոդվածներ, մասնագիտական հրապարակումներ, ինչպես նաև դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, գիտամանկավարժական, հեղինակային և այլ աշխատություններ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը. 9 3 6
Դասավանդման աշակերտակենտրոն, մասնակցային, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և դրանք կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 70 80 90
Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում՝ ինտերնետ, կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 100 100 100
Սովորողներին համակարգիչների կիրառմամբ տնային աշխատանքներ հանձնարարող ուսուցիչների թիվը 30 31 33
Ուսուցիչների բացակայությունների ընդհանուր թիվը 456 1184 271
Ուստարվա ընթացքում հաստատությունում անցկացվող ցուցադրական բաց դասերի թիվը 27 29 30
Ուսումնական տարվա ընթացքում ուսուցիչների փոխադարձ դասալսումների թիվը 160 185 190
Ուսումնական տարվա ընթացքում հաստատությունից դուրս անցկացվող գործնական պարապմունքների թիվը, 12 6 8
Նախարարության, ինչպես նաև նախարարության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը: 0 3 0
Նախարարության, ինչպես նաև  նախարարության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներում մրցանակներ ստացած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 0 0 0

Ուսուցիչների գործունեության արդյունավետության բարձրացման և ինքնակատարելագործման ուղղությամբ կատարվել են աշխատանքներ: Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը ավելացել է 1-ով: Նկատելի է ուսուցիչների բացակայության նկատելի նվազում:

3.3 Հաստատության ուսումնական միջավայրին և ծառայություններին վերաբերող ցուցանիշներ, չափանիշներ

Ուսումնական հստատությունում ստեղծված է որակյալ կրթական միջավայր

 1. Ուսումնական հաստատությունն ունի գործող գրադարան, որը հագեցած է ուսումնաօժանդակ գրականությամբ, գույքով և սարքավորումներով: Գրադարանից կանոնավոր կերպով օգտվում են սովորողները, ուսուցիչները և վարչական կազմը.
 2. Ուսումնական հաստատությունն ունի ուսումնական լաբորատորիաներ ու կաբինետներ, այդ թվում`քիմիայի, ֆիզիկայի, կենսաբանության, աշխարհագրության, ռազմագիտության, համակարգչային և այլն, ինչպես նաև մարզադահլիճ, միջոցառումների անցկացման դահլիճ և այլ հատուկ ուսումնական դասասենյակներ (սենյակներ), այդ թվում՝ արտադպրոցական կրթության և լրացուցիչ կրթական ծրագրերի համար (լուսանկարչական խմբակ, նկարչական խմբակ, երաժշտական խմբակ և այլն), որոնք հագեցած են անհրաժեշտ գույքով, ուսումնական պարագաներով և ուսումնանյութական և ուսումնադիդակտիկ նյութերով:

 

Աղյուսակ 24. Տվյալներ հաստատության գրադարանի և դրա գործունեության մասին

 

Ցուցանիշ Տվյալներ
Գրադարանի տարածքը քմ-ով 114,1
Գրադարանում համակարգիչների թիվը 14
Գրադարանում ինտերնետին միացված համակարգչների թիվը
Գրադարարանում կամ ընթերցասրահում նստատեղերի թիվը 30
Գրադարանային ֆոնդում առկա գրքերի (բացառությամբ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված հիմնական դասագրքերի) ընդհանուր թիվը, այդ թվում
-գեղարվեստական գրքերի թիվը 4088
-տեղեկատվական գրքերի թիվը (բառարաններ, հանրագիտարաններ, ատլասներ և այլն) 80
-ուսումնամեթոդական գրքերի թիվը 691
-ամսագրերի թիվը 491
-այլ  
Վերջին անգամ գրադարանային ֆոնդի նոր գրականությամբ համալրվելու տարեթիվը 2017
Գրադարանից միջինում ամսեկան օգտվողների թիվը 250
 
Վերանորոգվա՞ծ է արդյոք գրադարանը այո
Անցկացվո՞ւմ են գրադարանում դասեր և ուսումնական պարապմունքներ ոչ
Գրադարանավարն ունի՞ համապատասխան բարձրագույն կրթություն այո
Վերջին 3 տարվա ընթացքում գրադարանվարն անցե՞լ է վերապատրաստում գրադարանային աշխատանքի ուղղությամբ ոչ
Գրադարանը հանդիսանու՞մ է հանրապետության, այլ երկրների կամ կազմակերպությունների գրադարանների բաժանորդ և օգտվում է արդյոք նրանց ռեսուսներից ոչ
Գարդարանն ունի՞ էլեկտրոնային ռեսուսներ, որքան ոչ
Սովորողները կարո՞ղ են ինքնուրույն ու ազատ մոտենալ գրադարանի գրադարակներին և պահարաններին, ընտրել իրենց անհրաժեշտ գրականությունը և վերցնել այն ընթերցասրահում աշխատելու ժամանակ այո
Գրադրանն ունի՞ գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագիր ոչ
Գրադանավարը կարողանո՞ւմ է օգտվել գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագրից ոչ

Գրադարանը նոր է վերանորոգվել, կան գրքերը տեղավորելու դարակներ, ջեռուցվում է:

Աղյուսակ 25. Տվյալներ հաստատության ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների և դահլիճների վերաբերյալ

Լաբորատորիաներ, կաբինետներ և դահլիճներ Տարածքը (քմ) Վերանորոգման կարիքը Առկա գույքը, լաբորատոր սարքավորումները,պարագաները (թվարկելհիմնականը) Ուսումնա-

նյութական, ուսումնա-դիդակտիկ նյութերը

Լրացուցիչ, գույքի, սարքա

վորումների, պարագաների

նյութերի կարիքը

Ֆիզիկայի լաբորատորիա, կաբինետ 58.60 Ունի լոկալ ջեռուցման կարիք Մեխ. և էլ. դինամիկայի տարրական փորձեր ցույց տվող սարքեր Ցուցապաստառներ(7-9-րդ դասարանների)  
Քիմիայի լաբորատորիա, կաբինետ 117.70 Ունի լոկալ ջեռուցման կարիք Հավաքածուներ, նյութեր, փորձանոթներ, կոլբա, բռնիչ ցուցապաստառներ Օրգ.և անօրգ. նյութեր
Կենսաբանության լաբորատորիա, կաբինետ 79.40 Մանրադիտակ, ադսորբցիոն սարք Հերբարիումներ, պաստառներ, մուլաժներ, մոդելներ  
Պատմության կաբինետ 57.10  
Ռազմագիտության

կաբինետ

75.50 Ներքին հարդարման աշխատանքներ, լոկալ ջեռուցման կարիք Ուս. զենք, հակագազեր, քիմհետախուզության զենք Նկարազարդ պաստառներ  
Համակարգչային լաբորատորիա, կաբինետ 78.40 Ունի լոկալ ջեռուցման համակարգ Համակարգիչներ, հարմարեցված սեղան-աթոռներ  
Արհեստանոց 97.5  
Միջոցառումների դահլիճ 280.40 Ներքին հարդարման աշխատանքներ, ջեռուցում,  
Մարզադահլիճ 2X240 մարզագույք Գնդակներ, օղակներ, վոլեյբոլի ցանց Ցուցադրական պաստառներ Զուգափայտեր, մարզագորգեր, այծուկ, էշ, մարզագերան, պարաններ

Ուսումնական լաբորատորիաները, դահլիճները ունեն հիմնանորոգման կարիք, չունեն լոկալ ջեռուցման համակարգ՝ բացառությամբ կենսաբանության լաբորատորիայի: Հագեցված չեն ժամանակակից պահանջներին համապատասխան գույքով:

 • Ուսումնական հաստատության ներքին արդյունավետության ցուցանիշներ

Ինչպես նշվեց վերը, հաստատության ներքին արդյունավետությունը բնորոշվում է իր մարդկային, նյութական ու ֆինանսական ռեսուրսների օգտագործման արդունավետությամբ:

Հաստատության ներքին արդյունավետությունը «հաստատության կարողությունն է՝ առանց ռեսուրսների, ժամանակի, ֆինանսական միջոցների և ջանքերի վատման՝ իր գործունեությունը պատշաճ մակարդակով իրականացնելը և իր նպատակներն ու խնդիրները իրագործելը»[1]: Այլ կերպ ասած՝ կրթական ծառայությունների մատուցումը արդյունավետ է, եթե առկա ռեսուրսները օգտագործում են արդյունավետ: Բարձրացնել հաստատության ներքին արդյունավետությունը ըստ էության նշանակում է՝ «բարելավել ուսումնական գործընթացի արդյունքներն առանց լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների և ռեսուրսների կամ կրճատել ծախսերը առանց ուսումնական գործընթացի վրա բացասական ազդեցություն գործելու: Հաստատության ֆինանսական կամ ներքին հարաբերական արդյունավետության հաշվարկման ամենապարզ և ընդունված ձևն այսպիսին է.

Ներդրված ռեսուրսներ

Ներքին արդյունավետությունը =    —————————

Արդյունքեր

Սակայն այս պարզեցված հաշվարկի ձևը հաճախ կիրառելի չէ, քանի որ ներդրվող ռեսուրսներն ու արդյունքերը ոչ թե մեկն են, այլ բազմաթիվ և բազմատեսակ: Բացի այդ տարբեր արդյունքներ ուղղակի կախում ունեն ներդրված որոշակի ռեսուրսներից, իրականացված գործողություններից և ուրույն գործոններից: Ուստի, ներքին արդյունավետության գիտականորեն ավելի ճշգրիտ հաշվարկման համար օգտագործվում է հետևյալ բանաձևը.

Ներդրված ռեսուրսների կշռված գումար

Ներքին արդյունավետությունը =                 ————————————————

Արդյունքերի կշռված գումար

Հաստատության ներքին արդյունավետության ցուցանիշներն են՝

Ուսումնական հաստատության մարդկային, ֆինանսական և նյութական ռեսուրսները տնօրինվում են արդյունավետ, և հաստատությունը կարողանում է ներգրավել լրացուցիչ միջոցներ.

 1. սովորող-ուսուցիչ հարաբերությունը. 408/32=12.75
 2. սովորող-սպասարկող-վարչական անձնակազմ հարաբերությունը.408/16/3=8.5
 3. դասարանների միջին խտությունը. 24 աշակերտ

4.մեկ սովորողի հաշվով հաստատության տարեկան նախահաշիվը. 119261,7

 1. ուսուցչների միջին աշխատավարձը. 87745.6
 2. վարչական աշխատողների միջին աշախատավարձը. 218952
 3. սպասարկող անձնակազմի միջին աշխատավարձը. 81375.5
 4. հաստատության տարեկան նախահաշվում արտաբյուջետային միջոցների չափը. 40.5
 5. ծնողների կողմից դրամական ներդրումների տարեկան չափը.
 6. հովանավորչական և դրամաշնորհային միջոցների տարեկան չափը.
 7. աշխատավարձերի վճարման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը. 70276.9

12.կոմունալ վճարների գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը. 2238.9

 1. նոր գույքի, այդ թվում՝ սարքավորումների ձեռբերման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը: 24564.3
 2. ներառական կրթության մեջ ընդգրկված սովորողներին հատկացվող սննդի և տրանսպորտի ծախսերի չափը. 11165,0

Աղյուսակ 26. Ուսումնական  հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշները՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշներ 2014-2015 ուստարի 2015-2016

ուստարի

2016-2017 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորող/ուսուցիչ հարաբերությունը 13.4 13.41 12,75 նվազում
Սովորող/ սպասարկող անձնակազմ հարաբերությունը 25.0 23 25,5 աճ
Դասարանների միջին խտությունը 23.4 23 24 աճ
Մեկ սովորողի հաշվով հաստատության տարեկան նախահաշիվը 694251

(հիմն.կրթ.)

200282

(ներ. կրթ.)

62977,5 (հիմն.կրթ.)

46575,6 (ներ. կրթ.)

68391,4 (հիմն.կրթ.)

50870,3 (հիմն.կրթ.)

աճ
Սպասարկող անձնակազմի միջին աշխատավարձը 69819 78396 81375,5 աճ
Ուսուցչների միջին աշխատավարձը 104765 94283 87745,6 նվազում
Վարչական աշխատողների միջին աշախատավարձը 222923 210987 210957
Ներառական կրթության մեջ ընդգրկված սովորողներին հատկացվող սննդի և տրանսպորտի ծախսերի չափը 11165,0

Աղյուսակ 27. Տվյալներ հաստատության բյուջետային միջոցների վերաբերյալ

  2015թ. 2016թ. 2017թ.
Հաստատության տարեկան նախահաշվում արտաբյուջետային միջոցների չափը 0,033% 0.17% 0,033%
Ծնողների կողմից դրամական ներդրումների տարեկան չափը 0 0 0
Հովանավորչական և դրամաշնորհային միջոցների տարեկան չափը 0.06% 0.56% 1%
Աշխատավարձերի վճարման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը 71.7% 79.8% 83,1 %
Կոմունալ վճարների գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը 7.37% 4.9% 3,7%
Նոր գույքի, այդ թվում՝ սարքավորումների ձեռբերման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը 13.3% 6.08% 4,6%
Ներառական կրթության սննդի և տրասպորտի տարեկան ծախսի չափը 7.65% 9.2% 7,5%

Մաս. 4. Ուսումնական հաստատությունում  ներառական կրթության և հավասարության ապահովում

Ուսումնական հաստատությունում ներառական կրթության և հավասարության ապահովումը նկարագրող հիմնական ցուցանիշները և չափանիշները հետևյալ են՝

 1. ներառական կրթության զարգացումը որպես նպատակ ամրագրված է հաստատության զարգացման ծրագրում
 2. ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրում պլանավորված են ներառական կրթության ապահովման համապատասխան միջոցառումներ, այդ թվում՝ ուսուցիչների վերապատրաստումներ.
 3. ուսումնական հաստատության տնօրենն ունի ներառական կրթության գործընթացի համակարգման լիազորություններով օժտված տեղակալ.
 4. ուսումնական հաստատության վեբ կայքում գործում է ներառական կրթության բաժին` ընտանիքի և համայնքի հետ հետադարձ կապի հնարավորությամբ.
 5. ուսումնական հաստատությունն իրականացնում է երեխաների հավասար իրավունքներին, հանդուրժողականությանը նվիրված և նման այլ ուսումնական ծրագրեր:

Ուսումնական հաստատությունում աշխատակազմն արդիականացնում է իր գիտելիքներն ու հմտությունները ներառական կրթության ոլորտում.

 1. վերջին 5 տարում տնօրինությունը մասնակցել է ներառական հաստատությունների կառավարման թեմայով վերապրաստման,
 2. ուսումնական հաստատությունն ունի ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստված և վերապատրաստող ուսուցիչներ,
 3. վերջին 5 տարում ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը՝ 34

Ուսումնական հաստատությունն ունի ռեսուրսներ` աջակցելու կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք (ԿԱՊԿ) ունեցող երեխաների սովորելուն և ուսումնական միջավայրը հարմարեցված է նրանց կարիքներին.

 1. Ուսումնական հաստատությունն ունի ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների հոգեբանամանկավարժական աջակցության թիմ (դաստիարակ, սոցիալական մանկավարժ, հոգեբան).
 2. ԿԱՊԿ ունեցող սովորողներն ապահովված են դասագրքերով, գրենական պիտույքներով, հարմարանքներով, այլ պարագաներով.
 3. ուսումնական հաստատության դասասենյակների դասավորվածությունն այնպիսին է, որ ԿԱՊԿ ունեցող սովորողները մեկուսացված չեն.
 4. ուսումնականհաստատությունն ունի ռեսուրս-սենյակ` ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների համար.
 5. Ուսումնական հաստատության ռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը. 76 աշակերտ, 19%

Ուսուցիչները կարողանում են ուսումնական ծրագիրը, դասի պլանը, ուսուցանման գործընթացը հարմարեցնել ԿԱՊԿ ունեցող երեխաների կարիքներին և մշտապես խրախուսում են նրանց.

 1. անհատական ուսումնական պլանները մշակվում են համաձայն հանրակրթության պետական չափորոշչի և առարկայական ծրագրերի` հաշվի առնելով սովորողների կարիքները, ընդունակությունները, հնարավորությունները, ձեռքբերումները և առաջընթացը.
 2. ուսուցիչները գիտակցում են ներառական կրթության վերաբերյալ կարծրատիպերի առկայությունը, դրանց վերացման անհրաժեշտությունը և ձեռնարկում են համապատասխան քայլեր.
 3. ուսուցիչները ունեն հավասար վերաբերմունք բոլոր երեխաների նկատմամբ՝ անկախ նրանց միջև եղած տարբերություններից և նրանց առանձնահատուկ կարիքներից.

ԿԱՊԿ ունեցող երեխաների հավասարապես մասնակցում են դպրոցի և դասի բոլոր գործընթացներին` ըստ իրենց կարողությունների առավելագույն աստիճանի.

 1. ուսումնական հաստատության այն սովորողների թիվը և տոկոսը, ովքեր ունեն ԿԱՊԿ. 76 աշակերտ, 19%
 2. ուսումնական հաստատությունից հեռացած (ուսումն անավարտ թողած) ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը. 2 աշակերտ, 0.5℅
 3. արտադասարանական աշխատանքների խմբակներում ներառվող և աշխատանքներին մասնակցող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը. 76 աշակերտ, 19%
 4. ուսումնական հաստատության աշակերտական խորhրդում ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը՝ 2 աշակերտ

Աղյուսակ 28. Հաստատությունում ներառական կրթության իրականացմանը վերաբերվող չափանիշներ

Չափանիշ Այո Ոչ Մենաբանություն
Ներառական կրթության զարգացումը որպես նպատակ ամրագրված է ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրում այո   (Եթե այո, ապա կատարել հղում համապատասխան փաստաթղթից:)
Ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրում պլանավորված են ներառական կրթության ապահովմանն ուղղված համապատասխան միջոցառումներ, այդ թվում՝ ուսուցիչների վերապատրաստումներ այո   Անց է կացվել «Կրթությունը բոլորի համար» 5-օրյա վերապատրաստում, որին մասնակցել են բոլոր ուսուցիչները և բազմամասնագիտական թիմի անդամները
Ուսումնական հաստատության տնօրենն ունի ներառական կրթության գործընթացի համակարգման լիազորություններով օժտված տեղակալ այո   Ներառական կրթության համակարգող Նառա Բեժանյան

Ներառական կրթության համակարգողի գործառույթները

Ներառական կրթության իրականացման գործընթացում համակարգողը դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվի անդամ է և ունի համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները:Համակարգում է ներառական կրթություն իրականացնող բազմամասնագիտական թիմի՝ հատուկ մանկավարժի (լոգոպեդ, սուրդոմանկավարժ, տիֆլոմանկավարժ), հոգեբանի, սոցիալական մանկավարժի, հոգեբանի, սոցիալական աշխատողի աշխատանքները:Կատարում է սովորողի կարիքների գնահատման ամբողջացում, ներառյալ երեխայի կարիքների վերաբերյալ բազմամասնագիտական խմբի կողմից դուրս բերված խնդիրների համադրումն ու ընդհանուր պատկերը: Անահատական ուսումնական պլանի ամբողջացման աշխատանքները՝ ներառելով երեխայի բոլոր կարիքները, միջամտության ձևերը, ժամանակացույցը, պատասխանատու մասնագետներին:Ըստ անհրաժեշտության հրավիրում է նիստեր, գումարում ժողովներ:Անհատական պլանի իրականացման գործընթացի շարունակական վերահսկողություն (մշտադիտարկում, արդյունավետության գնահատում):Կազմում և դպրոցի տնօրենի հաստատմանն է ներկայացնում բազմամասնագիտական խմբի տարեկան աշխատանքային պլանը:Անհրաժեշտ տեղեկատվություն է տրամադրում բազմամասնագիտական խմբի անդամներին` կրթության ոլորտի օրենսդրական քաղաքականության, ծրագրային և հետազոտական արդյունքների վերաբերյալ:Իրականացնում է հետազոտություններ ինչպես առանձին մասնագետի աշխատանքի, այնպես էլ առանձին սովորողի հետ տարվող աշխատանքի արդյունավետության վերաբերյալ:Հետևում է սովորողների ուսուցման իրականացմանը՝ պետական կրթական չափորոշիչների պահանջներին համապատասխան:Աջակցություն է ցուցաբերում ուսւոցիչներին, ներառական կրթություն իրականացնող բազմամասնագիտական թիմի մասնագետներին նորարարական ծրագրերի և տեխնոլոգիական մշակման, ներդրման աշխատանքներում:Ապահովում է ներառական կրթություն իրականացնող բազմամասնագիտական թիմի մասնագետների մասնակցությունը մասնագիտական զարգացման ծրագրերին, սեմինարներին, այլ միջոցառումներին:

Նպաստում է բազմամասնագիտական թիմի կայացմանն ու շարունակական զարգացմանը:

 

Ուսումնական հաստատության վեբ կայքում գործում է ներառական կրթության բաժին` ընտանիքի և համայնքի հետ հետադարձ կապի հնարավորությամբ այո   vanadzor16.schoolsite.am
Ուսումնական հաստատությունն իրականացնում է երեխաների հավասար իրավունքներին, հանդուրժողականությանը նվիրված և նման այլ ուսումնական ծրագրեր: այո   Կարճամետրաժ կինոնկարների դիտում՝ հանդուրժողականության, ընկերասիրության վերաբերյալ, կլոր սեղաններ, հոգեբանական զրույցներ, խաղեր
Վերջին 5 տարում տնօրինությունը մասնակցել է ներառական հաստատությունների կառավարման թեմայով վերապրաստման այո   5-10.08.2016թ.
Ուսումնական հաստատությունն ունի ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստված և վերապատրաստող ուսուցիչներ: Վերջին 5 տարում ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը:

 

այո   Ուսումնական հաստատությունն ունի ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստված և վերապատրաստող 2 և 34 վերապատրաստում անցած ուսուցիչներ

 

Ուսումնական հաստատությունում ամենուրեք (դասասենյակներ, դահլիճներ, գրադարաններ և այլն) տեղաշարժման տարբեր խնդիրներ ունեցող անձնաց համար ապահովված է ֆիզիկական մատչելիություն այո    
Հաստատությունն ունի ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների հոգեբանամանկավարժական աջակցության թիմ (հատուկ մանկավարժ, սոցիալական աշխատող, հոգեբան, ուսուցչի օգնական և այլն)

 

այո   Հոգեբանամանկավարժական թիմ (սոցիալական մանկավարժ, հոգեբան, դաստիարակ, համակարգող)

սոցիալական աշխատող- զարգացնել ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների սոցիալական հմտությունները, աշխատանքներ տանել ընտանիքների հետ

Հոգեբան- հոգեբանական օժանդակություն ցուցաբերել ԿԱՊԿՈՒ աշակերտներին

Ուսուցչի օգնական- իրականացնել ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների դասապատրաստման աշխատանքները

Համակարգող- կազմակերպել և համակարգել բազմամասնագիտական թիմի աշխատանքները

ԿԱՊԿ ունեցող սովորողներն ապահովված են դասագրքերով, գրենական պիտույքներով, հարմարանքներով, այլ պարագաներով,

 

ԿԱՊԿՈՒ աշակերտները ռեսուրս-սենյակում ապահովված են դիդակտիկ պարագաներով և տետրերով
Հաստատությունում առկա են ուսումնամեթոդական նյութեր և սարքավորումներ՝ լսողության և տեսողության գործառույթի բացակայություն կամ սահմանափակում ունեցող աշակերտների համար

 

ոչ  
Ուսումնական հաստատությանդասասենյակների դասավորվածությունն այնպիսին է, որ ԿԱՊԿունեցող սովորողներըմեկուսացված չեն

 

այո   Դասասենյակի դասավորվածությունը հարմարավետ է աշակերտների համար, ոչ մեկուսացված
Ուսումնական հաստատությունն ունի ռեսուրս-սենյակ՝ԿԱՊԿունեցող սովորողների համար

 

այո   Սենյակը մեծ է և լուսավոր: ԿԱՊԿՈՒ աշակերտները շաբաթական 3 օր այցելում են ռեսուրս-սենյակ, որտեղ նրանց հետ կատարվում են դասապատրաստման աշխատանքներ, ցուացբերվում է հոգեբանական աջակցություն:ԿԱՊԿՈՒ աշակերտներին հատկացված են աշակերտական սեղաններ, աթոռներ, պահարաններ, դիդակտիկ պարագաներ:
Ուսումնական հաստատությունում հաղթահարված են ներառականությունը խաթարող ֆիզիկական խոչընդոտները (թեքահարթակ, հենակ և այլն)

 

 

այո   Կառուցվել է թեքահարթակ, ֆիզիկական խոչընդոտները հաղթահարող թեքահարթակ և ԿԱՊԿ ունեցող աշակերտների համար հարմարեցված զուգարան
Ուսումնական հաստատությունում հաղթահարված են ներառականությունը խաթարող սոցիալական խոչընդոտները (վերաբերմունք, կարծրատիպ)

 

այո    
Անհատական ուսումնական պլանները մշակվում են համաձայն հանրակրթության պետական չափորոշիչի և առարկայական ծրագրերի` հաշվի առնելով սովորողների կարիքները,  ընդունակությունները, հնարավորությունները, ձեռքբերումները, առաջընթացը այո    
Ուսուցիչների թիվը, ովքեր ունեն դրական դիրքորոշում ներառական կրթության նկատմամբ

 

34    
Ուսուցիչները գիտակցում են ներառական կրթության վերաբերյալ կարծրատիպերի առկայությունը, դրանց վերացման անհրաժեշտությունը և ձեռնարկում են համապատասխան քայլեր այո    
Ուսուցիչները ունեն հավասար վերաբերմունք բոլոր երեխաների նկատմամբ, անկախ նրանց միջև եղած տարբերություններից և նրանց առանձնահատուկ կարիքներից այո    
Ուսուցիչները կարողանում են հայտնաբերել կարծրատիպեր ամրապնդող վարքագիծ կամ երևույթ դասարանում, դպրոցում, ուսումնական նյութերում և նույնիսկ սեփական վարքագծում այո    

Աղյուսակ 29. Տվյալներ հաստատությունում ներառական կրթության իրականացման և հավասարության ապահովման խնդիրների վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016

ուստարի

2016-2017 ուստարի
Հաստատության ռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը 42 57 76
Հաստատության ռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների ծնողների (խնամակալների) թիվը 42 57 70
Հաստատության այն սովորողների թիվը և տոկոսը, ովքեր ունեն ԿԱՊԿ 42 57 76
Հաստատությունից հեռացած (ուսումն անավարտ թողած) ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը 4 0 2
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների բացակայությունների տարեկան միջին թիվը՝ ժամ/սովորող (տղա / աղջիկ) 765/443 770/408
Արտադասարանական աշխատանքների խմբակներում ներառվող և աշխատանքներին մասնակցող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը 42 57 76
Ուսումնական հաստատության աշակերտական խորհրդում ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը 0 2 2
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների նկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանն ուղղված սովորողների նախաձեռնությունների թիվը տվյալ ուստարում 0 5 20
Հաստատության վեբ կայքում և (կամ) աշակերտական թերթում ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների կամ հաշմանդամության թեմայով սովորողների կողմից պատրաստված նյութերի, հոդվածների, լուսանկարների, և այլ հրապարակումների թիվը 0 4 5
Սեռերի հավասարության գործակիցը (աղջիկ/տղա) 0 1.06 0.7
Աշակերտական խորհրդում սեռերի հավասարության գործակիցը (աղջիկ/տղա) 0 6 2/0
Գերազանց տարեկան առաջադիմություն ունեցող տղաների թվի հարաբերությունը գերազանց տարեկան առաջադիմություն ունեցող աղջիկների թվին (տղա /աղջիկ) 0 25/33 0
Տարեկան անբավարար գնահատական (գնահատականներ) ունեցող տղաների թվի հարաբերությունը տարեկան անբավարար գնահատական (գնահատականներ) ունեցող աղջիկների թվին(տղա / աղջիկ) 0 4/0 2/0
Տղաների տարեկան միջին բացակայությունների թվի հարաբերությունը աղջիկների տարեկան միջին բացակայությունների թվին (տղա /աղջիկ)   8745/5805 185/48
«Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Քիմիա» և «Կենսաբանություն» առարկաներից տղաների և աղջիկների տարեկան միջին առաջադիմությունը (տղա /աղջիկ)   6/6.3 5/6
Հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների երեխաների թիվը և տոկոսը 0 0 0
Անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը 0 230/398 232/408
Անվճար սնունդ ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը 0 6 18.6
Սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողների համար հաստատության իրականացրած սոցիալական աջակցության ծրագրերի թիվը տվյալ ուստարում 0 4 5
Հաստատության կողմից իրականացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերի թիվը 0 1 3
Հաստատության կողմից իրականացված` ներառական կրթությանն առնչվող արտադասարանական միջոցառումների (զրույցներ, կինոնկարների դիտում, քննարկումներ, կլոր սեղաններ, սեմինարներ, էքսկուրսիաներ և այլն) թիվը՝ըստ դասարանների 8 37 40

Մաս 5. Համայնքային մասնակցություն

Ուսումնական հաստատությունում սովորողների և տնօրինության համագործակցությունը, սովորողների մասնակցությունը հաստատության գործունեությանը.

 1. տնօրինությունը խթանում է սովորողների նախաձեռնությունները, օժանդակում դրանց իրագործմանը.
 2. սովորողների մասնակցությունն իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի վերաբերյալ տնօրինության կողմից որոշումների ընդունմանը, նման դեպքերի թիվը և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
 3. սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները և դրանց թիվը, նախաձեռնություններին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
 4. սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումները և դրանց թիվը, միջոցառումներինմասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
 5. սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը,մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
 6. իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները,սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները, դրանց թիվը, և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
 7. սովորող-սովորող և սովորող-ուսուցիչ հարաբերությունները ուսումնական հաստատությունում:

Ուսումնական հաստատությունում գործում է ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին համապատասխան աշակերտական խորհուրդ, որի ներկայացրած առաջարկություններն ամբողջությամբ արտացոլում են սովորողների կարիքները: Ուսումնական հաստատության աշակերտական խորհուրդն իր գործունեությունը կառուցում է փոխադարձ հարգանքի, սովորողների, ծնողների և տնօրինության փոխադարձ վստահության ու  ու աջակցության մթնոլորտում, իրականացնում է հանրօգուտ աշխատանք.

 1. աշակերտական խորհրդի նախաձեռնած քայլերն՝ ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն.
 2. աշակերտական խորհրդի ձեռնարկած միջոցները` սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով.
 3. աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած միջոցառումները`ներառյալշաբաթօրյակները, հաստատության և դպրոցամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքները, դրանց հաճախականությունը և մասնակից սովորողների տոկոսը.
 4. աշակերտական խորհրդի գործունեության համապատասխանությունը ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին:

Ուսումնական հաստատության ծնողական խորհուրդը սերտ համագործակցումէ տնօրինության և աշակերտական խորհրդի հետ,նպաստում սովորողների ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներին.

 1. սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները, դրանց թիվը և ընդունված առաջարկների տոկոսը ներկայացվածի նկատմամբ.
 2. ծնողական խորհրդի կողմից կազմակերպված միջոցառումները(հանդեսներ, հավաքներ, երեկույթներ, էքսկուրսիաներ, ճանաչողական այցեր և այլն) դրանց թիվը, մասնակից ծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը.
 3. ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները, դրանց թիվը.
 4. ծնողական խորհրդի հանդիպումների հաճախականությունը և դրանց ընթացքում քննարկված հարցերի շրջանակները.
 5. ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցությունը, ձևերը և աջակցություն ստացող սովորողների տոկոսը.
 6. ծնողական և աշակերտական խորհրդների համագործակցությունը և դրա ձևերը.
 7. ուսումնականհաստատության առօրյաից և տեղի ունեցող իրադարձություններից ծնողների տեղեկացվածության աստիճանը.
 8. ծնողների ներգրավվածությունը սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներում, ներգրավվածության ձևերը և նման աշխատանքներում ընդգրկված ծնողների տոկոսը.
 9. այն ծնողների տոկոսը, որոնք օգտվում են http://www.dasaran.am, http://ktak.am,http://www.armedu.am,http://forum.armedu.am/,http://lib.armedu.am, և այլ կրթական կայքերից, ինչպես նաև հաստատության կայքից:

Ուսումնական հաստատությունն ու համայնքը համագործակցում են, և հաստատությունը վարում է ակտիվ հասարակական կյանք.

 1. ուսումնական հաստատությանշենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրման և այլ աշխատանքներին համայնքի մասնակացությունը, այդ գործումկատարված ներդրումները.
 2. համայքնային հիմնախնդիրների վերաբերյալ սովորողների տեղեկացվածությունը և նրանց մասնակցությունըհամայնքի աշխատանքներին, մասնակցության ձևերը, մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
 3. ուսումնականհաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված և անցկացված միջոցառումները և դրանց թիվը,մասնակից սովորողների տոկոսը և համայնքի ներկայացուցիչների թիվը.
 4. ուսումնական հաստատության կողմից հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացված կրթական ծրագրերը, դրանց թիվը և մասնակից սովորողների թիվը` ըստ ծրագրերի

Աղյուսակ 30. Տվյալներ հաստատության գործունեությանը սովորողների մասնակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016

ուստարի

2016-2017 ուստարի
Դեպքերի թիվը, երբ սովորողները մասնակցություն են ունեցել իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության կողմից որոշումների կայացմանը 4 4 5
Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունների թիվը 1 2 5
Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումների թիվը 4 3 10
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովների, սեմինարների, կլոր-սեղանների, քննարկումների թիվը 2 3 6
Սովորողների մասնակցությունը իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության կողմից ընդունած որոշումներին և դրանց կայացմանը մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում քննարկված խնդրահարույց հարցերը և ընդունված որոշումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Բացակայությունների հարցեր: 15-20% Այցելություն տներ, զրույցներ ծնողների հետ:
2.Վատ սովորողներին օգնություն ցույց տալու հարցեր: 15-20% Լավ սովորող աշակերտները օգնում են վատ սովորողներին:
3.Դժվար դաստիարակվող երեխաների հետ աշխատանքներ: 15-20% Բացատրական աշխատանքներ տանել, կրկնելու դեպքում՝ տալ նկատողություն:
4.         Կարգապահական կանոնները խախտող աշակերտների վերաբերյալ հարցեր: 15-20% Բացատրական աշխատանքներ
5.         Սովորողի իրավունքների և պարտականություններին վերաբերող հարցեր: 15-20% Զրույց, քննարկում, պարզաբանում
Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները և նախաձեռնություններին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Դպրոցի տարածքում տեղադրել նստարաններ: 2015թ. 30% Տեղադրվել են  
2.Կանաչապատել դպրոցի տարածքը: 2015թ. 30% Կանաչապատված է  
3.Դասարաններին տրամադրել դպրոցամերձ տարածքներ 2016թ. 35-40% Տրամադրված է  
4.Բարեկարգել դպրոցի տարածքը 2017թ. 40%  
5.«Բարին արա» համաքաղաքային բարեգործական ակցիային մասնակցություն և օգնություն սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին 2017թ. 65    
Սովորողների կողմից կազմակերպված միջոցառումները և միջոցառումներին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից կազմակերպված միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Համադպրոցական կամ դասարանային
1.Գիտելիքի օր սեպտ. 1 100℅    
1.«Ուսուցչի օր» 2015-2017թթ 50% Համադպրոցական  
2.«Անկախության օր»՝ կավճանկարչություն, ծառատունկ դպրոցամերձ տարածքում 2015-2017թթ 100℅  
3.«Ամանոր» հանդեսներ 2015-2017թթ 100℅  
4.«Մարտի 8» 2015-2017թթ 50  
5.«Մեծ Եղեռնի հիշատակի օր» 2015-2017թթ 25  
6.«Տերյան-130» Թախծի և տառապանքի երգեր 2015թ 50  
7.«Ավետիք Իսահակյանի երգերն ու  վերքերը» 2015թ 50  
8.Ս.Եսենինի 120-ամյակին նվիրված միջոցառում 2015թ 50    
9.Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրվան և գրքի տոնին նվիրված միջոցառում 2015-2017թթ 70 Համադպրոցական  
10.Սուրբ Զատիկ միջոցառում 2017թ 100 6ա դաս.  
11.Կլոր սեղան նվիրված սոցիալական մանկավարժի մասնագիտական տոնին: 2015-2016թթ 20% մանկավարժներ  
12.Ստ. Զորյանի տուն թանգարանում բեմադրել Զորյանի «Զրույց համբերության մասին» պատմվածքը 2015թ. 40% արտադպրոցական  
13.Գրքի քննարկումներ նվիրված գրքի համաշխարհային օրվան 2015-2017թթ 20% ԱԽ  
14.Համադպրոցական շաբաթօրյակ, դպրոցամերձ տարածքի ձևավորում 2015-2017թթ 100% համադպրոցական  
15.Այցելություն բուսաբանական այգի, «Կարմիր գիրք» ստենդի պատրաստում 2015թ. 45% դասարանական  
16.«Ես և իմ բնակավայրը» թեմայի շրջանակներում այցելություն դեպի տեսարժան վայրեր 2015թ. 15% արտադպրոցական  
17.«Այրան ձևավոր տարրեր¦ այցելություն մոտակա համաբուժարան 2015թ. 18% դասարանական  
18.«Մաթեմատիկական ծովամարտ» 2015թ. 60% համադպրոցական  
19.«Գրերի գյուտ, տպագրություն» 2015թ. 60% համադպրոցական  
20.Հանդիսավոր տողան ` ՀՀ բանակի կազմավորման 24 ամյակին նվիրված 2016-2017թթ 100% համադպրոցական  
21.Ֆիլմի դիտում և քննարկում «Համբերություն և հանդուրժողականություն» թեմայով 2016-2017թթ 50% դասարանական  
22. «Տյառն ընդառաջ» 2016թ. 25% դասարանական  
23. «Սուրբ Զատիկ» 2017թ. 100% դասարանական  
23.Մայրենի լեզվին նվիրված միջոցառում 2016թ. 80% համադպրոցական  
24..Վիկտորինա 2016թ. 25% դասարանական  
25.Ուսումնական վարժանք «Տարհանում երկրաշարժի ժամանակ» (նվ. ՔՊ միջազգային օրվան) 2016-2017թթ 100% համադպրոցական  
26.Խաղ-վիկտորինա «Պատմության ոլորաններում» 2016թ. 60% դասարանական  
27.Շախմատի մրցույթ 2016թ. 70% համադպրոցական  
28.Վ.Դավթյան «Հայրենի կարոտ» 2016թ. 65% դասարանական  
29.«Մեր մանկության հրաշալիքները» 2016թ. 100% դասարանական  
30.«Հրաժեշտ Այբբենարանին» 2015-2017թթ 100% դասարանական  
31.Վերջին զանգ 2015-2017թթ 100% դասարանական  
Սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը 30%
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը սովորողների մասնակցության դեպքերը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Հերթապահություն միջանցքներում և դասասենյակներում ուստարի 30% Կազմվել է գրաֆիկ և իրականցվել է հերթապահություն:  
2.Դասարաններում սանիտարահիգիենիկ  մաքրության վերահսկում 2016-2017 ուստարի 25 ԱԽ  
Նկարագրել սովորող-սովորող և սովորող-ուսուցիչ հարաբերություններն ուսումնական հաստատությունում
Փոխհամագործակցություն, բարիդրացիություն, հանդուրժողականություն
Սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը սովորողների մասնակցության դեպքերը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Հերթապահություն միջանցքներում և դասասենյակներում ուստարի 40% Կազմվել է գրաֆիկ և իրականցվել է հերթապահություն:  
2.Աշակերտական խորհրդի հանդիպում տնօրենի հետ, կարգապահական խնդիրների քննարկում, առաջարկների ներկայացում: ուստարի 40%    
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Թվարկել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները, նշել դրանց թեմաները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.«Պաշտպանված են արդյոք երեխայի իրավունքները», «Մարդու իրավունքներ», «Ընտանիք և ամուսնություն», «Աշակերտի իրավունքները և պարտականությունները»

«Ոստիկանի դերը մեր կյանքում»

2017 60-80% Քննարկում ոստիկանի, իրավաբանի, Լոռու մարզպետարանի ԸԿԵԻՊ բաժնի մասնագետների հետ: Երեխաները ստանում են իրենց հուզող հարցերի պատասխանները:
3.       Ինչի է հասցնում աշխատանքը, ընկերասիրությունը, մեծերի հոգատար վերաբերմունքը երեխաների հանդեպ-Ս. Ոսկերչյանի «Անհանգիստ պատանեկություն» գրքի քննարկում 2016 40%
4.       «Մարդու արտաքին գեղեցկությունն է կարևոր, թե՝ ներքին»` բանավեճ-քննարկում 2016 50%
5.       Շաբաթօրյակներ 2016-2017 100%
6.       Դաստիարակչական Ֆիլմերի դիտում 2016-2017 50%

Աղյուսակ 31. Տվյալներ հաստատության աշակերտական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն.
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն. Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Օգնել ուսման մեջ հետ մնացող աշակերտներին: ուստարում 25% Դասերից հետո օգնել տնային աշխատանքների պատրաստմանը:
2.Ներգրավել հասակակիցների շփման ոլորտ: ուստարում 25%
3.Ցուցաբերել զիջողականություն: ուստարում 25%
Աշակերտական խորհրդի ձեռնարկած միջոցները` սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով:
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից ձեռնարկած միջոցները՝սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Շատ բացակայող և անկարգապահ աշակերտների հարցը փետրվար 10% Քննարկվել և պարզաբանվել են պատճառները, կանխարգելիչ միջոցներ են տարվել:
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած միջոցառումները` ներառյալ շաբաթօրյակները, հաստատության և դպրոցամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքները, դրանց հաճախականությունը և մասնակից սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած վերոնշյալ միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Շաբաթօրյակներ, բակի մաքրման օրեր, ծառատունկ հոկտեմբեր-մայիս 100%  
2.Այցելություն մանկապարտեզներ, մանկատուն հոկտեմբեր-մայիս 100%  
Այցելություն «Նարեկ» մանկական հիվանդանոց մարտ 25℅  
Նկարագրել աշակերտական խորհրդի գործունեության սկզբունքները և ձևերը՝ համապատասխանությունը ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին
ԱԽ նախագահի ընտրություն, ինքնակառավարում, աշակերտական ընդհանուր ժողով: ԱԽ-ն ունի խորհրդակցական ձայնի իրավունք և կարող է կարծիք ներկայացնել ՄԽ-ին գիտելիքների յուրացման որակի, դպրոցի ներքին կարգապահական կանոնները խսխտելու համար աշակերտներին համապատասխան տույժեր կիրառելու մասին: Առաջարկություններով հանդես է գալիս աշակերտների հանգստի և ժամանցի կազմակերպման հարցը: Մասնակցում է ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների հաշվառմանը: Հետևում է դպրոցի սանիտարահիգիենիկ պայմանների պահպանմանը: Համագործակցում է դասղեկների, ուսւոցիչների հետ, նրանց աշխատանքային պլանով նախատեսված միջոցառումների իրականացման համար;

Աշակերտական խորհրդի աշխատանքները համարել բավարար և տալ համապատասխան հանձնարարություններ հաջորդ ուստարում ավելի լավ աշխատելու համար:

Աղյուսակ 32.Տվյալներ հաստատության ծնողական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016

ուստարի

2016-2017 ուստարի
Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունների թիվը և ընդունված առաջարկների տոկոսը ներկայացվածի նկատամամբ. 3 4 5
Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումների՝ հանդեսների, հավաքների, երեկույթների, էքսկուրսիաների, ճանաչողական այցերի, ժողովներիև այլնիթիվը 6 7 7
Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու և նմանատիպ առաջարկների թիվը 0 0 0
Ծնողական խորհրդի հանդիպումների հաճախականությունը՝ դրանց թիվը 1 ուստարվա ընթացքում 4 8 6
Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից աջակցություն ստացող սովորողների տոկոսը տվյալ ուստարում 25 30 30
Սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներում ներառված ծնողների տոկոսը. 10 40 50
Ծնողների տոկոսը, որոնք օգտվում են http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, և այլ կրթական կայքերից, ինչպես նաև հաստատության կայքից 35 35 35
Վերջին երեք տարում սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները
Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկների քննարկմանը մասնակից ծնողների թիվը Մեկնաբանություն
1.Առաջարկություններ երեխաների հետ հոգեբանի աշխատանքի 17
2.Աշխատանքային տետրերի և տրանսպորտի հարցը 17
Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումները՝ (հանդեսներ, հավաքներ, երեկույթներ, էքսկուրսիաներ, ճանաչողական այցեր և այլն, մասնակից ծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը,
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից կազմակերպված միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակիցների թիվը

 

Ծնողական ներդրումների չափը
1.Էքսկուրսիաներ 20.05-22.06.2015թ. 300  
2.Այց Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարան, «Թանգարանների գիշեր» միջոցառում 21.05.2016թ.

20.05.2017թ.

80  
3.Ուսուցչի օրվան նվիրված համադպրոցական միջոցառում 04.10.2015թ. 05.10.2016թ. 200  
5.Կանանց միջազգային օրվան նվիրված համադպրոցական միջոցառում 05.03.2015թ. 07.03.2016թ.

15.03.2017թ

200  
7.Մասնակցություն դպրոցամերձ տարածքի կանաչապատմանը 05.04.2015թ.

06.04.2016թ.

21.04.2017թ.

450

520   

 
Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկությունների քննարկմանը մասնակից ծնողների թիվը ևուսուցիչներին թիվը, ովքեր ծնողական խորհրդի կողմից առաջարկվել են խրախուսման կամ կարգապահական տույժի Մեկնաբա նություններ
չկան
Վերջին երեք տարում ծնողական խորհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը
Հ/հ Ամսաթիվ Մեկնաբանություններ
1.Աշխատանքային տետրեր սեպտեմբեր
2.Տրանսպորտ սեպտեմբեր
3.«Տաք սնունդ» ծրագրի կազմակերպման հարցերը սեպտեմբեր
4.Հաճախակի բացակայող երեխաների մասին: Սովորողների արդադասարանական, արտադպրոցական աշխատանքներում ծնողների ներգրավման հարցը: Արձակուրդների ժամանակ սովորողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպման հարցը: Եղեռնի 100-ամյակի միջոցառումների կազմակերպման հարցը: Ներառական կրթության իրականացման մասին: Ծանոթացում ավարտական դասարանների քննական կարգին: Աջակցություն դասարանական գույքի նորոգման աշխատանքներին: Աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման վերաբերյալ ուղղորդում, տեղեկատվության տրամադրում:

Աջակցություն սոցանապահով աշակերտներին:

Վերջին երեք տարում ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցությունը, դրանց ձևերը
Հ/հ Ամսաթիվ Ծնողների կողմից ներդրված գումարի չափը Մեկնաբանություններ
1.Հագուստ սեպտեմբեր
2. «Տաք սնունդ» ծրագրի կազմակերպում սեպտեմբեր
Նկարագրել ծնողական և աշակերտական խորհուրդների համագործակցությունը և դրա ձևերը
1.       Աջակցում են աշակերտական խորհրդի միջոցառումների կազմակերպմանը:

2.       Աջակցում են մարզային, քաղաքային օլիմպիադաների, փառատոների կազմակերպմանը:

3.       Ուսումնական հաստատության առօրյայից տեղեկանում են ծնողխորհրդի ժողովներից և հայտարարություններից:

Նկարագրել ուսումնական հաստատության առօրյայից և տեղի ունեցող իրադարձություններից ծնողների տեղեկացվածության աստիճանը
Հանդիպում են դասղեկներին, կատարվում են համապատասխան զեկուցումներ
Վերջին երեք տարում ծնողների ներգրավվածությունը սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներին, ներգրավվածության ձևերը
Հ/հ Ծնողների մասնակցության ձևերը և մասնակից ծնողների թիվը Ծնողների ներդրումներիչափը Մեկնաբա նություններ
1.Օգնում են շաբաթօրյակների, ազգային և այլ տոների, մշակութային, ռազմամարզական միջոցառումների և մրցույթների կազմակերպմանն ու անցկացմանը: Շաբաթօրյակների և մաքրության օրերի ժամանակ նյութերի և գործիքների տրամադրում, ուսումնաօժանդակ նյութերի տրամադրում: 300
2.Դահլիճի ձևավորում: 350
3.Միջոցառումների ժամանակ երեխաներին համապատասխան հագուստի ապահովում: 120
Թվարկել կայքերը, որոնցից օգտվում են ծնողները, օրինակ՝ http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, հաստատության կայք և այլն, մեկնաբանել դրանց անհրաժեշտությունը և օգտակարությունը
Կայքը Ամսաթիվ Օգտվող ծնողների թիվը Մեկնաբա նություն
1.  http://www.dasaran.am ուստարում 160 Կրթական կայքերի շնորհիվ ծնողները հետևում են երեխաների առաջադիմությանը և ինֆորմացվում են կրթական ծրագրերին:
2.http://www.armedu.am ուստարում 150
3.http://forum.armedu.am/ ուստարում 60
4.http://vanadzor16.schoolsite.am/ 380

ԾԽ-ի դերը մեծ է դպրոցում, սակայն անհրաժեշտ է ավելի ակտիվացնել նրանց համագործակցությունը դպրոցի հետ: Կրթական կայքերի շնորհիվ ծնողները հետևում են երեխաների առաջադիմությանը և ինֆորմացվում են կրթական ծրագրերին: Դպրոցի անհատական կայքը ծնողներին հրարավորություն է ընձեռում ծանոթանալ դպրոցական միջոցառումներին, ձեռքբերումներին, անցուդարձին:

Աղյուսակ 33. Տվյալներ հաստատության և համայնքի համագործակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Ուսումնական հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրման աշխատանքներին համայնքի մասնակացությունը, մասնակցության ձևը և այդ գործում կատարված ներդրումները.
Նկարագրել վերջին 3 տարումհաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրմանև այլ աշխատանքներինհամայնքի մասնակցության դեպքերը, մասնակցության ձևերը Ամսաթիվ Ներդրման չափը Մեկնաբանություն
1.
2.
….
Նկարագրել համայնքային հիմնախնդիրների վերաբերյալ սովորողների տեղեկացվածության աստիճանը
….
Ուսումնական հաստատության մասնակցությունը համայնքի աշխատանքներին, մասնակցության ձևերը
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության համայնքի աշխատանքներին մասնակցության դեպքերը և դրանց ձևերը Ամսաթիվ Մասնակիցսովորողների և աշխատողների տոկոսը Մեկնաբանություն
1. Շաբաթօրյակների կազմակերպում դպրոցի մերձակա տարածքում ուստարվա ընթացքում 60 %
2.
…….
Ուսումնական հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված միջոցառումները.
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված միջոցառումները, նշել դրանց թիվը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների ու աշխատողների տոկոսը և համայնքի բնակիչների թիվը Մեկնաբանություն
1
2.
….
Համայնքի բնակիչները օգտվում են հաստատության մարզադահլիճից, ինտերնետից, գրադարանից և այլ հնարավորություններից
Նկարագրել, թե հաստատության ինչպիսի ծառայություններից են օգտվում համայնքի բնակիչները Հաճախականությունը՝ ամսեկան կամ տարեկան կտրվածքով Օգտվող բնակիչների թիվը Մեկնաբանություն
1.
2.
….
Ուսումնական հաստատության կողմից հասարակական կազմակերպությունների(ՀԿ) հետ համատեղ իրականացված կրթական ծրագրերը, դրանց թիվը և մասնակից սովորողների թիվը՝ ըստ ծրագրերի
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատությանը և ՀԿ-ների համատեղ իրականացված կրթական բոլոր ծրագրերը Ծրագրի տևողությունը ՀԿ –ի անվանումը Մասնակից սովորողների թիվը
1. «Բարին արա» համաքաղաքային ծրագիր 1 ամիս «Խաչվող ուղիներ» ՀԿ 260
2.

Մաս 6. Հաստատության հիմնախնդիրները, դրանց հաղթահարման ուղիները

Աղյուսակ 34. ՈՒԹՀՎ վերլուծության

Ուժեղ կողմեր

1. Աշխատակազմի գործունեության ուժեղ կողմեր՝ տարանջատել վարչական, ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը

·         Դպրոցի տնօրենն ունի գիտական կոչում: Օժտված է կառավարելու հմտություններով: Նախաձեռնող  է, նպատակասլաց: Դպրոցաշինության մեջ կատարում է լայնածավալ գործունեություն:

·         Դպրոցի 5 մանկավարժների  շնորհվել է ուսուցիչների որակավորման առաջին տարակարգ:

·         Դպրոցում աշխատում են մանկավարժական և մասնագիտական հմտություններով օժտված փորձառու ուսուցիչներ:

·         Ուսուցիչների մեծ մասը տիրապետում է ուսուցման ժամանակակից մեթոդներին և նորագույն տեխնոլոգիաներին:

·         Բոլոր ուսուցիչներն օգտվում են dasaran.am կայքից: Շատ ուսուցիչներ գրանցված են ֆեյսբուքյան էջերում:

·         5 ուսուցիչ ընդգրկված են մարզային օլիմպիադաների հանձնաժողովներում:

·         Դպրոցում իրականացվում է ներառական կրթություն: Բոլոր ուսուցիչներն  ունեն դրական վերաբերմունք ներառական կրթության վերաբերյալ: Բոլորն անցել են վերապատրաստման դասընթացներ: Դպրոցն ունի վերապատրաստման դասընթաց վարող 2 ուսուցիչ:

2.Սովորողներիուսումնառության և այլ գործունեության ուժեղ կողմեր

·         Դպրոցի աշակերտները մասնակցել են «Կենգուրու», «Մեղու», «Ռուսական արջուկ», «Ոզնի» համահայկական և միջազգային մրցույթներին. 3 աշակերտ ստացել են լավագույն մրցանակներ: Դպրոցի 7-8-րդ դասարանների 5 աշակերտներ մասնակցել են «Հայ ասպետ» հեռուստախաղին և նվաճել հաղթանակ

·         Մարզային և հանրապետական մարզական և մշակութային ոլորտի մրցույթներում ունենք մրցանակակիրներ: Միջազգային մարզական մրցույթում ունենք հաղթող աշակերտ:

·         Դպրոցի 3 աշակերտներ առարկայական օլիմպիադաների տարածքային փուլում ճանաչվել են հաղթող:

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմինների գործունեության ուժեղ կողմեր

 • Դպրոցը համագործակցում է ընտանիքների հետ:
 • Դպրոցում գործում են կանոնադրության համաձայն  ձևավորված  կառավարման խորհուրդ, մանկավարժական, ծնողական  խորհուրդներ:
 • Դպրոցում ստեղծված է և հաջողությամբ գործում է աշակերտական ինքնավարության մարմին՝ աշակերտական խորհուրդ:

 

4.Ռեսուրսներով ապահովվածությունը

·         Բոլոր աշակերտներն ապահովված են դասագրքերով և անհրաժեշտ ուսումնական պարագաներով:

·         Դպրոցում իրականացվում են բարեկարգման, վերանորոգման աշխատանքներ, իրականացվել է ջեռուցման ծրագիր: Դպրոցն ունի 2 մարզադահլիճ, լաբորատորիաներ, կաբինետներ, գերարդիական տեխնոլոգիաներով ապահովված SMART  կենտրոն, վերանորոգված գրադարան-ընթերցասրահ, օտար լեզուների կաբինետներ, վերանորոգված դասասենյակներ և  զուգարաններ

·         ԿԱՊԿ ունեցող երեխաներն ապահովված են անհրաժեշտ դիդակտիկ պարագաներով, առկա են ռեսուրս սենյակներ, որոնք մեկուսացված չեն մյուս դասասենյակներից և ապահովված են անհրաժեշտ գույքով:

5. Նոր նախաձեռնությունների ուղղությամբ հաջողությունները

·         Դպրոցն ընդգրկված է «eTwinning» և «Բարին արա» ծրագրերում և ունի լուրջ հաջողություններ.

·         Ավ. Իսահակյանի «Մի մկան պատմություն» հեքիաթի մոտիվներով 7-9-րդ դասարանի աշակերտները ստեղծել են անիմացիոն մուլտֆիլմ և արժանացել մրցանակի

·         «Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» ՀԿ-ի կողմից դպրոցն արժանացել է դրամաշնորհի

·         Դպրոցն մասնակցել է ԿԲ-ի «Վերամշակման մրցույթ» ծրագրին և արժանացել դրամաշնորհի

·         Ինֆորմատիկայի ուսուցիչը մասնակցել է «Ապահով համացանց» մրցույթին և ճանաչվել հաղթող

·         Դպրոցը լուրջ հաջողություններ է գրանցել նաև սպորտային բնագավառում. ֆուտբոլի և սպորտլանդիայի մարզային փուլերում գրավել է 2-րդ տեղը

·         Դպրոցն  ընդգրկված է ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարենի ծրագրում:

6. Հաղորդակցության, համագործակցության ուժեղ կողմերը

 • Իրականացվում են դպրոց-ընտանիք փոխհամագործակցությունն ամրապնդող միջոցառումներ:
 • Դպրոցի բոլոր խորհուրդները համագործակցում են:
 • Համագործակցություն ՀԿ-ների, ԲՈՒՀ-երի, մշակութային օջախների, եկեղեցու հետ:

7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ կապված հաջողությունները

 • Ստաբիլ ֆինանսավորում:
 • Ֆինանսների ճիշտ և գրագետ բաշխում:
 • Աշակերտների թվի աճ:

 

Թույլ կողմեր

1. Աշխատակազմի գործունեության թույլ կողմեր՝ տարանջատել վարչական, ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը

·         Դպրոցի մանկավարժական կազմը համալրվել է սկսնակ ուսուցիչներով, որոնք ունեն մանկավարժական և մեթոդական փորձի պակաս:

·         2016-2017 ուստարում դպրոցի ոչ մի ուսուցիչ չմասնակցեց «Տարվա լավագույն ուսուցիչ» մրցույթի  մարզային փուլին:

 

2.Սովորողների ուսումնառության և այլ գործունեության թույլ կողմեր

·         Դպրոցի աշակերտների զգալի մասը հաճախում է սոցիալապես անապահով և անբարենպաստ ընտանիքներից կամ երեխաների խնամքի և պաշտպանության կենտրոնից: Ուսման նկատմամբ աշակերտների ծնողների գիտակցական մակարդակը ցածր է: Չեն օգտվում լրացուցիչ կրթական ծրագրերից:

·         Դպրոցի աշակերտների ներգրավվածությունը առարկայական օլիմպիադաներին քիչ է, չունենք մարզային և հանրապետական օլիմպիադաներում հաղթողներ:

 

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմինների գործունեության թույլ կողմեր

·         Ծնողի և համայնքի կողմից չեն իրականացվում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներին օժանդակող ծրագրեր, ինչպես նաև՝ ներդրումներ:

 

 

4.Ռեսուրսներով ապահովվածության խնդիրները

·         Մարզադահլիճները չեն ջեռուցվում, համալրված չեն մարզական անհրաժեշտ գույքով:

 

5. Նոր նախաձեռնությունների ուղղությամբ թույլ կողմերը

 • Աշակերտների կողմից ուսումնական նյութի յուրացման բարձր մակարդակի ապահովում:
 • Ձևավորել այնպիսի կրթական միջավայր, որտեղ աշակերտների միջև փոխոդարձ հարգանքը կբացառի նրանց միջև առկա տարբերությունների բացասական դրսևորումները:

 

6. Հաղորդակցություն, համագործակցություն

·         Ծնողական և աշակերտական խորհուրդների համագործակցությունը ամուր է:

·         Համագործակցություն համայնքի հետ:

·         Համագործակցություն այլ դպրոցների հետ:

 

Հնարավորություններ

1. Շենքային պայմանների բարելավումը:

 

 

Վտանգներ

1.Երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը:

2.Աճող սոցիալական վատ պայմանները:

3.Արտագաղթը:

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄ

Դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամ`   Անահիտ Հակոբյան
Դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամ՝   Անուշ Ղարագյոզյան
Մանկավարժական խորհրդի անդամ ՝   Ալինա Մարտիրոսյան
Ծնողական խորհրդի անդամ ՝   Քրիստինե Ղազումյան
ՏԻՄ ներկայացուցիչ՝   Կարեն Պառավյան
ՏԻՄ ներկայացուցիչ՝   Արարատ Պապյան