2017-2018 ուստարի

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Դ. Վարուժանի անվան 16 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿի գործունեության

Ներքին գնահատում

Հաշվետվություն

Մաս 1. Ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին

Հաստատության անվանումը, համարը՝

«Վանաձորի Դանիել Վարուժանի անվան №16 հիմնական դպրոց»  ՊՈԱԿ

Հաստատության հասցեն՝Տարոն-4, Զեյթունի 5

Հաստատության հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն՝(0322) 6-19-81, vanadzor16@schools.am

Հաստատության ինտերնետային կայքի հասցեն`vanadzor16.schoolsite.am

Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը` ընթացիկ և նախորդ երկու ուստարիների համար

Դասարանների թիվը 2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

2017-2018

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1-ին դասարան 2 2 2
2-րդ դասարան 2 2 2
3-րդ  դասարան 2 2 2
4-րդ  դասարան 2 2 2
5-րդ  դասարան 2 2 2
6-րդ  դասարան 2 2 2
7-րդ  դասարան 2 2 2
8-րդ  դասարան 1 2 2
9-րդ  դասարան 2 1 2 աճ
Ընդամենը 17 17 18 աճ

 

Աղյուսակ 2. Ըստ դասարանների՝  սովորողների թիվը ընթացիկ և նախորդ երկու ուստարիների համար

Սովորողների

թիվը

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

2017-2018

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1-ին դասարան 57 59 65 աճ
2-րդ դասարան 51 59 57 նվազում
3-րդ  դասարան 42 52 58 աճ
4-րդ  դասարան 38 42 54 աճ
5-րդ  դասարան 47 39 47 աճ
6-րդ  դասարան 39 44 40 նվազում
7-րդ  դասարան 45 39 45 աճ
8-րդ  դասարան 29 45 42 նվազում
9-րդ  դասարան 41 29 45 աճ
Ընդամենը 389 408 453 աճ

Դպրոցի պայմանների (ջեռուցման համակարգ, դասասենյակների և միջանցքների վերանորոգում) և ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների բարելավման հետևանքով համայնքում նկատվում է դպրոցի հեղինակության բարձրացում, որը հանգում է աշակերտների թվաքանակի աճի:

Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ` ընթացիկ և նախորդ երկու ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

2017-2018

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա սկզբին` տվյալ ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ 389 408 453 աճ
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա վերջին` տվյալ ուստարվա մայիսի 25-ի դրությամբ 398 407 410 աճ
Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված սովորողների թիվը 69 75 71 նվազում
Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած սովորողների թիվը 28 17 43 աճ

 Աշակերտների թվաքանակի աճը պայմանավորված է նրանով, որ առաջին դասարան ընդունված աշակերտների թվաքանակը գերազանցում է դպրոցն ավարտած իններորդ դասարանցիների թվաքանակին: Տվյալ ուստարում հեռացած աշակերտների թիվը աճել է նախորդ տարվա համեմատ, որը պայմանավորված է ՎԵԽՊ հաճախող երեխաների թվաքանակի նվազումով:

Աղյուսակ 4. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝ընթացիկ և նախորդ երկու ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2015-2016

ուստարի

2016-2017 ուստարի 2017-2018

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան
Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 29 32 32
Ուսուցիչների միջին շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը կամ դրույքաչափը 17.1 15.5 16.9 աճ

Աղյուսակ 5. Տվյալներ ուսուցիչների տարիքային բաշխվածության վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ երկու ուստարիների համար

Ուսուցիչների թիվը 2015-2016

ուստարի

2016-2017 ուստարի 2017-2018

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Մինչև 30 տարեկան 5 6 5 նվազում
31-ից 40 տարեկան 4 5 8 աճ
41-ից 50 տարեկան 8 7 7 նույն
51-ից 55 տարեկան 5 6 4 նվազում
56 տարեկան և ավելի 7 8 8 նույն

Աղյուսակ6. Տվյալներ ուսումնական_հաստատության ղեկավար և վարչական կազմի վերաբերյալ

Պաշտոնը Անունը, ազգանունը, հայրանունը Տվյալ պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածը Տվյալ հաստատությունում աշխատելու ժամանակահատվածը Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Տնօրեն Նաիրա Գառնիկի Հարությունյան 2013-2018թթ 2013-2018թթ 2006, 2011 առարկայից ճանաչվելէ «Տարվա լավագույն ուսուցիչ» 2013թ-ին շնորհվել է ուսուցչի որակավորման 1-ին տարակարգ, քիմիական գիտ. թեկնածու
Տնօրենի տեղակալ ուսումնական աշխատանքների գծով Ալինա Էմինի Մարտիրոսյան 2011-2018թթ 1996-2018թթ 2010թ-ին «Հայոց լեզու և գրականություն» առարկայից ճանաչվել է «Տարվա լավագույն ուսուցիչ», 2015թ-ին շնորհվել է ուսուցչի որակավորման 1-ին տարակարգ
Տնօրենի տեղակալ կրթական մասնագիտական աջակցություններիգծով Համլետ Լյովայի Առաքելյան 2002-2018թթ 2002-2018թթ
Հաշվապահ Սուսաննա Յուրիի Հայրապետյան 2013-2018թթ 2013-2018թթ

Աղյուսակ 7. Տվյալներ ուսումնական հաստատության կառավարման խորհրդի կազմի վերաբերյալ

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Աշխատանքի վայրը, զբաղեցրած պաշտոնը Կրթությունը Հաստատության

խորհրդի կազմում ընդգրկված լինելու ժամանակահատվածը

Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Աշոտ Ամուրիկի Պապանյան ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության առաջատար մասնագետ բարձրագույն 2010,2016
Կարեն Վալդեմարի Պառավյան Վանաձոր քաղաքի ավագանի բարձրագույն 2010,2016
Արարատ Ռազմիկի Պապյան «Տարոն» մարզահամալիրի տնօրեն բարձրագույն 2016
Լուսինե Պետրոսի Ղարաքեշիշյան Լոռու մարզպետարանի առաջատար մասնագետ բարձրագույն 2016
Անահիտ Անուշավանի Հակոբյան Վանաձորի №16 հիմնական դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցչուհի բարձրագույն 2016
Գոհարիկ Գերասիմի Խառատյան Վանաձորի №16 հիմնական դպրոցի դասվար բարձրագույն 2018
Գալինա Սարգսի Քոչարյան Չի աշխատում բարձրագույն 2018
Սոնա Սպարտակի Մանուկյան Վանաձորի №16 հիմն. դպրոց բարձրագույն 2016

Խորհրդի նիստերը գումարվում են ըստ պահանջվող կարգի: Խորհրդի անդամները բարեխղճորեն են կատարում իրենց պարտականությունները: Խորհրդի գործունեությունը բաց է, կայացված որոշումները կրում են կոլեգիալ բնույթ: Խորհրդի օրինակելի կանոնադրությամբ իրենց վերապահված պարտականությունները և լիազարությունները կատարում են պատշաճ:

Մաս 2. Ուսումնական հաստատության սովորողների և աշխատակազմի անվտանգ կենսագործունեությունը և առողջության պահպանումը

2.1. Ուսումնական հաստատությունը պահպանում է շենքի և տարածքի անվտանգ շահագործումը

 1. Ուսումնական հաստատության տարածքը մասամբ է ցանկապատված և անվտանգ է սովորողների ազատ տեղաշարժման համար: Գլխավոր մասնաշենքի բակը սալիկապատ է: Կա դպրոցի մուտքերի, բակի տեսահսկման համակարգ: Դպրոցի մուտքը պահպանվում է հատուկ պահպանության ծառայությամբ: Առանց դասղեկի և տնօրենի թույլտվության, ծնողի գիտության աշակերտը բոլոր դասերի ավարտից առաջ դպրոցից դուրս գալ չի կարող: Դասերի ընթացքում հերթապահություն է սահմանված միջանցքներում, բակում: Դասերի ավարտից հետո սովորողները դպրոցից դուրս են գալիս դասղեկի ուղեկցությամբ:
 2. Ուսումնական հաստատությունն ունի տարածք`մեկուսացված ու հեռացված ավտոճանապարհային գոտուց, աղմուկի, օդի աղտոտման աղբյուրներ հանդիսացող արդյունաբերական կամ այլ օբյեկտներից, Դպրոցի մոտակայքում չկան աղմուկի, օդի աղտոտման աղբյուրներ հանդիսացող արդյունաբերական կամ այլ օբյեկտներ: Գլխավոր մասնաշենքը քաղաքի բանուկ պողոտայում է գտնվում, ավտոճանապարհային գոտուց հեռացված չէ, սակայն կից կա ստորգետնյա անցում: Առավոտյան՝ ժամը 8.15-8.45, դպրոցի աշխատակիցները /ավտոճանապարհային ոստիկանությունը/ երկու մասնաշենքերի մոտ էլ վերահսկում են աշակերտների մուտքը դպրոց:
 3. Արտակարգ իրավիճակներում հատուկ ծառայությունների մեքենաները կարող են անարգել մոտենալ հաստատության շենքին:
 4. Ուսումնականհաստատության տարածքը մաքուր է, իսկ լաբորատորիաներում օգտագործվող այրվող և այլ վտանգավոր նյութերի թափոնները, աղբը կանոնավոր հավաքվումեն հատուկ աղբարկղներում և դուրս են բերվում հաստատության տարածքից:Ուսումնականհաստատության ամբողջ տարածքում պարբերաբարիրականացվում են միջոցառումներ` կրծողներիև վտանգավոր միջատների, թափառողշների, կատուներիևայլկենդանիների դեմ:
 5. Դպրոցի աշակերտների անվտանգությունը կատարյալ լինելու համար մասնաշենքերում, բակում, տեղադրված են տեսախցիկներ

2.2. Ուսումնական  հաստատությունում պահպանված են սովորողների և աշխատակազմի համար ուսումնական գործընթացի և աշխատանքի կազմակերպման համար անհրաժեշտ անվտանգության և սանիտարահիգիենիկ նորմերը, կազմակերպված են առողջության պահպանման համապատասխան ծառայություններ

 1. Ուսումնականհաստատության շենքում կատարվել են ներքին հարդարման աշխատանքներ, սակայն շենքը ունի կապիտալ վերանորոգման կարիք:
 2. Ուսումնական հաստատության շենքի շահագործումը համապատասխանում է շահագործման անվտանգության նորմատիվներին:
 3. Ուսումնական հաստատության շենքում առկա են դեպի դուրս բացվող պահուստային ելքեր:
 4. Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է կապի միջոցով, սակայնչունի արտակարգ իրավիճակների ազդարարման համակարգ:
 5. Ուսումնական հաստատության շենքը հարմարեցված է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք (այսուհետ` ԿԱՊԿ) ունեցող սովորողների ուսուցումն ապահովող պայմաններին, ունի անվտանգ տեղաշարժ ապահովող պայմաններ (թեքահարթակ):
 6. Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է սարքին վիճակում գտնվող հակահրդեհային, անվտանգության լրակազմով, տանիքը մասնակի պատված է հրակայուն նյութերով:
 7. Ուսումնական հաստատությունում ոչ կառուցվածքային վտանգներ չկան:
 8. Համակարգչային դասասենյակներում և աշխատատեղերում համակարգչային սարքավորումները ամուր տեղադրված են և ամրացված աշխատատեղերին: Դրանց շահագործման համար նշանակված են պատասխանատուներ:
 9. Ուսումնական հաստատությունումանիվներով տեղաշարժվող ծանր իրեր չկան:
 10. Ուսումնական հաստատության կահույքի բաց դարակներից հեռացված են ծաղկամանները, նկարները, դեկորատիվ իրերը:
 11. Ուսումնական հաստատության միջանցքների հատակները սայթաքուն չեն և ծածկված չեն ուղեգորգերով:
 12. Ուսումնական հաստատության ստորին հարկերի պատուհանները չունեն շարժական մետաղյա վանդակաճաղեր:
 13. Ոսումնական հաստատության կահույքը համապատասխանում է անվտանգ կենսագործունեության պահանջներին, ամուր և բարվոք վիճակում է:: Կահույքի վիճակը մշտապես վերահսկվում է պատասխանատու անձանց կողմից, թերություններն անհապաղ վերացվում են:
 14. Ուսումնական հաստատությունում մշակված և առկա է սովորողների ու անձնակազմի տարհանման պլան, հաշվի են առնված հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքները, անց են կացվում գործնական և տեսական ուսումնական պարապմունքներ։
 15. Ուսումնական հաստատության նախասրահում, բոլոր հարկերում և դասասենյակներումփակցված են տարհանման պլան-սխեմաները` համապատասխան գունային ցուցասլաքներով:
 16. Ուսումնական հաստատության տարհանման ուղիները ազատ են ավելորդ իրերից և արգելափակված չեն ծանր իրերով: Տարհանման ուսումնական վարժանքներին խոչընդոտ չեն հանդիսանում։

2.3. Ուսումնական հաստատության նախագծային հզորությունը նկարագրող ցուցանիշներ և չափանիշներ

Հաստատությունը պահպանում է իր նախագծային հզորությունը:

 1. Ուսումնականհաստատությունում սովորողների թիվը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած տարածքների հաշվարկման նվազագույն նորմատիվներին և հաստատության լիցենզիայով սահմանված սահմանային տեղերին:
 2. Ուսումնականհաստատությանդասասենյակներում նստարանների թիվը և դրանց միջև հեռավորությունը համապատասխանում ենառողջապահության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած նորմերին:
 3. Ուսումնական հաստատության սովորողները «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի ուսումնական դասընթացները անցկացնում են մարզադահլիճում, իսկ տարվա տաք եղանակներին՝ դպրոցամերձ մարզահրապարակում:

Աղյուսակ 8. Տվյալներ դասասենյակներում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ 23.05.2018թ.

Հ/հ Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ) Սեղան-նստարանների դասավորվածության ձևը (շարքերով, շրջանաձև, T-աձև,

П-աձև, խառը)

Սեղան-աթոռի թիվը Սեղան-նստարանների շարքերի և միմյանց միջև հեռավորությունները
1. 12 57.10 շարքերով 17/34 60սմ
2. 13 57.90 շարքերով 14/28 60սմ
3. 21 57.60 շարքերով 15/30 60սմ
4. 22 57.60 շարքերով 15/30 60սմ
5. 32 38.60 շարքերով 10/20 60սմ
6. 33 58.80 շարքերով 14/28 60սմ
7. 34 58.98 շարքերով 17/34 60սմ
8. 44 56.10 շարքերով 13/26 60սմ
9. 45 59.20 շարքերով 11/22 60սմ
10. 46 ՆԶՊ 75.0 շարքերով 15/30 60սմ
11. 49 75.50 շարքերով 12/24 60սմ
12. 50 58.0 շարքերով 9/18 60սմ
13. 52 34.10 շարքերով 10/20 60սմ
14. 53 41.40 շարքերով 9/18 60սմ
15. 57 58.40 շարքերով 17/33 60սմ
16. 64 58.60 շարքերով 12/24 60սմ
17. 65 58.10 շարքերով 13/26 60սմ
18. 68 41.10 շարքերով 12/24 60սմ
19. 63 56.50 շարքերով 10/20 60սմ

Երբեմն ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու, դասապրոցեսի նկատմամբ հետաքրքրասիրություն առաջացնելու և ինտերակտիվ մեթոդներ կիրառելու նպատակով սեղան-նստարանների շարքերով դասավորությունը փոխվում է (П-աձև, խառը, շրջանաձև):

Աղյուսակ 9. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ 21.05.2018թ.

Հ/հ Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ) Մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը(քմ) Նորմերից պակաս կամ ավել մակերեսը

(քմ)

1. 12(1բ) 57.10 1.7 0,3(պակաս)
2. 13(2բ) 57.90 2.0
3. 21(3Բ) 57.60 2.0
4. 22(3Ա) 57.60 2.0
5. 32(4Բ) 38.60 2.0
6. 33(2Ա) 58.80 2,1 0,1(ավել)
7. 34(1Ա) 58.98 1,8 0,2(պակաս)
8. 44(5բ) 56.10 2,3 0,3(ավել)
9. 45(5ա) 59.20 2,4 0,4(ավել)
10. 46(ՆԶՊ) 75.50 2,8 0,8(ավել)
11. 49( 9Ա) 75.50 3,4 1,4(ավել)
12. 50 (6Բ) 58.00 3.2 1,2(ավել)
13. 52(8Բ) 34.10 1.6 0,4(պակաս)
14. 53(7Բ) 41.40 2.0
15. 57(4Ա) 58.40 1.7 0,3 (պակաս)
16. 64(9Բ) 58.60 2.5 0,5(ավել)
17. 65(7Ա) 58.10 2.3 0,3(ավել)
18. 68(8Ա) 41.10 2.0
19. 63(6Ա) 56.50 2.5 0,5(ավել)

Սովարողների  անվտանգ կենսագործունեությունը ապահովելու, արտակարգ և վտանգավոր իրավիճակներում ազատ տեղաշարժվելու նպատակով մեկ սովորողին հատկացվում է 2մ2մակերես (տես աղյուսակ 9):

2.4. Ուսումնական հաստատության անձնակազմի և սովորողների անվտանգ կենսագործունեությունը նկարագրող չափանիշներ

Աղյուսակ 10. Տվյալներ արտակարգ իրավիճակներում հաստատության անձնակազմի և սովորողների տեղեկացված լինելու մասին:

Դիտարկման ամսաթիվ  23.05.2018թ.

N Չափանիշը Կատարել նշում համապատասխան փաստաթղթի և գույքի առկայությանմասին: Արձանագրել իրավիճակը:
1. Ուսումնականհաստատության աշխատակազմը և սովորողները տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին: Ուսումնականհաստատության քաղպաշտպանության պլան (2.05.12թ.), տարհանման ցուցանակներ:

Քաղաքացիական հակագազեր, սանիտարական պատգարակ և պայուսակներ:

Արտակարգ իրավիճակներում գույքըբավարարում է անձնակազմին, չի բավականացնում հակագազերի քանակը

2. Ուսումնականհաստատության աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների (էլեկտրական վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և այլն) տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին: Տեղեկացված են դպրոցի մասնաշենքերի միջանցքներում տեղադրված կրակմարիչների և դրանց օգտագործման ձևերի, առաջին հարկում տեղադրված հրշեջ վահանակի, էլեկտրական վահանակների ընդհանուր անջատիչների տեղակայման և հոսանքազրկման կանոնների մասին:
3. Ուսումնական հաստատությունում իրականացվում են տեղական վտանգների գնահատման, աղետների պատրաստվածության վերաբերյալ տարաբնույթ միջոցառումներ: Իրականցվում են ամենամյա ուսումնական վարժանքներ սովորողների և աշխատողների կողմից աղետներին դիմագրավելու նպատակով:
4. Ուսումնական հաստատությունում առկա է աղետների պատրաստվածության, քաղաքացիական պաշտպանության պլան և ուսումնական տարվա ընթացքում գործարկվում է պլանը, իրականացվում են վարժանքներ, վարվումէգրանցամատյան: Գործում է 2.05.2012թ. հաստատված դպրոցի քաղպաշտպանության պլանը, որի գործարկման

արդյունքում իրականացվում են վարժանքներ, վարվում է գրանցամատյան:

5. Ուսումնական հաստատությունը ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով: Դասասենյակները ապահովված են  լոկալ ջեռուցման անվատանգ համակարգով:
6. Ուսումնական հաստատության բոլոր դասասենյակներում առկա են ջեռուցումն ապահովող մարտկոցներ, ջեռուցման ամիսներին ջեռուցվող դասասենյակներում ջերմաստիճանը համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ նորմերին: Ուսումնական հաստատության բոլոր դասասենյակներում տեղադրված են ջեռուցումն ապահովող մարտկոցներով, որոնք ապահովում են համապատասխան ջերմաստիճան և համապատասխանում են սանիտարահիգիենիկ նորմերին::
7. Ուսումնական հաստատության միջանցքները ջեռուցվում են, միջանցքներում ջերմաստիճանը համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ նորմերին: Միջանցքներում տեղադրված չեն ջեռուցումն ապահովող սարքավորումներ:
8. Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է շուրջօրյա հոսող խմելու ջրով: Շուրջօրյա հոսող խմելու ջուրը համապատասխանում է  սանիտարահիգիենիկ նորմերին և պայմաններին:
9. Ուսումնական հաստատության բոլոր հարկերում առկա են առանձնացված, սանհանգույցներ տղաների և աղջիկների համար: Ուսումնական հաստատության բոլոր հարկերում առկա են առանձնացված սանհանգույցներ տղաների և աղջիկների համար: Հարկերում տեղակայված սանհանգույցները համապատասխանում են  սանիտարահիգիենիկ նորմերին և պայմաններին:
10. Ուսումնական հաստատության բոլոր սանհանգույցներն ապահովված են շուրջօրյա հոսող ջրով և հիգիենայի պարագաներով (օճառ, թուղթ և այլն): Բոլոր սանհանգույցներն ապահովված են շուրջօրյա հոսող ջրով և հիգիենայի պարագաներով:
11. Ուսումնական հաստատությունում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար կա հարմարեցված սանհանգույց: Ուսումնական հաստատությունում հաշմանդամություն ունեցող անձանց  համար կա հարմարեցված սանհանգույց, որի մոտ առկա է հաշմանդամության տարբերանշան:
12. Ուսումնական հաստատությունում  առկա է սննդի կետ, որը համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ պայմաններին: Ուսումնական հաստատության սննդի կետը  համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ պայմաններին:
13. Ուսումնական հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ: Ուսումնական հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ:
14. Ուսումնական հաստատությունում առկա է բուժկետ և կարող է տրամադրվել առաջին բուժօգնություն: Ուսումնական հաստատությունում առկա է բուժկետ և կարող է տրամադրել առաջին բուժօգնություն:

Ուսումնական հաստատության անձնակազմը և սովորողները  տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին: Դպրոցում իրականացվում են աղետներին դիմակայելու վարժանքներ և միջոցառումներ: Սովորողները անհրաժեշտության դեպքում օգտվում են բուժկետից: Սննդի կետը, բուժկետը և սանհանգույցները համապատասխանում են սանիտարահիգիենիկ նորմերին:

Աղյուսակ 11. Տվյալներ տեղական վտանգների գնահատման և աղետներին պատրաստվածության ու հակազդման մեխանիզմների ուղղությամբ հաստատությունում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված ուսումնական նյութերը և պարագաները Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
01.03.2018թ. 1-9-րդ «Տարահանում հրդեհի դեպքում» ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների մասնակցությամբ և նրանց անվտանգության ապահովմամբ: Օգտագործվել են պատգարակ, սանիտարական պայուսակներ: 290

 

 

 

 

 

23.03.2018 4-9-րդ «Հրդեհի մարումը դպրոցում» Իրականացվել է հրդեհի մարում և տուժածների տարահանում, օգտագործվել են կրակմարիչներ, պատգարակներ  

65

 

 

 

Մարտից ապրիլ 3-րդ, 5-րդ և 7-րդ ՔՊ և ԱԻ հիմնահարցերի քննարկում և ուսումնասիրում դասղեկական ժամերին 141

 

 

 

 

Անցկացված միջոցառումները կազմակերպվել են բարձր մակարդակով: Մասնակիցներն իրազեկվել են վտանգների և աղետների հակազդման մեխանիզմներին:

Աղյուսակ 12. Տվյալներ ուսումնական հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանից բխող սովորողների և աշխատակազմի հետ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումների և վարժանքներիվերաբերյալ

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման/վարժանքի անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը

 

Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
01.03.2018թ 1-9-րդ «Տարահանում հրդեհի դեպքում» վարժանք: Իրականացվել է դպրոցի աշակերտների և անձնակազմի տարահանում: Օգտագործվել են պատգարակ և սանիտարական պարագաներ 290
23.03.2018թ 4-9-րդ «Հրդեհի մարումը դպրոցում»: Իրականացվել է հրդեհի մարում և տարածքների տարահանում: Իրականացվել է տարածքների տարահանում և առաջին օգնության ցուցաբերում: 65
Մարտ-ապրիլ 3-րդ

5-րդ

7-րդ

Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների վարքականոնների քննարկում: 141

Անցկացված միջոցառումները նպաստել են սովորողների անվտանգ կենսագործունեության և առողջ ապրելակերպի կարողությունների ու հմտությունների ձևավորմանը, իսկ դպրոցի անձնակազմի համար՝  անվտանգության վարքականոնների ղեկավարման փորձի ձեռքբերմանը:

 Աղյուսակ13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

Դիտարկման ամսաթիվ  01.11.2017թ.

Ուսումնական հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով
Այո  
Դասասենյակները, դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն Ջեռուցման ձևը, (վառելիքի տեսակը) Ջերմաստիճանը շրջայցի պահին Ջեռուցման ժամերը

 

Դասասենյակ №12 Լոկալ (բնական գազ) 18°-20°C 0800-1300
Դասասենյակ N13 Լոկալ (բնական գազ) 18°-20°C 0800-1330
Դասասենյակ N21 Լոկալ (բնական գազ) 18°-20° 0800-1400
Դասասենյակ N22 Լոկալ (բնական գազ) 18°-20° 0800-1400
Դասասենյակ N32 Լոկալ (բնական գազ) 18°-20° 0800-1400
Դասասենյակ N33 Լոկալ (բնական գազ) 18°-20° 0800-1330
Դասասենյակ N34 Լոկալ (բնական գազ) 18°-20° 0800-1300
Դասասենյակ N44 Լոկալ (բնական գազ) 18°-20° 0800-1500
Դասասենյակ N45 Լոկալ (բնական գազ) 18°-20° 0800-1500
Դասասենյակ N46 Ունի լոկալ ջեռուցման կարիք 18°-20°
Դասասենյակ N49 Լոկալ (բնական գազ) 18°-20° 0800-1500
Դասասենյակ N50 Լոկալ (բնական գազ) 18°-20° 0800-1500
Դասասենյակ N52 Լոկալ (բնական գազ) 18°-20° 0800-1500
Դասասենյակ N53 Լոկալ (բնական գազ) 18°-20° 0800-1500
Դասասենյակ N57 Լոկալ (բնական գազ) 18°-20° 0800-1400
Դասասենյակ N64 Լոկալ (բնական գազ) 18°-20° 0800-1500
Դասասենյակ N65 Լոկալ (բնական գազ) 18°-20° 0800-1500
Դասասենյակ N68 Լոկալ (բնական գազ) 18°-20° 0800-1500
Դասասենյակ N63 Լոկալ (բնական գազ) 18°-20° 0800-1500
Տնօրենի աշխատասենյակ Լոկալ (բնական գազ) 18°-20°C 0800-1500
Բուժկետ Լոկալ (բնական գազ) 18°-20°C 0800-1400
Ուսուցչանոց Լոկալ (բնական գազ) 18°-20°C 0800-1500
Հաշվապահի աշխատասենյակ Լոկալ (բնական գազ) 18°-20°C 0800-1500
Գրադարան Լոկալ (բնական գազ) 18°-20°C 0800-1500
Smart դասասենյակ Լոկալ (բնական գազ) 18°-20°C 0800-1500
Ռուսաց լեզվի կաբինետ Լոկալ (բնական գազ) 18°-20°C 0800-1500
Անգլերենի կաբինետ Լոկալ (բնական գազ) 18°-20°C 0800-1500
Ներառական դասասենյակ Լոկալ (բնական գազ) 18°-20°C 0800-1500
Հոգեբանի սենյակ Լոկալ (բնական գազ) 18°-20°C 0800-1500
Սոցմանկավարժի սենյակ Լոկալ (բնական գազ) 18°-20°C 0800-1500

Ջերմային ռեժիմը դպրոցում բարելավվել է, դպրոցն անցել է լոկալ ջեռուցման համակարգի, սակայն անհրաժեշտ են ջեռուցել նաև միջանցքները, հանդիսությունների դահլիճը:

2017-2018 ուստարում հիմնովին վերանորոգվել է մեկ մարզադահլիճ, որն ապահովված է լոկալ ջեռուցման համակարգով:

Աղյուսակ 14. Տվյալներ ուսումնական հաստատության ջրամատակարարման, սանհանգույցների (կոյուղացման) առկայության և դրանց վիճակի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ 16.08.2018թ.

Հաստատության ջրամատակարարումը
Ապահովված է շուրջօրյա հոսող խմելու ջրով

 

Ապահովված է հոսող խմելու ջրով, բայց ոչ շուրջօրյա Ապահովված չէ հոսող խմելու ջրով
այո
Հաստատության սանհանգույցները և դրանց վիճակը
Շենքի հարկը

 

Սանհանգույցների թիվը Աղջիկների սանհանգույցի առկայու

թյունը

Տղաների սանհանգույցի առկայու

թյունը

Հիգիենայի պարագաների առկայությունը Հարմարեց վածությունը հաշմանդամմությունունեցող անձանց կարիքներին Վերանորոգված չեն
1-ին հարկ 8 Այո

 

Այո

 

Այո

 

Այո Վերանորոգված չէ 3-ը
2-րդ հարկ 8 Այո

 

Այո

 

Այո

 

Ոչ Վերանորոգված չէ 2-ը

Սանհանգույցներից  5-ը կարիք ունեն վերանորոգման:

Աղյուսակ 15. Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում սննդի կետի առկայության և սննդի կազմակերպման վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ 21.05.2018թ.

Ուսումնական հաստատությունում առկա է սննդի կետ, թե ոչ
Այո  
Ուսումնականհաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ, թե ոչ

 

Այո
Նկարագրել սննդի կետի սանիտարական վիճակը` ըստ հակահամաճարակային ծառայության
Սննդի կետի տեսակը Միաժա մանակ սնվելու հնարավորություն ունեցող անձնաց թիվը և տարածքը (քմ) Սառը և տաք հոսող ջրի առկայությունը

 

Լվացարանի և հիգիենայի պարագաների առկայությունը Տաք սննդի հնարավորությունը

 

Վերանո րոգված է, թե ոչ

 

Ճաշարան 130/253.5 Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Այո

Ոչ

Դպրոցում առկա սննդի կետը գրեթե ապահովված է անհրաժեշտ պայմաններով, սակայն կարիք ունի մասնակի վերանորոգման և նոր գույքի (ճաշարանի սեղան-աթոռներ):

Աղյուսակ 16.Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում բուժկետի առկայության և բուժսպասարկման վիճակի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ 21.05.2018թ.

Ուսումնականհաստատությունում առկա է բուժկետ
Այո
Ուսումնական հաստատությունն ունի բուժաշխատող և կարող է տրամադրել առաջին բուժօգնություն
Այո
Բուժկետի գտնվելու հարկը և տարածքը (քմ) Բուժաշխատողներ թիվը և նրանց պաշտոնները Բուժկետում առկա գույքը Բուժկետը վերանորոգված է, թե ոչ Սանիտարական վիճակը Առաջին բուժօգնության միջոցների և դեղերի առկայությունը
Առաջին հարկ, 27.4 1 (բուժքույր) Պահարան, թախտ, 2 սեղան, փափուկ և չոր աթոռներ Ոչ Լավ Առկա են

2.5. Սոցիալական առողջության չափանիշներ

Ուսումնական հաստատությունն իրականացնում է սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր, սոցիալական առողջությանը միտված ուսումնադաստիարակչական ծրագրեր և միջոցառումներ:

 1. Ուսումնական հաստատությունում իրականացվում են ծրագրեր`ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքերը կանխարգելելու համար:
 2. Ուսումնական հաստատությունում իրականացվում են մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերի կանխման կամ դրանց բացահայտման աշխատանքներ:
 3. Ուսումնական հաստատությունում գործում են թրաֆիքինգի, սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքերի բացահայտման, դրանց մասին զեկուցման, րանց կանխարգելման և հանրային քննարկման մեխանիզմներ:
 4. Ուսումնական հասատությունն իրականացնում է երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ընտանիքում ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման, ինչպես նաև բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխայի զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկման միջոցառումներ:
 5. Ուսումնական հաստատությունում կազմակերպվում են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման միջոցառումներ` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիների և կանխարգելման մասին գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով:
 6. Ուսումնական հաստատությունը ստեղծում է ուսումնամեթոդական նյութեր և կազմակերպում է միջոցառումներ` ուղղված բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեմ:
 7. Պարբերաբար կազմակերպվում են հանդիպումներ Հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր առաջնորդների հետ:
 8. Աշակերտների ֆիզիկական առողջության պահպանման նպատակով կազմակերպվում են սպորտլանդիաներ

Աղյուսակ 17. Տվյալներ ուսումնական հաստատության սովորողների ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ

Հաստատությունում գրանցված ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքերը տվյալ ուստարում
Դեպքը Ամսաթիվը Դասարանը, սովորողը(ները) Ձեռնարկված միջոցառումը
Դեպքեր չեն գրանցվել
Ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործումը կանխարգելելու ուղղությամբ իրականացված ուսումնական ծրագրերը և միջոցառումները
Ծրագիրը կամ միջոցառումը Ամսաթիվը Դասարանը
1.       «Առողջ ապրելակերպ» թեմայով ֆիլմի դիտում 2017թ. 7-9-րդ
2.       Ֆիլմերի ցուցադրում «ՄԻԱՎ և ՁԻԱՀ կանխարգելում» 2017թ. 7-9-րդ
3. Զրույցներ «Վատ սովորություններ», «Թմրամիջոցներ» թեմաներով 2017թ. 7-9-րդ
4.       Զրույցներ «Ծխելը և նրա վնասակար ազդեցությունը» թեմայով 2017թ. 8-9-րդ
Հաստատությունում գրանցված մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերը, դրանց բացահայտմանն ու կանխարգելմանն ուղղված քայլերը:
Դեպքը Ամսաթիվը Դասարանը Բացահայտմանն ու կանխմանն ուղղված քայլերը
Դեպքեր չեն գրանցվել
Հաստատությունում սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքերի բացահայտման, դրանց մասին զեկուցման, դրանց կանխարգելման և հանրային քննարկման մեխանիզմները
Դեպքը Ամսաթիվ Դասարանը, սովորողը(ները) Բացահայտման, քննարկման մեխանիզմը, ձեռնարկված քայլերը և կանխարգելման ուղիները
Դեպքեր չեն գրանցվել
Ուսումնական հասատության կողմից երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ընտանիքում ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման, ինչպես նաև բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխային զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկմանն ուղղված միջոցառումներ և մեխանիզմներ:
Միջոցառում Ամսաթիվ Մասնակիցները, դրանց թիվը Առաջադրված մեխանիզմ
1.       «Ներառական կրթություն» քննարկում՝ կլոր սեղան սեպտեմբեր 60 Տեղեկատվական աշխարհ
2.       «12-ամյա կրթությունը պարտադիր է բոլորի համար» թեմայով քննարկում հոկտեմբեր 40 Կրթական նոր դրույթների տեղեկացում
3.       «Ի՞նչ մասնագիտություն ընտրել»՝ ծնող-աշակերտ համատեղ քննարկում ապրիլ 70 Ճիշտ մասնագիտության ընտրություն
4.       «Ինչ է բռնությունը»՝ քննարկում մայիս 10 Բռնության կանխարգելում
5.       «Պաշտպանված են արդյոք երեխայի իրավունքները ՀՀ-ում» թեմայով բանավեճ հունիս 25 Իրավագիտակցության բարձրացում
Հաստատությունում կազմակերպված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիների և կանխարգելման մասին սովորողների գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը(ները) Մասնակիցների թիվը
1. ՄԻԱՎ, ՁԻԱՀ-ի համաշխարհային օրվան նվիրված զրույց 01.12.2017թ 8-9-րդ 70
2. Զեկուցում «ՄԻԱՎ, ՁԻԱՀ-ի» կանխարգելում 01.12.2017թ 8-9-րդ 70
3. «Փոխանցման ուղիները» 01.12.2017թ 8-9-րդ 70
4.       Քննարկում ԱԽ նիստին դասղեկի ժամերի՝ «ՄԻԱՎ , ՁԻԱՀ-ը մարդու իրավունքները» դեկտեմբեր 7-9-րդ 25-30
5.       ֆիլմի դիտում «ՄԻԱՎ, ՁԻԱՀ» դեկտեմբեր 8-9-րդ 65
Ուսումնական հաստատության ստեղծած ուսումնամեթոդական նյութերը և կազմակերպած միջոցառումները` ուղղված բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեմ
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը (ները) Մասնակիցների թիվը
1.       Զրույցներ «Երեխաների պաշտպանությունը բռնությունից» թեմայով 2018թ. 4-րդ 45
2.       Դասղեկական ժամեր «Թրաֆիքինգը և նրա հետևանքները» թեմայով 2017թ. 7-9-րդ 120
6.       Հանդիպում հոգևորականի հետ, զրույցներ՝ ուղղված բռնության, ֆիզիկական և հոգեբանական ճնշման դեմ 2017թ. 8-9-րդ 70
7.       Կինոդիտում «Մնակական թրաֆիքինգ» թեմայով 2017թ. 7-9-րդ 100
8.       Ֆիլմի դիտում և քննարկում՝ «Համբերություն և հանդուրժողականություն» թեմայով 2017թ. 7-9-րդ 100
9.       Առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ զեկուցում՝ «Թմրամոլությունը չարիք է» «Պայքար ծխելու դեմ» նոյեմբեր 8-9-րդ 80
10.    «Կրթության իրավունքը» 12-ամյա կրթությունը  պարտադի է, քննարկում 8-9-րդ 80
11.    «Ներառական կրթություն» ծնողների հետ քննարկում կլոր սեղան Սեպտեմբեր 8-9-րդ 60
12.    «Ինչ մասնագիտություն ընտրել» ծնող-աշակերտ համատեղ քննարկում Հոկտեմբեր 9-րդ 70
13.    Ֆիլմի դիտում «Մասնագիտություններ» թեմայով 9-րդ 38
Ուսումնական հաստատությունում սովորողների ֆիզիկական, հոգեկան առողջությանն ուղղված միջոցառումները նպաստել են աշակերտների,  ծնողների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը: Կատարված բոլոր աշխատանքները նպաստել են աշակերտներին ալկոհոլի, ծխախոտի,  թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործումից զերծ պահելու:
Հաստատությունում գրանցված մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքեր չեն գրանցվել:
Հաստատությունում սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքեր չեն գրանցվել:

Կազմակերպված բոլոր միջոցառումները նպաստել են սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների արդյունավետությանը: Նպատակը՝ նրանց հնարավորինս զերծ պահել վնասակար սովորույթներից, բռնություններից և ճնշումներից:

Մաս 3. Ուսումնական հաստատության գործունեության արդյունավետություն

Աղյուսակ 18. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ տվյալ ուսումնական տարում 

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Հիմնական առարկաներից տարեկան գնահատականների միջինը 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ պետական ավարտական քննությունների միավորների միջինը
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

 

 

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

4-րդ.

դաս.

9-րդ.

դաս.

Հայոց լեզու 48 42 7 6 7 10
Գրականություն 42 6 12
Մաթեմատիկա 48 42 7 6 6 10
Օտար լեզու 48 42 7 6 12
Հայոց պատմություն 42 6 12
Բնագիտություն 42 6 12
Ընդամենը 48 42 7 6 7 11

Աղյուսակ 19. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ նախորդ ուստարում

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Հիմնական առարկաներից տարեկան գնահատականների միջինը 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ պետական ավարտական քննությունների միավորների միջինը
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

 

 

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

4-րդ.

դաս.

9-րդ.

դաս.

Հայոց լեզու 44 29 7 5 7 10
Գրականություն 29 5 9
Մաթեմատիկա 44 29 7 5 7 10
Օտար լեզու 44 29 5 10
Հայոց պատմություն 29 5 10
Բնագիտություն 29 5 10
Ընդամենը 44 29 7 5 7 10

Աղյուսակ 20. Տվյալներ 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ դասարանի պետական ավարտական քննությունների արդյունքների փոփոխության դինամիկայի վերաբերյալ

Քննական առարկաներ Քննությունների միջին միավորների փոփոխությունը նախորդ ուսումնական տարվա նկատմամբ՝ըստ կրթական աստիճանների
Քննությունների միջին միավորների աճի տոկոսը Քննությունների միջին միավորների նվազման տոկոսը
4-րդ դաս. 9-րդ դաս. 4-րդ դաս. 9-րդ դաս.
Հայոց լեզու 0 0 0 9
Մաթեմատիկա 0 0 0 9
Օտար լեզու 0 9
Հայոց պատմություն 0 9
Գրականություն 0 18
Բնագիտություն 0 9
Ընդամենը

2017-2018 ուստարում 4-րդ դասարանի աշակերտների՝ գիտելիքի ստուգման արդյունքները նույն են նախորդ տարվա համեմատ:  Քննությունների միջին գնահատականը 7 է: Չկա նկատելի աճ: Նախորդ տարվա համեմատ գրանցվել է 9-րդ դասարանի աշակերտների քննությունների արդյունքների նվազում:

Աղյուսակ 21. Տվյալներ սովորողների առաջադիմության վերաբերյալ տվյալ և նախորդ 2 ուստարիների համար՝ ըստ կրթական աստիճանների

Ցուցանիշ 2015-2016 ուստարի 2016-2017 ուստարի 2017-2018 ուստարի
1-ից

4-րդ. դաս.

5-ից

9-րդ.

դաս.

 

1-ից

4-րդ. դաս.

5-ից

9-րդ.

դաս.

 

1-ից

4-րդ. դաս.

5-ից

9-րդ.

դաս.

 

Գերազանց առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների 33% 0,75% 33% 10.8% 36% 15%
Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը`ըստ կրթական աստիճանների 36% 74% 36% 70% 34% 62%
Ավարտման գործակից՝ըստ կրթական աստիճանների 97% 90% 100% 92% 100% 71%
Երկտարեցիների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների 0% 1% 0% 1.5% 0,4% 1,4%
Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողներից նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների թիվը և տոկոսը ____ 53%

 

_____ 30℅ 50%
Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողների թիվը և տոկոսը, որոնք ուսումը շարունակում են ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում ____ 20% ______ 60℅ 45%
Սովորողների բացակայությունների թիվը ժամերով՝ ըստ կրթական աստիճանների 4632 9918 5241 13599 6252 13333
Ուսումնական տարվա ընթացքում տվյալ հաստատությունից այլ հաստատություն տեղափոխված սովորողների թիվը և տոկոսը ըստ կրթական աստիճանների 4.2% 3% 6℅ 5℅ 6% 3,6%
-ՀՀ այլ հաստատություններ տեղափոխվածների թիվը 3.2% 1.8% 4℅ 5℅ 1,7% 5%
-այլ երկրների ուսումնական հաստատությունների տեղափոխվածների թիվը 1% 0.75% 0.5℅ 1℅ 0,8% 1, 8%
Ուսումնական տարվա ընթացքում ուսումն ընդհատած(անավարտ թողած) սովորողների ընդհանուր թիվը ըստ կրթական աստիճանների, այդ թվում 0 0.5% 0% 0% 0,9% 1,4%
-ընտանիքի սոցիալական վիճակի պատճառով 0.5% 0,9% 1,4%

Աղյուսակ 22. Տվյալներ մարզային, հանրապետական, միջազգային առարկայական օլիմպիադաներում ու մարզական,  մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական և կատարողական  մրցույթներին սովորողների մասնակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2015-2016

ուստարի

2016-2017 ուստարի 2017-2018

ուստարի

Մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ 3% 3% 4%
Մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը 0 0 0,2%
Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ 0 0 0,2%
Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը 0 0 0
Միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ 0 0 0
Միջազգային օլիմպիադաներում մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը 0 0 0
Մարզային և հանրապետական մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ 4.5% 3% 4,5%
Միջազգային մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթներին մրցանակներ ստացած սովորղների թիվը և տոկոսը 3.5% 1% 2%

Վերջին 3 տարիների ընթացքում ակտիվություն և դրական փոփոխություն է նկատվում տարածքային և մարզային, հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներում աշակերտների մասնակցության և ցուցաբերած արդյունքների առումով:  Առարկայական, մարզական,  մշակութային, ստեղծագործական ոլորտներում գրանցվել են լուրջ հաջողություններ ու նվաճումներ: 2017-2018 ուսումնական տարում մեկ աշակերտ ճանաչվել է  հայոց լեզվի առարկայական օլիմպիադայի մարզային փուլի հաղթող և մասնակցել հանրապետական փուլին: Մեկ աշակերտ ճանաչվել է ասմունքի մանկապատանեկան փառատոնի հանրապետական փուլի հաղթող: «Ոզնի» ամենամյա համակարգչային մրցույթում դպրոցն ունեցել է հանրապետական փուլի հաղթող: Աշակերտները լուրջ հաջողություններ են ձեռք բերել մարզական տարբեր մրցույթներում:

 • Հաստատության ուսուցիչներին և նրանց գործունեությանը վերաբերող ցուցանիշներ

Աղյուսակ 23.Տվյալներ ուսուցչական անձնակազմի և նրանց գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2015-2016

ուստարի

    (%-ով)

2016-2017 ուստարի

(%-ով)

2017-2018

ուստարի

    (%-ով)

Բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 100 100 100%
Ըստ մասնագիտության դասավանդող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 97 97 94%
Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 13 14 30%
Գիտական կոչում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 3 3
Նախարարության կողմից երաշխավորված կամ այլ կազմակերպություններում վերջին 3 տարում վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 41.4 100 100
Որպես ուսուցիչ վերապատրաստող (դասախոս) վերապատրաստված և վերապատրաստման դասընթացներ վարող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 6.9 7 6,4%
Ուսուցիչների միջին տարիքը 45 44 43
Միջազգային ու հանրապետական պարբերականներում (ամսագրերում)հոդվածներ, մասնագիտական հրապարակումներ, ինչպես նաև դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, գիտամանկավարժական, հեղինակային և այլ աշխատություններ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը. 3 6 12
Դասավանդման աշակերտակենտրոն, մասնակցային, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և դրանքկիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 80% 90% 90%
Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում՝ ինտերնետ, կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 100% 100% 100%
Սովորողներին համակարգիչների կիրառմամբ տնային աշխատանքներ հանձնարարող ուսուցիչների թիվը 85% 90% 95%
Ուսուցիչների բացակայությունների ընդհանուր թիվը 1184 271 567
Ուստարվա ընթացքում հաստատությունում անցկացվող ցուցադրական բաց դասերի թիվը 29 30 36
Ուսումնական տարվա ընթացքում ուսուցիչների փոխադարձ դասալսումների թիվը 185 190 195
Ուսումնական տարվա ընթացքում հաստատությունից դուրս անցկացվող գործնական պարապմունքների թիվը, 6 8 8
Նախարարության, ինչպես նաև նախարարության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը: 3 0 3
Նախարարության, ինչպես նաև  նախարարության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներում մրցանակներ ստացած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը 0 0 0

Ուսուցիչների գործունեության արդյունավետության բարձրացման և ինքնակատարելագործման ուղղությամբ կատարվել են աշխատանքներ: Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը ավելացել է  5-ով: 1 ուսուցիչ մասնակցել է «Տարվա լավագույն ուսուցիչ» մրցույթին:

3.3 Հաստատության ուսումնական միջավայրին և ծառայություններին վերաբերող ցուցանիշներ, չափանիշներ

Ուսումնական հաստատությունում ստեղծված է որակյալ կրթական միջավայր

 1. Ուսումնական հաստատությունն ունի վերանորոգված գրադարան և ընթերցասրահ, որը հագեցած է ուսումնաօժանդակ գրականությամբ, անհրաժեշտ գույքով և համակարգիչներով: Գրադարանից կանոնավոր կերպով օգտվում են սովորողները, ուսուցիչները և վարչական կազմը: Գրադարանում կազմակերպվում են ուսումնական ֆիլմերի դիտումներ, գրքերի քննարկումներ:
 2. Ուսումնական հաստատությունն ունի ուսումնական լաբորատորիաներ ու կաբինետներ (քիմիայի, ֆիզիկայի, կենսաբանության, աշխարհագրության, ռազմագիտության), Smart համակարգչային սենյակ, ինչպես նաև՝ վերանորոգված և լոկալ ջեռուցմամբ ապահովված մարզադահլիճ՝ կահավորված հանդերձարաններով և սանհանգույցներով, միջոցառումների և նիստերի դահլիճ, հատուկ ուսումնական դասասենյակներ (սենյակներ), այդ թվում՝ արտադպրոցական կրթության և լրացուցիչ կրթական ծրագրերի համար (պարի խմբակ, անգլերենի խմբակ և այլն), որոնք հագեցած են անհրաժեշտ գույքով, ուսումնական պարագաներով և ուսումնանյութական և ուսումնադիդակտիկ նյութերով:

Աղյուսակ 24. Տվյալներ հաստատության գրադարանի և դրա գործունեության մասին

Ցուցանիշ Տվյալներ
Գրադարանի տարածքը քմ-ով 114,1
Գրադարանում համակարգիչների թիվը 14
Գրադարանում ինտերնետին միացված համակարգչների թիվը 14
Գրադարարանում կամ ընթերցասրահում նստատեղերի թիվը 28
Գրադարանային ֆոնդում առկա գրքերի (բացառությամբ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված հիմնական դասագրքերի) ընդհանուր թիվը, այդ թվում
-գեղարվեստական գրքերի թիվը 4088
-տեղեկատվական գրքերի թիվը (բառարաններ, հանրագիտարաններ, ատլասներ և այլն) 80
-ուսումնամեթոդական գրքերի թիվը 691
-ամսագրերի թիվը 491
-այլ  
Վերջին անգամ գրադարանային ֆոնդի նոր գրականությամբ համալրվելու տարեթիվը 2018
Գրադարանից միջինում ամսեկան օգտվողների թիվը 221
 
Վերանորոգվա՞ծ է արդյոք գրադարանը այո
Անցկացվո՞ւմ են գրադարանում դասեր և ուսումնական պարապմունքներ այո
Գրադարանավարն ունի՞ համապատասխան բարձրագույն կրթություն այո
Վերջին 3 տարվա ընթացքում գրադարանվարն անցե՞լ է վերապատրաստում գրադարանային աշխատանքի ուղղությամբ ոչ
Գրադարանը հանդիսանու՞մ է հանրապետության, այլ երկրների կամ կազմակերպությունների գրադարանների բաժանորդ և օգտվում է արդյոք նրանց ռեսուսներից ոչ
Գարդարանն ունի՞ էլեկտրոնային ռեսուսներ, որքան այո
Սովորողները կարո՞ղ են ինքնուրույն ու ազատ մոտենալ գրադարանի գրադարակներին և պահարաններին, ընտրել իրենց անհրաժեշտ գրականությունը և վերցնել այն ընթերցասրահում աշխատելու ժամանակ այո
Գրադրանն ունի՞ գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագիր այո
Գրադանավարը կարողանո՞ւմ է օգտվել գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագրից այո

Գրադարանը հիմնովին վերանորոգված է, առկա են անհրաժեշտ գույք և լոկալ ջեռուցման համակարգ:

Աղյուսակ 25. Տվյալներ հաստատության ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների և դահլիճների վերաբերյալ

Լաբորատորիաներ, կաբինետներ և դահլիճներ Տարածքը (քմ) Վերանորոգման կարիքը Առկա գույքը, լաբորատոր սարքավորումները, պարագաները (թվարկելհիմնականը) Ուսումնա-

նյութական, ուսումնա-դիդակտիկ նյութերը

Լրացուցիչ, գույքի, սարքա

վորումների, պարագաների

նյութերի կարիքը

Ֆիզիկայի լաբորատորիա, կաբինետ 58.60 Ունի լոկալ ջեռուցման կարիք Մեխ. և էլ. դինամիկայի տարրական փորձեր ցույց տվող սարքեր Ցուցապաստառներ (7-9-րդ դասա

րանների)

 
Գրադարան-ընթերցասրահ 117.8 Գեղարվեստական գրքեր, դաասագրքեր, ուսումնամեթուդական գրականություն, ուսումնական սկավառակներ համակարգիչներ
Կենսաբանություն-քիմիա լաբորատորիա, կաբինետ 79.40 Ունի վերանորոգման կարիք Մանրադիտակ, ադսորբցիոն սարք Հավաքածուներ, նյութեր, փորձանոթներ, կոլբա, բռնիչ Հերբարիումներ, պաստառներ, մուլաժներ, մոդելներ ցուցապաստառներ Օրգ.և անօրգ. նյութեր
Պատմության կաբինետ 77.0 Ներքին հարդարմանաշխատանքներ, լոկալ ջեռուցման կարիք Քարտեզներ, պաստառներ  
Ռազմագիտության

կաբինետ

75.0 Ներքին հարդարմանաշխատանքներ, լոկալ ջեռուցման կարիք Ուս. զենք, հակագազեր, քիմհետախուզությանզենք Նկարազարդ պաստառներ  
Smart սենյակ 78.40 Համակարգիչներ, պրոեկտոր, հարմարեցված սեղան-աթոռներ սմարթ գրատախտակ նորագույն տեխնոլոգիաներ  
Արհեստանոց 98.4 Հաստոցնե, սարքավորումներ,ուսումնական գույք
Միջոցառումների դահլիճ 267.1 Ներքին հարդարման աշխատանքներ, ջեռուցում,  
Մարզադահլիճ 1 280.4 Գնդակներ, օղակներ, վոլեյբոլի ցանց հանդերձապահարաններ, տաք ջուր, սանհանգույց Զուգափայտեր, մարզագորգեր,այծուկ, էշ, մարզագերան, պարաններ
Մարզադահլիճ 2 280.4 Ունի վերանորոգման և լոկալ ջեռուցման կարիք Զուգափայտեր, մարզագորգեր,այծուկ, էշ, մարզագերան, պարաններ
Բուժկետ 13.70
Հոգեբան կաբինետ 13.70 Նկարազարդ պաստառներ, խաղեր
Երկրապահի կաբինետ 16.50 Ունի լոկալ ջեռուցման կարիք
Շախմատի սենյակ 58.80 Վերանորոգման և լոկալ ջեռուցման կարիք
Ռուսաց լեզվի կաբինետ 38.2
Անգլերենի կաբինետ 34.4
Ներառական սենյակ 17.8 Նկարազարդ պաստառներ, խաղեր
Սոցմանկավարժի կաբինետ 15.5 Նկարազարդ պաստառներ, խաղեր
Ուսուցչանոց 37.40
Աղջիկների տեխնոլոգիայի կաբինետ 16.40 Ունի վերանորոգման կարիք Կարի մեքենա
Փոխտնօրենի կաբինետ 12.90

Ուսումնական լաբորատորիաները ունեն հիմնանորոգման կարիք, չունեն լոկալ ջեռուցման համակարգ՝ բացառությամբ կենսաբանության լաբորատորիայի: Հագեցված չեն ժամանակակից պահանջներին համապատասխան գույքով: Մարզադահլիճներից մեկը հիմնանորոգված է նորագույն պահանջներին համապատասխան, մյուսն ունի հիմնանորոգման կարիք: Լոկալ ջեռուցման կարիք ունի նիստերի դահլիճը:

 • Ուսումնական հաստատության ներքին արդյունավետության ցուցանիշներ

Ինչպես նշվեց վերը, հաստատության ներքին արդյունավետությունը բնորոշվում է իր մարդկային, նյութական ու ֆինանսական ռեսուրսների օգտագործման արդունավետությամբ:

Հաստատության ներքին արդյունավետությունը «հաստատության կարողությունն է՝ առանց ռեսուրսների,ժամանակի, ֆինանսական միջոցների և ջանքերի վատման՝իր գործունեությունը պատշաճ մակարդակով իրականացնելը և իր նպատակներնու խնդիրները իրագործելը»[1]: Այլ կերպ ասած՝ կրթական ծառայությունների մատուցումը արդյունավետ է, եթե առկա ռեսուրսները օգտագործումենարդյունավետ: Բարձրացնել հաստատության ներքին արդյունավետությունը ըստ էության նշանակում է՝ «բարելավել ուսումնական գործընթացի արդյունքներն առանց լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների և ռեսուրսների կամ կրճատել ծախսերը առանց ուսումնական գործընթացի վրա բացասական ազդեցություն գործելու: Հաստատության ֆինանսական կամ ներքին հարաբերական արդյունավետության հաշվարկման ամենապարզ և ընդունված ձևն այսպիսին է.

Ներդրված ռեսուրսներ

Ներքին արդյունավետությունը = —————————

Արդյունքեր

Սակայն այս պարզեցված հաշվարկի ձևը հաճախ կիրառելի չէ, քանի որներդրվող ռեսուրսներն ու արդյունքերը ոչ թե մեկն են, այլ բազմաթիվ և բազմատեսակ: Բացի այդ տարբեր արդյունքներուղղակի կախում ունեն ներդրված որոշակի ռեսուրսներից, իրականացված գործողություններից և ուրույն գործոններից: Ուստի, ներքին արդյունավետության գիտականորեն ավելի ճշգրիտ հաշվարկման համար օգտագործվում է հետևյալ բանաձևը.

Ներդրված ռեսուրսների կշռված գումար

Ներքին արդյունավետությունը =               ————————————————

Արդյունքերի կշռված գումար

Հաստատության ներքին արդյունավետության ցուցանիշներն են՝

Ուսումնական հաստատության մարդկային, ֆինանսական և նյութական ռեսուրսները տնօրինվում են արդյունավետ, և հաստատությունը կարողանում է ներգրավել լրացուցիչ միջոցներ.

 1. սովորող-ուսուցիչ հարաբերությունը.432/33=13.09
 2. սովորող-սպասարկող-վարչական անձնակազմ հարաբերությունը.432/15/3=9.6
 3. դասարանների միջին խտությունը.24 աշակերտ

4.մեկ սովորողի հաշվով հաստատության տարեկան նախահաշիվը. 244353

 1. ուսուցչների միջին աշխատավարձը.95017
 2. վարչական աշխատողների միջին աշախատավարձը.210098
 3. սպասարկող անձնակազմի միջին աշխատավարձը.73720
 4. հաստատության տարեկան նախահաշվում արտաբյուջետային միջոցների չափը.40.5
 5. ծնողների կողմից դրամական ներդրումների տարեկան չափը.
 6. հովանավորչական և դրամաշնորհային միջոցների տարեկան չափը.11626000
 7. աշխատավարձերի վճարման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը.65010000

12.կոմունալ վճարների գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը.1484700

 1. նոր գույքի, այդ թվում՝ սարքավորումների ձեռբերման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը:39748000

14.ներառական կրթության մեջ ընդգրկված սովորողներին հատկացվող սննդիևտրանսպորտիծախսերիչափը. 11165,0

Աղյուսակ 26. Ուսումնական  հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշները՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշներ 2015-2016

ուստարի

2016-2017 ուստարի 2017-2018 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորող/ուսուցիչ հարաբերությունը 13.41 12,75 13,09 աճ
Սովորող/ սպասարկող անձնակազմ հարաբերությունը 23 25,5 28,8 աճ
Դասարանների միջին խտությունը 23 24 24 նույնը
Մեկ սովորողի հաշվով հաստատության տարեկան նախահաշիվը 62977500 (հիմն.կրթ.)

46575600 (ներ. կրթ.)

68391400(հիմն.կրթ.)

50870300 (ներ.կրթ.)

105560700 աճ
Սպասարկող անձնակազմի միջին աշխատավարձը 78396 81375 73720 նվազում
Ուսուցչների միջին աշխատավարձը 94283 87745 95017 աճ
Վարչական աշխատողների միջին աշախատավարձը 210987 210957 210098 նվազում
Ներառական կրթության մեջ ընդգրկված սովորողներին հատկացվող սննդի և տրանսպորտի ծախսերի չափը 8583.4 11165.0

Աղյուսակ 27. Տվյալներ հաստատության բյուջետային միջոցների վերաբերյալ

  2016թ. 2017թ. 2018թ.
Հաստատության տարեկան նախահաշվում արտաբյուջետային միջոցների չափը 0.00017% 0,00033% 0,00038
Ծնողների կողմից դրամական ներդրումների տարեկան չափը 0 0 0
Հովանավորչական և դրամաշնորհային միջոցների տարեկան չափը 0.56% 1% 1,1%
Աշխատավարձերի վճարման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը 79.8% 83,1 % 61,6%
Կոմունալ վճարների գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը 4.9% 3,7% 1,4%
Նոր գույքի, այդ թվում՝ սարքավորումների ձեռբերման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը 6.08% 20,5% 37,6%
Ներառական կրթության սննդի և տրասպորտի տարեկան ծախսի չափը 9.2% 7,5%

Մաս. 4. Ուսումնական հաստատությունում ներառական կրթության և հավասարության ապահովում

Ուսումնական հաստատությունում ներառական կրթության և հավասարության ապահովումը նկարագրող հիմնական ցուցանիշներըև չափանիշները հետևյալ են՝

 1. ներառական կրթության զարգացումըորպես նպատակ ամրագրված է հաստատության զարգացման ծրագրում
 2. ուսումնականհաստատության զարգացման ծրագրում պլանավորված են ներառական կրթության ապահովման համապատասխան միջոցառումներ, այդ թվում՝ ուսուցիչների վերապատրաստումներ.
 3. ուսումնականհաստատության տնօրենն ունի ներառական կրթության գործընթացի համակարգման լիազորություններով օժտված տեղակալ.
 4. ուսումնականհաստատության վեբ կայքում գործում է ներառական կրթության բաժին` ընտանիքի և համայնքի հետ հետադարձ կապի հնարավորությամբ.
 5. ուսումնականհաստատությունն իրականացնում է երեխաների հավասար իրավունքներին, հանդուրժողականությանը նվիրված և նման այլ ուսումնական ծրագրեր:

Ուսումնական հաստատությունում աշխատակազմն արդիականացնում է իր գիտելիքներն ու հմտությունները ներառական կրթության ոլորտում.

 1. վերջին 5 տարում տնօրենությունը մասնակցել է ներառական հաստատությունների կառավարման թեմայով վերապրաստման,
 2. ուսումնականհաստատությունն ունի ներառական կրթության թեմաներովվերապատրաստված և վերապատրաստող ուսուցիչներ,
 3. վերջին 5 տարում ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը՝ 34

Ուսումնական հաստատություննունի ռեսուրսներ` աջակցելու կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք(ԿԱՊԿ) ունեցող երեխաների սովորելուն և ուսումնական միջավայրը հարմարեցված է նրանց կարիքներին.

 1. Ուսումնական հաստատությունն ունի ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների հոգեբանամանկավարժական աջակցության թիմ (սոցիալական մանկավարժ, հոգեբան).
 2. ԿԱՊԿ ունեցող սովորողներն ապահովված են դասագրքերով, գրենական պիտույքներով, հարմարանքներով, այլ պարագաներով.
 3. Ուսումնական հաստատության դասասենյակների դասավորվածությունն այնպիսին է, որ ԿԱՊԿ ունեցող սովորողներըմեկուսացված չեն.
 4. Ուսումնական հաստատությունն ունի ռեսուրս-սենյակ` ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների համար.
 5. Ուսումնական հաստատության ռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը. 78 աշակերտ, 17%

Ուսուցիչները կարողանում են ուսումնական ծրագիրը, դասի պլանը, ուսուցանման գործընթացը հարմարեցնել ԿԱՊԿ ունեցող երեխաների կարիքներին և մշտապես խրախուսում են նրանց.

 1. անհատական ուսումնական պլաններըմշակվումեն համաձայնհանրակրթության պետական չափորոշչի և առարկայական ծրագրերի` հաշվի առնելովսովորողների կարիքները, ընդունակությունները, հնարավորությունները, ձեռքբերումները և առաջընթացը.
 2. ուսուցիչները գիտակցում են ներառական կրթության վերաբերյալ կարծրատիպերի առկայությունը, դրանց վերացման անհրաժեշտությունը և ձեռնարկում են համապատասխան քայլեր.
 3. ուսուցիչները ունեն հավասար վերաբերմունք բոլոր երեխաների նկատմամբ՝ անկախ նրանց միջև եղած տարբերություններից և նրանց առանձնահատուկ կարիքներից.

ԿԱՊԿ ունեցող երեխաների հավասարապես մասնակցում են դպրոցի և դասի բոլոր գործընթացներին` ըստ իրենց կարողությունների առավելագույն աստիճանի.

 1. Ուստարվա սկզբում ուսումնական հաստատությունն ունեցել է 78 ԿԱՊԿՈՒ աշակերտ, որը կազմել է  դպրոցում սովորող աշակերտների 17%-ը: Երկրորդ կիսամյակում վերագնահատվել են 43-ը:
 2. ուսումնական հաստատությունից հեռացած (ուսումն անավարտ թողած)ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը 6 և տոկոսը 1,3℅
 3. արտադասարանական աշխատանքների խմբակներում ներառվող և աշխատանքներին մասնակցող ԿԱՊԿունեցող սովորողներիթիվըև տոկոսը.72 աշակերտ, 19%
 4. ուսումնական հաստատության աշակերտական խորhրդում ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը՝ 2 աշակերտ

Աղյուսակ 28. Հաստատությունում ներառական կրթության իրականացմանը վերաբերվող չափանիշներ

Չափանիշ Այո Ոչ Մեկնաբանություն
Ներառական կրթության զարգացումը որպես նպատակ ամրագրված էուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրում այո    
Ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրում պլանավորված են ներառական կրթության ապահովմանն ուղղված համապատասխան միջոցառումներ, այդ թվում՝ ուսուցիչների վերապատրաստումներ այո   Բազմամասնագիտական թիմը մասնակցել է ԿԱԻ կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացներին: Վ. Կատինյանի կողմից կազմակերվել է սեմինար-պարապունք ԱՈՒՊ-ների լրացման նոր ձևերին ծանոթանալու համար: Դպրոցը համագործակցել է մանակավարժահոգեբանական աջակցման կենտրոնի մասնագետների հետ, որոնց կողմից կազմակերպվել է անհատական աշխատանք և խորհրդատվություն ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների և դպրոցի բազմամասնագիտական թիմի հետ:
Ուսումնական հաստատության տնօրենն ունի ներառական կրթության գործընթացի համակարգման լիազորություններով օժտված տեղակալ այո   Ներառական կրթության գործընթացը կազմակվում է դպրոցի ուսումնական գծով փոխտնօրեն Ա. Մարտիրոսյանի կողմից: Համակարգում է ներառական կրթություն իրականացնող բազմամասնագիտական թիմի՝ սոցիալական մանկավարժի, հոգեբանի աշխատանքները: Կատարում է սովորողի կարիքների գնահատման ամբողջացում, ներառյալ երեխայի կարիքների վերաբերյալ բազմամասնագիտական խմբի կողմից դուրս բերված խնդիրների համադրումն ու ընդհանուր պատկերը, անահատական ուսումնական պլանի ամբողջացման աշխատանքները՝ ներառելով երեխայի բոլոր կարիքները, միջամտության ձևերը, ժամանակացույցը: Ըստ անհրաժեշտության հրավիրում է նիստեր, գումարում ժողովներ: Անհատական պլանի իրականացման գործընթացի շարունակական վերահսկողություն (մշտադիտարկում, արդյունավետության գնահատում): Կազմում և դպրոցի տնօրենի հաստատմանն է ներկայացնում բազմամասնագիտական խմբի տարեկան աշխատանքային պլանը: Անհրաժեշտ տեղեկատվություն է տրամադրում բազմամասնագիտական խմբի անդամներին` կրթության ոլորտի օրենսդրական քաղաքականության, ծրագրային և հետազոտական արդյունքների վերաբերյալ: Իրականացնում է հետազոտություններ ինչպես առանձին մասնագետի աշխատանքի, այնպես էլ առանձին սովորողի հետ տարվող աշխատանքի արդյունավետության վերաբերյալ: Հետևում է սովորողների ուսուցման իրականացմանը՝ պետական կրթական չափորոշիչների պահանջներին համապատասխան: Աջակցություն է ցուցաբերում ուսւոցիչներին, ներառական կրթություն իրականացնող բազմամասնագիտական թիմի մասնագետներին նորարարական ծրագրերի և տեխնոլոգիական մշակման, ներդրման աշխատանքներում: Ապահովում է ներառական կրթություն իրականացնող բազմամասնագիտական թիմի մասնագետների մասնակցությունը մասնագիտական զարգացման ծրագրերին, սեմինարներին, այլ միջոցառումներին:

Նպաստում է բազմամասնագիտական թիմի կայացմանն ու շարունակական զարգացմանը:

 

Ուսումնական հաստատության վեբ կայքում գործում է ներառական կրթության բաժին` ընտանիքի և համայնքիհետ հետադարձ կապի հնարավորությամբ այո   vanadzor16.schoolsite.am
Ուսումնական հաստատությունն իրականացնում է երեխաների հավասար իրավունքներին, հանդուրժողականությանը նվիրված և նման այլ ուսումնական ծրագրեր: այո   Կարճամետրաժ կինոնկարների դիտում՝ հանդուրժողականության, ընկերասիրության վերաբերյալ, կլոր սեղաններ, հոգեբանական և տեղեկատվական  զրույցներ, խաղեր, խմբային աշխատանք
Վերջին 5 տարում տնօրենությունը մասնակցել է ներառական հաստատությունների կառավարման թեմայով վերապրաստման այո   05.08.2016-10.08.2016թ.
Ուսումնական հաստատությունն ունի ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստված և վերապատրաստող ուսուցիչներ: Վերջին 5 տարում ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը: այո   Ուսումնական հաստատությունն ունի ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստված և վերապատրաստող 38 վերապատրաստում անցած ուսուցիչներ

 

Ուսումնական հաստատությունում ամենուրեք (դասասենյակներ, դահլիճներ, գրադարաններ և այլն) տեղաշարժման տարբեր խնդիրներ ունեցող անձնաց համար ապահովված է ֆիզիկական մատչելիություն այո   Ապահովված է մատչելիությունը տեղաշարժման տարբեր խնդիրներ ունեցող աշակերտների համար. առաջին հարկում կա հարմարեցված սանհանգույց, իսկ դպրոցի մուտքի մոտ՝ թեքահարթակ:
Հաստատությունն ունի ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների հոգեբանամանկավարժական աջակցության թիմ (սոցիալական աշխատող, հոգեբան)

 

այո   Հոգեբանամանկավարժական թիմ (սոցիալական մանկավարժ, հոգեբան)

Սոցիալական մանկավարժ՝ զարգացնել ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների սոցիալական հմտությունները, աշխատանքներ տանել ընտանիքների հետ:

Հոգեբան՝ հոգեբանական օժանդակություն ցուցաբերել ԿԱՊԿՈՒ աշակերտներին:

ԿԱՊԿ ունեցող սովորողներն ապահովված են դասագրքերով, գրենական պիտույքներով, հարմարանքներով, այլ պարագաներով,

 

ԿԱՊԿՈՒ աշակերտները ռեսուրս-սենյակում ապահովված են դիդակտիկ պարագաներով և տետրերով
Հաստատությունում առկա են ուսումնամեթոդական նյութեր և սարքավորումներ՝ լսողության և տեսողության գործառույթի բացակայություն կամ սահմանափակում ունեցող աշակերտների համար

 

ոչ  
Ուսումնական հաստատության դասասենյակների դասավորվածությունն այնպիսին է, որ ԿԱՊԿ ունեցող սովորողները մեկուսացված չեն այո   Դասասենյակի դասավորվածությունը հարմարավետ է աշակերտների համար, ոչ մեկուսացված:
Ուսումնական հաստատությունն ունի ռեսուրս-սենյակ՝ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների համար

 

այո   Սենյակը մեծ է և լուսավոր: ԿԱՊԿՈՒ աշակերտները շաբաթական 3 օր այցելում են ռեսուրս-սենյակ, որտեղ նրանց հետ կատարվում են դասապատրաստման աշխատանքներ, ցուցաբերվում է հոգեբանական աջակցություն: ԿԱՊԿՈՒ աշակերտներին հատկացված են աշակերտական սեղաններ, աթոռներ, պահարաններ, դիդակտիկ պարագաներ:
Ուսումնական հաստատությունում հաղթահարված են ներառականությունը խաթարող ֆիզիկական խոչընդոտները (թեքահարթակ, հենակ և սանհանգույց) այո   Առկա է ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների ֆիզիկական խոչընդոտները հաղթահարող թեքահարթակ և հարմարեցված զուգարան:
Ուսումնական հաստատությունում հաղթահարված են ներառականությունը խաթարող սոցիալական խոչընդոտները (վերաբերմունք, կարծրատիպ) այո   Հոգեբանամանկավարժական թիմը

աշխատանքներ է տանում ընտանիքների հետ, ցուցաբերում հոգեբանական օժանդակություն:

Անհատական ուսումնական պլանները մշակվում են համաձայն հանրակրթության պետական չափորոշիչի և առարկայական ծրագրերի` հաշվի առնելով սովորողների կարիքները,  ընդունակությունները, հնարավորությունները, ձեռքբերումները, առաջընթացը այո   ԱՈՒՊ-ները կազմվել են և՛ թղթային, և՛ էլեկտրոնային տարբերակով:
Ուսուցիչների թիվը, ովքեր ունեն դրական դիրքորոշում ներառական կրթության նկատմամբ 32    
Ուսուցիչները գիտակցում են ներառական կրթության վերաբերյալ կարծրատիպերի առկայությունը, դրանց վերացման անհրաժեշտությունը և ձեռնարկում են համապատասխան քայլեր այո    
Ուսուցիչները ունեն հավասար վերաբերմունք բոլոր երեխաների նկատմամբ, անկախ նրանց միջև եղած տարբերություններից և նրանց առանձնահատուկ կարիքներից այո    
Ուսուցիչները կարողանում են հայտնաբերել կարծրատիպեր ամրապնդող վարքագիծ կամ երևույթ դասարանում, դպրոցում, ուսումնական նյութերում և նույնիսկ սեփական վարքագծում այո    

Աղյուսակ 29. Տվյալներ հաստատությունում ներառական կրթության իրականացման և հավասարության ապահովման խնդիրների վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2015-2016

ուստարի

2016-2017 ուստարի 2017-2018 ուստարի
Հաստատությանռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը 57 76 78

43

Հաստատության ռեսուրս-սենյակ այցելող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների ծնողների (խնամակալների) թիվը 57 70 64
Հաստատության այն սովորողների թիվը և տոկոսը, ովքեր ունեն ԿԱՊԿ 57 76

 

78

43

Հաստատությունից հեռացած (ուսումն անավարտ թողած) ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը և տոկոսը 0 2 6
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների բացակայությունների տարեկան միջին թիվը՝ ժամ/սովորող (տղա / աղջիկ) 765/443   1877/1251
Արտադասարանական աշխատանքների խմբակներում ներառվող և աշխատանքներին մասնակցող ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը 57 76 78/43
Ուսումնական հաստատության աշակերտական խորհրդում ԿԱՊԿՈՒ սովորողների թիվը 2 2 2
ԿԱՊԿՈՒ սովորողների նկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորմանն ուղղված սովորողների նախաձեռնությունների թիվը տվյալ ուստարում 5 20 30
Հաստատության վեբ կայքում և (կամ)աշակերտական թերթում ԿԱՊԿՈՒ սովորողների կամ հաշմանդամության թեմայով սովորողների կողմից պատրաստված նյութերի, հոդվածների, լուսանկարների, և այլ հրապարակումների թիվը 4 5 5
Սեռերի հավասարության գործակիցը (աղջիկ/տղա) 1.06 0.7 0.6
Աշակերտական խորհրդում սեռերի հավասարության գործակիցը (աղջիկ/տղա) 6 2/0 10/6
Գերազանց տարեկան առաջադիմություն ունեցող տղաների թվի հարաբերությունը գերազանց տարեկան առաջադիմություն ունեցող աղջիկների թվին (տղա /աղջիկ) 25/33 0 30/49
Տարեկան անբավարար գնահատական (գնահատականներ) ունեցող տղաների թվի հարաբերությունը տարեկանան բավարար գնահատական (գնահատականներ) ունեցող աղջիկների թվին (տղա / աղջիկ) 4/0 2/0 7/4
Տղաների տարեկան միջին բացակայությունների թվի հարաբերությունը աղջիկների տարեկան միջին բացակայությունների թվին (ժամերով) (տղա/աղջիկ) 8745/5805   10581/9004
«Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Քիմիա» և «Կենսաբանություն» առարկաներից տղաների և աղջիկների տարեկան միջին առաջադիմությունը (տղա/աղջիկ) 6/6.3 5/6 5.75/6
Հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների երեխաների թիվը և տոկոսը 0 0 0
Անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը 230/398 226/408 255/453
Անվճար սնունդ ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը 6 18.6 51%
Սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողների համար հաստատության իրականացրած սոցիալական աջակցության ծրագրերի թիվը տվյալ ուստարում 4 5 5
Հաստատության կողմից իրականացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերի թիվը 1 3 3
Հաստատության կողմից իրականացված` ներառական կրթությանն առնչվող արտադասարանական միջոցառումների (զրույցներ, կինոնկարների դիտում, քննարկումներ, կլոր սեղաններ, սեմինարներ, էքսկուրսիաներ և այլն) թիվը՝ըստ դասարանների 37 40 20

Մաս 5. Համայնքային մասնակցություն

Ուսումնական հաստատությունում սովորողների և տնօրինության համագործակցությունը, սովորողների մասնակցությունը հաստատության գործունեությանը.

 1. տնօրենությունը խթանում է սովորողների նախաձեռնությունները, օժանդակում դրանց իրագործմանը.
 2. սովորողների մասնակցությունն իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի վերաբերյալ տնօրենության կողմիցորոշումների ընդունմանը, նման դեպքերի թիվը և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
 3. սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները և դրանց թիվը, նախաձեռնություններին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
 4. սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումները և դրանց թիվը, միջոցառումներինմասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
 5. սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը,մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
 6. իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները, դրանց թիվը, և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
 7. սովորող-սովորող և սովորող-ուսուցիչ հարաբերությունները ուսումնական հաստատությունում:

Ուսումնական հաստատությունում գործում է ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին համապատասխան աշակերտական խորհուրդ, որի ներկայացրած առաջարկություններն ամբողջությամբ արտացոլում են սովորողների կարիքները: Ուսումնական հաստատության աշակերտական խորհուրդն իր գործունեությունը կառուցում է փոխադարձ հարգանքի, սովորողների, ծնողների և տնօրինության փոխադարձ վստահության  ու աջակցության մթնոլորտում, իրականացնում է հանրօգուտ աշխատանք:

 1. Աշակերտական խորհրդի նախաձեռնած քայլերն՝ ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն.
 2. աշակերտական խորհրդի ձեռնարկած միջոցները` սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով.
 3. աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած միջոցառումները`ներառյալ շաբաթօրյակները, հաստատության և դպրոցամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքները, դրանց հաճախականությունը և մասնակից սովորողների տոկոսը.
 4. աշակերտական խորհրդի գործունեության համապատասխանությունը ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին

Ուսումնական հաստատության ծնողական խորհուրդը սերտ համագործակցում է տնօրինության և աշակերտական խորհրդի հետ, նպաստում սովորողների ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներին.

 1. սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները, դրանց թիվը և ընդունված առաջարկների տոկոսը ներկայացվածի նկատմամբ.
 2. ծնողական խորհրդի կողմից կազմակերպված միջոցառումները (հանդեսներ, հավաքներ, երեկույթներ, էքսկուրսիաներ, ճանաչողական այցեր և այլն) դրանց թիվը, մասնակից ծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը.
 3. ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները, դրանց թիվը.
 4. ծնողական խորհրդի հանդիպումների հաճախականությունը և դրանց ընթացքում քննարկված հարցերի շրջանակները.
 5. ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցությունը, ձևերը և աջակցություն ստացող սովորողների տոկոսը.
 6. ծնողական և աշակերտական խորհրդների համագործակցությունը և դրա ձևերը.
 7. ուսումնականհաստատության առօրյաից և տեղի ունեցող իրադարձություններից ծնողների տեղեկացվածության աստիճանը.
 8. ծնողների ներգրավվածությունը սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներում, ներգրավվածության ձևերը և նման աշխատանքներում ընդգրկված ծնողների տոկոսը.
 9. այնծնողների տոկոսը, որոնք օգտվում են http://www.dasaran.am, http://ktak.am,http://www.armedu.am,http://forum.armedu.am/,http://lib.armedu.am, և այլ կրթական կայքերից, ինչպես նաև հաստատության կայքից:

Ուսումնական հաստատությունն ու համայնքը համագործակցում են, և հաստատությունը վարում է ակտիվ հասարակական կյանք.

 1. ուսումնական հաստատությանշենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրման և այլ աշխատանքներին համայնքի մասնակացությունը, այդ գործումկատարված ներդրումները.
 2. համայքնային հիմնախնդիրների վերաբերյալ սովորողների տեղեկացվածությունը և նրանց մասնակցությունըհամայնքի աշխատանքներին, մասնակցության ձևերը, մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
 3. ուսումնականհաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված և անցկացված միջոցառումները և դրանց թիվը,մասնակից սովորողների տոկոսը և համայնքի ներկայացուցիչների թիվը.
 4. ուսումնական հաստատության կողմից հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացված կրթական ծրագրերը, դրանց թիվը և մասնակից սովորողների թիվը` ըստ ծրագրերի:

Աղյուսակ 30. Տվյալներ հաստատության գործունեությանըսովորողների մասնակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2015-2016

ուստարի

2016-2017 ուստարի 2017-2018 ուստարի
Դեպքերի թիվը, երբ սովորողները մասնակցությունեն ունեցել իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության կողմից որոշումների կայացմանը 4 5 4
Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունների թիվը 2 5 5
Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումների թիվը 3 10 6
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովների, սեմինարների, կլոր-սեղանների, քննարկումների թիվը 3 6 3
Սովորողների մասնակցությունը իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինությանկողմից ընդունած որոշումներին և դրանց կայացմանը մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում քննարկված խնդրահարույց հարցերը և ընդունված որոշումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Բացակայությունների հարցեր: Յուր. ամիս 20% Այցելություն տներ, զրույցներ ծնողների հետ:
2.Վատ սովորողներին օգնություն ցույց տալու հարցեր: Ուստարվա ընթացքում 15-20% Լավ սովորող աշակերտները օգնում են վատ սովորողներին:
3.Դժվար դաստիարակվող երեխաների հետ աշխատանքներ: Ուստարվա ընթացքում 20-25% Բացատրական աշխատանքներ տանել, կրկնելու դեպքում՝ տալ նկատողություն:
4.         Կարգապահականկանոններըխախտողաշակերտներիվերաբերյալհարցեր: Ուստարվա ընթացքում 15-20% Բացատրական աշխատանքներ
5.         Սովորողիիրավունքներիևպարտականություններինվերաբերողհարցեր: սեպտեմբեր 20-25% Զրույց, քննարկում, պարզաբանում
Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները ևնախաձեռնություններին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Դպրոցի տարածքում աղբարկղերի տեղադրում: սեպտեմբեր 25%
2.Կանաչապատել դպրոցի տարածքը: սեպտեմբեր 30% Կանաչապատված է
3.Դասարաններին տրամադրել դպրոցամերձ տարածքներ ապրիլ 35-40% Տրամադրված են
4.Բարելավել դպրոցի տարածքը Տարվա ընթացքում   45%  
5.«Բարին արա» համաքաղաքային բարեգործական ակցիային մասնակցություն և օգնություն սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին դեկեմբեր 65% Կատարված է
Սովորողների կողմից կազմակերպված միջոցառումները և միջոցառումներին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.
Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից կազմակերպված միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Համադպրոցական կամ դասարանային
Գիտելիքի օրվան նվիրված միջոցառում 01.09.17 100% համադպրոցական
Աշնանային ցուցահանդես 06-10.11.17   36.2% համադպրոցական
Ուրախ Ամանոր 25.12.17 100% համադպրոցական
Տրամաբանական խաղ-վիկտորինա 24.03.18 8,83% 6 ա,բ
Սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը 30%
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը սովորողների մասնակցության դեպքերը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Հերթապահություն միջանցքներում և դասասենյակներում Ուստարվա ընթացքում   19% Կազմվել է գրաֆիկ և իրականցվել է հերթապահություն:
2.Սովորողները մասնակցում են դպրոցի ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը

 

սեպտեմբեր   4.1% ԱԽ անդամներ
Նկարագրել սովորող-սովորող և սովորող-ուսուցիչ հարաբերություններն ուսումնական հաստատությունում
Փոխհամագործակցություն, բարիդրացիություն, հանդուրժողականություն
Սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը սովորողների մասնակցության դեպքերը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Հերթապահություն միջանցքներում և դասասենյակներում Տարվա ընթացքում 0,18% Կազմվել է գրաֆիկ և իրականցվել է հերթապահություն:
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Թվարկել վերջին 3 տարում սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները, նշել դրանց թեմաները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.«Մարդու իրավունքներ», «Աշակերտի իրավունքները և պարտականությունները»

«Ոստիկանի դերը մեր կյանքում»

24.01.2018 0,11% Քննարկում ոստիկանի, իրավաբանի, Լոռու մարզպետարանի ԸԿԵԻՊ բաժնի մասնագետների հետ: Երեխաները ստանում են իրենց հուզող հարցերի պատասխանները:
2.Շաբաթօրյակներ 19.05.2018 85%
3.       Դաստիարակչական Ֆիլմերի դիտում 12.04.2018 0,09%

Աղյուսակ 31. Տվյալներ հաստատության աշակերտական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն.
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն. Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Օգնել ուսման մեջ հետ մնացող աշակերտներին: Ուս տարում 25% Դասերից հետո օգնել տնային աշխատանքների կատարմանը
2.Ներգրավել հասակակիցների շփման ոլորտ: Ուս տարում 30%
3.Ցուցաբերել զիջողականություն: Ուս տարում
Աշակերտական խորհրդի ձեռնարկած միջոցները` սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով:
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից ձեռնարկած միջոցները՝սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Շատ բացակայող և անկարգապահ աշակերտների հարցը փետրվար 15% Քննարկվել և պարզաբանվել են պատճառները, կանխարգելիչ միջոցներ են տարվել:
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած միջոցառումները` ներառյալ շաբաթօրյակները, հաստատության և դպրոցամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքները, դրանց հաճախականությունը և մասնակից սովորողներիտոկոսը
Նկարագրել վերջին 3 տարում աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած վերոնշյալ միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝ սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Շաբաթօրյակներ, բակի մաքրման օրեր, ծառատունկ 19.05.18  
2.Այցելություն մանկապարտեզներ, մանկատուն Հոկտեմբեր, մայիս 80%  
Այցելություն «Նարեկ» մանկական հիվանդանոց, միայնակ ծերերին 25%  
Նկարագրել աշակերտական խորհրդի գործունեության սկզբունքները և ձևերը՝ համապատասխանությունը ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին
ԱԽ նախագահի ընտրություն, ինքնակառավարում, աշակերտական ընդհանուր ժողով: ԱԽ-ն ունի խորհրդակցական ձայնի իրավունք և կարող է կարծիք ներկայացնել ՄԽ-ին գիտելիքների յուրացման որակի, դպրոցի ներքին կարգապահական կանոնները խսխտելու համար աշակերտներին համապատասխան տույժեր կիրառելու մասին: Առաջարկություններով հանդես է գալիս աշակերտների հանգստի և ժամանցի կազմակերպման հարցը: Մասնակցում է ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների հաշվառմանը: Հետևում է դպրոցի սանիտարահիգիենիկ պայմանների պահպանմանը: Համագործակցում է դասղեկների, ուսւոցիչների հետ, նրանց աշխատանքային պլանով նախատեսված միջոցառումների իրականացման համար;

Աշակերտական խորհրդի աշխատանքները համարել բավարար և տալ համապատասխան հանձնարարություններ հաջորդ ուստարում ավելի լավ աշխատելու համար:

Աղյուսակ 32.Տվյալներ հաստատության ծնողական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2015-2016

ուստարի

2016-2017 ուստարի 2017-2018 ուստարի
Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունների թիվը և ընդունված առաջարկների տոկոսը ներկայացվածի նկատամամբ. 4 5 100%
Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումների՝ հանդեսների, հավաքների, երեկույթների, էքսկուրսիաների, ճանաչողական այցերի, ժողովներիև այլնիթիվը 7 7 4
Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու և նմանատիպ առաջարկների թիվը 0 0 0
Ծնողական խորհրդի հանդիպումների հաճախականությունը՝ դրանց թիվը 1 ուստարվա ընթացքում 8 6 5
Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից աջակցություն ստացող սովորողների տոկոսը տվյալ ուստարում 30 30 35%
Սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներում ներառված ծնողների տոկոսը. 40 50 85%
Ծնողների տոկոսը, որոնք օգտվում են http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, և այլ կրթական կայքերից, ինչպես նաև հաստատության կայքից 35 35 50%
Վերջին երեք տարում սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները
Նկարագրել վերջին 3 տարում սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկների քննարկմանը մասնակից ծնողների թիվը Մեկնաբանություն
1.Առաջարկություններ երեխաների հետ հոգեբանի աշխատանքի 18
2.Ուսման մեջ հետ մնացող աշակերտների հետ աշխատանք 18
Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումները՝ (հանդեսներ, հավաքներ, երեկույթներ, էքսկուրսիաներ, ճանաչողական այցեր և այլն, մասնակից ծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը,
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից կազմակերպված միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակիցների թիվը

 

Ծնողական ներդրումների չափը
«Ուսուցչի օր» Հոկտեմբերի 5 100 (30%)  
Էքսկուրսիաներ 25.05-12.06 300  
Մասնակցություն դպրոցամերձ տարածքի կանաչապատմանը 21.04.2017

06.04.2016

06.04.2015

400  
Սոց անապահով աշակերտներին աջակցություն 2017-2018 ուստարի 195  
Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկությունների քննարկմանը մասնակից ծնողների թիվը ևուսուցիչներին թիվը, ովքեր ծնողական խորհրդի կողմից առաջարկվել են խրախուսման կամ կարգապահական տույժի Մեկնաբա նություններ
չկան
Վերջին երեք տարում ծնողական խորհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը
Հ/հ Ամսաթիվ Մեկնաբանություններ
Դպրոցի բյուջեի նախագծի քննարկում 09.10.18
Դասագրքերի վարձավճարների զեղչերի մասին 09.10.18
«Բարին արա» համաքաղաքային բարեգործական ակցիա 14.11.18
Ուսումնական գործընթացից անհարգելի բացակայությունների մասին 14.11.18
Վերջին երեք տարում ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողներին տրամադարվող աջակցությունը, դրանց ձևերը
Հ/հ Ամսաթիվ Ծնողների կողմից ներդրված գումարի չափը Մեկնաբանություններ
Սոցիալապես անապահով երեխաներին հագուստի տրամադրում Տարվա ընթացքում
Նկարագրել ծնողական և աշակերտական խորհուրդների համագործակցությունը և դրա ձևերը
Ծնողական և աշակերտական խորհուրդները համագործակցում են արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքների, տարաբնույթ միջոցառումների կազմակերպման հարցերում:
Նկարագրել ուսումնական հաստատության առօրյայից և տեղի ունեցող իրադարձություններից ծնողների տեղեկացվածության աստիճանը
Հանդիպումենդասղեկներին, կատարվումենհամապատասխանզեկուցումներ
Վերջին երեք տարում ծնողների ներգրավվածությունըսովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներին, ներգրավվածության ձևերը
Հ/հ Ծնողների մասնակցության ձևերը և մասնակից ծնողների թիվը Ծնողների ներդրումների չափը Մեկնաբանություններ
Այցելություններ թանգարաններ՝ գավառագիտական, կերպարվեստի

 

50 150 Տոմսի գումար
Ստ. Զորյանի տուն թանգարան

 

 

50 150 Տոմսի գումար
Եկեղեցի

Այցելություն Հելսինկյան գրասենյակ, Առաջին ատյանի դատարան

30 0
Թվարկել կայքերը, որոնցից օգտվում են ծնողները, օրինակ՝ http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, հաստատության կայք և այլն, մեկնաբանել դրանց անհրաժեշտությունը և օգտակարությունը
Կայքը Ամսաթիվ Օգտվող ծնողների թիվը Մեկնաբանություն
1.  http://www.dasaran.am ուստարում 160 Կրթական կայքերի շնորհիվ ծնողները հետևում են երեխաների առաջադիմությանը և ինֆորմացվում են կրթական ծրագրերին:
2.http://www.armedu.am ուստարում 150
3.http://forum.armedu.am/ ուստարում 60
4.http://vanadzor16.schoolsite.am/ ուստարում 380

ԾԽ-ի դերը մեծ է դպրոցում, սակայն անհրաժեշտ է ավելի ակտիվացնել նրանց համագործակցությունը դպրոցի հետ: Կրթական կայքերի շնորհիվ ծնողները հետևում են երեխաների առաջադիմությանը և ինֆորմացվում են կրթական ծրագրերին: Դպրոցի անհատական կայքը ծնողներին հնարավորություն է ընձեռում ծանոթանալ դպրոցական միջոցառումներին, ձեռքբերումներին, անցուդարձին:

Աղյուսակ 33. Տվյալներ հաստատության և համայնքի համագործակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Ուսումնական հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրման աշխատանքներին համայնքի մասնակացությունը,մասնակցության ձևը և այդ գործում կատարված ներդրումները.
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրմանև այլ աշխատանքներինհամայնքի մասնակցության դեպքերը, մասնակցության ձևերը Ամսաթիվ Ներդրման չափը Մեկնաբանություն
1.
2.
….
Նկարագրել համայնքային հիմնախնդիրների վերաբերյալ սովորողների տեղեկացվածության աստիճանը
….
Ուսումնական հաստատության մասնակցությունըհամայնքի աշխատանքներին, մասնակցության ձևերը
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության համայնքի աշխատանքներին մասնակցության դեպքերը և դրանց ձևերը Ամսաթիվ Մասնակիցսովորողների և աշխատողների տոկոսը Մեկնաբանություն
1.Շաբաթօրյակներիկազմակերպումդպրոցիմերձակատարածքում ուստարվա ընթացքում 60 %
2.
…….
Ուսումնական հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված միջոցառումները.
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված միջոցառումները, նշել դրանց թիվը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների ու աշխատողների տոկոսը և համայնքի բնակիչների թիվը Մեկնաբանություն
1
2.
….
Համայնքի բնակիչները օգտվում են հաստատության մարզադահլիճից, ինտերնետից, գրադարանից և այլ հնարավորություններից
Նկարագրել, թե հաստատության ինչպիսիծառայություններիցեն օգտվում համայնքի բնակիչները Հաճախականությունը՝ ամսեկան կամ տարեկան կտրվածքով Օգտվող բնակիչների թիվը Մեկնաբանություն
1.
2.
….
Ուսումնական հաստատության կողմից հասարակական կազմակերպությունների(ՀԿ) հետ համատեղ իրականացված կրթական ծրագրերը, դրանց թիվը և մասնակից սովորողների թիվը՝ ըստ ծրագրերի
Նկարագրել վերջին 3 տարում հաստատությանը և ՀԿ-ների համատեղիրականացված կրթական բոլոր ծրագրերը Ծրագրի տևողությունը ՀԿ –ի անվանումը Մասնակից սովորողների թիվը
1.«Բարին արա» համաքաղաքային ակցիա 1 ամիս «Խաչվող ուղիներ» ՀԿ 300
2.

Համայնքը չի մասնակցել դպրոցի շենքային պայմանների բարելավման աշխատանքներին և որևէ ներդրում չի կատարվել: Աշակերտներն ակտիվորեն են մասնակցել համայնքի աշխատանքներին (շաբաթօրյակներ)

Մաս 6. Հաստատության հիմնախնդիրները, դրանց հաղթահարման ուղիները

Աղյուսակ 34.ՈՒԹՀՎ վերլուծության

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր
1. Աշխատակազմի գործունեության ուժեղ կողմեր՝ տարանջատել վարչական, ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը

·         Դպրոցի տնօրենն ունի գիտական կոչում: Օժտված է կառավարելու հմտություններով: Նախաձեռնող  է, նպատակասլաց: Դպրոցաշինության մեջ կատարում է լայնածավալ գործունեություն:

·         Դպրոցի 10 մանկավարժների  շնորհվել է ուսուցիչների որակավորման առաջին տարակարգ:

·         Դպրոցում աշխատում են մանկավարժական և մասնագիտական հմտություններով օժտված փորձառու ուսուցիչներ:

·         Ուսուցիչների մեծ մասը տիրապետում է ուսուցման ժամանակակից մեթոդներին և նորագույն տեխնոլոգիաներին:

·         Բոլոր ուսուցիչներն օգտվում են dasaran.am կայքից: Շատ ուսուցիչներ գրանցված են ֆեյսբուքյան էջերում:

·         5 ուսուցիչ ընդգրկված են մարզային օլիմպիադաների հանձնաժողովներում:

·         Դպրոցում իրականացվում է ներառական կրթություն: Բոլոր ուսուցիչներն  ունեն դրական վերաբերմունք ներառական կրթության վերաբերյալ: Բոլորն անցել են վերապատրաստման դասընթացներ: Դպրոցն ունի վերապատրաստման դասընթաց վարող 2 ուսուցիչ:

2.Սովորողների ուսումնառության և այլ գործունեության ուժեղ կողմեր

·         Դպրոցի աշակերտները մասնակցել են «Կենգուրու», «Մեղու», «Ռուսական արջուկ», «Ոզնի» համահայկական և միջազգային մրցույթներին. 5 աշակերտ ստացել է լավագույն մրցանակ, 1 աշակերտ՝  հատուկ մրցանակ, իսկ 1 աշակերտ ճանաչվել է հանրապետական մրցույթի հաղթող (Ոզնի):

·         Մարզային և հանրապետական մարզական և մշակութային ոլորտի մրցույթներում ունենք լուրջ հաջողություններ. «Հայ զինվոր» հանրապետական նկարչական մրցույթում 1 աշակերտ ճանաչվել է հաղթող, իսկ 1 աշակերտ՝ Ասմունքի մանկապատանեկան 11-րդ փառատոնի հանրապետական փուլի մրցանակակիր:

·         Դպրոցի 2 աշակերտներ առարկայական օլիմպիադաների տարածքային փուլում ճանաչվել են հաղթող, իսկ 1 աշակերտ՝ մարզային փուլի հաղթող և հանրապետական փուլի մասնակից:

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմիններիգործունեության ուժեղ կողմեր

·         Դպրոցը համագործակցում է ընտանիքների հետ:

·         Դպրոցում գործում են  կանոնադրության համաձայն ձևավորված կառավարման խորհուրդ, մանկավարժական, ծնողական խորհուդներ

·         Դպրոցում ստեղծված է և հաջողությամբ գործում է աշակերտական ինքնավարության մասին՝ աշակերտական խորհուդ:

4.Ռեսուրսներով ապահովվածությունը

·         Բոլոր աշակերտներն ապահովված են դասագրքերով և անհրաժեշտ ուսումնական պարագաներով:

·         Դպրոցում իրականացվում են բարեկարգման, վերանորոգման աշխատանքներ, իրականացվել է ջեռուցման ծրագիր: Դպրոցն ունի 2 մարզադահլիճ, լաբորատորիաներ, կաբինետներ, գերարդիական տեխնոլոգիաներով ապահովված SMART  կենտրոն, վերանորոգված գրադարան-ընթերցասրահ, օտար լեզուների կաբինետներ, վերանորոգված դասասենյակներ և  զուգարաններ

·         ԿԱՊԿ ունեցող երեխաներն ապահովված են անհրաժեշտ դիդակտիկ պարագաներով, առկա են ռեսուրս սենյակներ, որոնք մեկուսացված չեն մյուս դասասենյակներից և ապահովված են անհրաժեշտ գույքով:

·         Դպրոցի 1 մարզադահլիճ վերանորոգված է, ապահավված ջեռուցման համակարգով, հարմարավետ և կահավորված հարդերձարաններով, տաք և սառը ջրով, սանհանգույցով

5. Նոր նախաձեռնությունների ուղղությամբ հաջողությունները

·         Դպրոցն ընդգրկված է «eTwinning» և «Բարին արա» ծրագրերում և ունի լուրջ հաջողություններ.

·         Դպրոցի մի շարք ուսուցիչներ իրականացրել են հեռավար դասեր և միջոցառումներ՝ համագործակցելով գյուղական տարբեր համայնքների դպրոցների հետ:

6. Հաղորդակցության, համագործակցության ուժեղ կողմերը

·         Իրականացվում են դպրոց-ընտանիք փոխհամագործակցությունն ամրապնդող միջոցառումներ:

·         Դպրոցի բոլոր խորհուրդները համագործակցում են:

·         Համագործակցություն ՀԿ-ների, ԲՈՒՀ-երի, մշակութային օջախների հետ:

7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ կապված հաջողությունները

·         Դպրոցի աշխատողները ժամանակին են ստանում աշխատավարձը, առկա է պետական բյուջեի  միջոցը:

·         Աշակերտների թվի աճ:

Ֆինանսների ճիշտ և գրագետ բաշխում:

Աշխատակազմի գործունեության թույլ կողմեր՝ տարանջատել վարչական, ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը

·         Դպրոցի մանկավարժական կազմը համալրվել է սկսնակ ուսուցիչներով, որոնք ունեն մանկավարժական և մեթոդական փորձի պակաս:

 

2.Սովորողների ուսումնառության և այլ գործունեության թույլ կողմեր

·         Դպրոցի աշակերտների զգալի մասը հաճախում է սոցիալապես անապահով և անբարենպաստ ընտանիքներից կամ երեխաների խնամքի և պաշտպանության կենտրոնից: Ուսման նկատմամբ աշակերտների ծնողների գիտակցական մակարդակը ցածր է: Չեն օգտվում լրացուցիչ կրթական ծրագրերից:

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմինների գործունեության թույլ կողմեր

·         Ծնողի և համայնքի կողմից չեն իրականացվում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներին օժանդակող ծրագրեր, ինչպես նաև՝ ներդրումներ:

 

4.Ռեսուրսներով ապահովվածության խնդիրները

·         Մեկ մարզադահլիճ կարիք ունի վերանորոգման

5. Նոր նախաձեռնությունների ուղղությամբ թույլ կողմերը

·         Աշակերտների կողմից ուսւոմնական նյութի յուրացման բարձր մակարդակի ապահովում:

·         Ձևավորել այնպիսի կրթական միջավայր, որտեղ աշակերտների միջև փոխադարձ հարգանքը կբացառի նրանց միջև առկատարբերությունների բացասական դրսևորումները:

6. Հաղորդակցություն, համագործակցություն

·         Ծնողական և աշակերտական խորհուրդների համագործակցությունը թույլ է:

·         Համագործակցություն համայնքի հետ:

·         Համագործակցություն այլ դպրոցների հետ:

 

Հնարավորություններ

1. Շենքային պայմանների բարելավում

2. Նոր գույքի և սարքավորումների ձեռք բերում:

Վտանգներ

1. Երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը:

2. Աճող սոցիալական վատ պայմանները:

3. Արտագաղթը